BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślażyńska-Kluczek Dorota (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
Tytuł
Analiza funkcji organów nadzoru wobec krajowych instytucji płatniczych
Analysis of Supervision Authorities Functions in Relation to National Payment Institutions
Źródło
Bezpieczny Bank, 2017, nr 1 (66), s. 107-128, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Stabilność finansowa, Nadzór nad rynkiem finansowym, Bezpieczeństwo finansowe, Instytucje płatnicze, Regulacje prawne
Financial sustainability, Financial market supervision, Financial security, Payment institutions, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza funkcji nadzorczych wobec krajowych instytucji płatniczych w zakresie świadczonych przez nie usług płatniczych. Omówiono czynności nadzorcze w procedurze licencyjnej tych podmiotów, a następnie bieżące instrumenty nadzoru wobec instytucji płatniczych. Ponadto dokonano analizy instrumentów sankcyjnych oraz sanacyjnych dostępnych nadzorcy w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu nadzorowanych podmiotów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the analysis of supervisory functions at domestic payment institutions in the area of payment services offered by these institutions. The scope of the supervisory action on licensing was described. Then, the analysis of the annual report of the Financial Ombudsman for the year 2015 day-to-day supervisory instruments were conducted. Moreover, the text presents sanative and sanction instruments that the supervisor may use during the on-site or off-site inspections when the errors in the business activity are disclosed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carmichael J., Pomerleando M., The development and regulation of non-bank financial institutions, The World Bank, Washington 2002.
 2. Czech T., Miejsce uchwał Komisji Nadzoru Finansowego w systemie źródeł prawa polskiego, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8/2013.
 3. Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 5. Głuchowski J. (red.), System prawa finansowego, t. IV, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 6. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 7. Kasiewicz S. (et al.), Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Alterum, Warszawa 2014.
 8. Krapetyan A., Stacescu B., Information Sharing and Information Acquisition in Credit Markets, "Review of Finance", Vol. 18/2014.
 9. Maśniak D., Rekomendacje i wytyczne KNF - dialog nadzorowany, czyli "miękkie prawo" z twardym skutkiem, "Prawo Asekuracyjne", Nr 2/2015 (83).
 10. Nieborak T., Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego jako element nadzoru ostrożnościowego - synteza dyskusji, [w:] Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI w., Czaja-Hliniak I. (red.), Wydawnictwo Akademii Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012.
 11. Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Wyd. Temida 2, Białystok 2011.
 12. Olszak M., Rekomendacje organu nadzoru bankowego - geneza, przedmiot regulacji, charakter prawny, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 11/2010.
 13. Rustamov T.H., Directions in the development of the payment service market, "Journal of Payments Strategy&Systems", Vol. 10, No 2, 2016.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2012 roku, Warszawa 2013.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2013 roku, Warszawa 2014.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2014 roku, Warszawa 2015.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2015 roku, Warszawa 2016.
 18. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2015 rok, Warszawa marzec 2016 r.
 19. Ślażyńska D., Krajowe instytucje płatnicze - wymogi otrzymania pozwolenia na działalność, [w:] J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Przedsiębiorstwa, banki i regiony w gospodarce, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2014.
 20. Ślażyńska-Kluczek D., Obowiązki informacyjne dostawców usług płatniczych w Polsce i Europie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", Szkoła Główna Handlowa, Nr 2015/2.
 21. UKNF, Informacja o sytuacji KIP i BUB w II kwartale 2016 r., Warszawa 2016.
 22. Wandhofer R., EU Payments Integration: The Tale of SEPA, PSD and Other Milestones along the road, Palgrave Macmillan, London 2010.
 23. Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE, Dz. U. UE L 319 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U.2016.1572 j.t.
 25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych, Dz.U.2011.261.1557.
 26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej, Dz.U.2014.1475.
 27. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Dz.U.2016.892 j.t.
 28. Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego Nr 584/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wydania Rekomendacji dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Dz.Urz. KNF.2015.56.
 29. https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2015/KNF_17_11_2015.html (dostęp: 05.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu