BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapędowska-Kling Kaja (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zastosowanie perspektywy cyklu życia w polityce społecznej i pracy socjalnej
The Application of the Life Course Perspective in Social Policy and Social Work
Źródło
Problemy Polityki Społecznej, 2017, vol. 36, s. 63-74, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Cykl życia, Polityka społeczna, Praca socjalna
Life cycles, Social policy, Social work
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Współczesne zmiany demograficzne oraz starzenie się społeczeństw skłaniają do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób starość jako faza życia jest kształtowana przez wcześniejsze wydarzenia, doświadczenia i zachowania. Artykuł stanowi propozycję zastosowania perspektywy cyklu życia (ang. life course perspective) w badaniach nad polityką społeczną i pracą socjalną, ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej wobec starzenia się ludności. Autorka dokonuje przeglądu potencjalnych obszarów polityki społecznej (takich jak polityka rynku pracy, polityka rodzinna, polityka zdrowotna, opieka długoterminowa), w których zastosowanie perspektywy cyklu życia może przynieść korzystne rezultaty w postaci wyodrębnienia instrumentów proaktywnych i prewencyjnych. Dominującą perspektywą teoretyczną jest nowy instytucjonalizm. Autorka dokonuje oceny zjawiska instytucjonalizacji i deinstytucjonalizacji cyklu życia oraz podkreśla korzyści wynikające z integracji perspektyw łączących politykę społeczną i nowoczesne rozwiązania instytucjonalne z gerontologią, psychologią, pedagogiką i medycyną wieku dojrzałego. (abstrakt oryginalny)

Contemporary demographic changes and the ageing of populations pose the question on how old age, as a stage of life, is shaped by preceding events, experiences and behaviors. This article proposes to use the life course perspective in research on social policy and social work, with a specific focus on ageing policies. It reviews selected areas of social policy (such as labor market policy, social security policy, health policy, family policy, education policy, long-term care and others), in which the use of the life course perspective may bring positive effects, such as establishing pro-active and preventive policy instruments. The dominant theoretical perspective used in the research is a new institutionalism and, in particular, its sociological and normative streams. The article elaborates the process of life-course institutionalization and deinstitutionalization and emphasizes benefits resulting from integrating the process of policy-making and new institutional solutions with the input of gerontology, psychology, pedagogy and adult medicine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bovenberg A.L. (2007). The Life-Course Perspective and Social Policies: An Overview of the Issues, Modernising Social Policy for the New Life Course, OECD, s. 23-73.
 2. CBOS (2007). Między młodością i starością. Komunikat Centrum Badania Opinii Publicznej, Warszawa. Pobrano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_022_07.pdf [dostęp 28.03.2917].
 3. Dannefer D. (2003). Cumulative Advantage/Disadvantage and the Life Course: Cross-Fertilizing Age and Social Science Theory. Journal of Gerontology, vol. 58(6), s. 327-337.
 4. Dannefer D., Settersten Jr. R.A. (2010). The Study of the Life Course: Implications for Social Gerontology. W: D. Dannefer, Ch. Phillipson (red.) The Sage Handbook of Social Gerontology. Thousand Oaks: Sage Publications, s. 3-19.
 5. Eurostat (2014). Employment rates by age group. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics [dostęp 28.03.2917].
 6. Ferraro K.F., Shippee T.P., Schafer M.H. (2009). Cumulative Inequality Theory for Research on Aging and the Life Course. W: V.L. Bengtson, M. Silverstein, N.M. Putney, D. Gans (red.) Handbook of Theories of Aging. New York: Springer, s. 413-433.
 7. Hutchison E.D. (2011). A Life Course Perspective. W: E.D. Hutchison (red.) Dimensions of Human Behavior. The Changing Life Course. Thousand Oaks: Sage Publications, s. 3-37.
 8. Kohli M. (2007). The Institutionalization of the Life Course. Research in Human Development, vol. 4(3/4), s. 253-271.
 9. Mayer K.U. (2009). New Directions in Life Course Research. Annual Review of Sociology, vol. 35, s. 413-433.
 10. Merton R.K. (1988). The Matthew Effect in Science II: Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property. Isis, vol. 79(4), s. 606-623.
 11. Szarfenberg R. (2008). Nowe wyzwanie - gospodarowanie czasem życia. Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 2, s. 81-84.
 12. Szatur-Jaworska B. (2016). Polityka społeczna wobec starzenia się ludności - propozycja konceptualizacji pojęcia, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 4(9), s. 7-27.
 13. Światowa Organizacja Zdrowia, International Longevity Centre (2000). The Implications for Training of Embracing a Life Course Approach to Health, Hertfordshire. Pobrano z: http://www.who.int/ageing/publications/lifecourse/alc_lifecourse_training_en.pdf [dostęp 28.03.2917].
 14. Wealleans L. (2013). A Life Course Approach to Promoting Positive Ageing. The Beth Johnson Foundation. Pobrano z: http://www.scie-socialcareonline.org.uk/a-life-courseapproach-to-promoting-positive-ageing/r/a11G00000070UrZIAU [dostęp 28.03.2917].
 15. Wóycicka I. (2004). Wprowadzenie. W: I. Wóycicka (red.) Później na emeryturę?. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 5-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-1808
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu