BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichota Wojciech (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy UE w ramach perspektywy 2007-2013 a możliwości pozyskania środków w ramach perspektywy 2014-2020 na przykładzie wybranej gminy z województwa podkarpackiego
The Use of EU Funds for the Tears 2007-2013 and the Possibility of Obtaining Funds for the Years 2014-2020 on the Example of Selected Community with the Podkarpackie Province
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 251-263, tab., bibliogr. 22 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Fundusze strukturalne, Regionalny Program Operacyjny, Finansowanie inwestycji w gminie, Programy pomocowe
EU funds, Structural funds, Regional Operational Programme (ROP), Investment financing in district, Assistance programs
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H72, H81, H83
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wykorzystania funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i możliwości aplikowania o środki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 przez jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono również przykład gminy z województwa podkarpackiego, która aktywnie pozyskuje środki unijne. W artykule został zaprezentowany stan wykorzystania funduszy unijnych w Polsce oraz osiągnięte podstawowe efekty rzeczowe w ramach całego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozwoliło to dokonać oceny zasadności realizacji projektów. Jednocześnie przedstawiono możliwości pozyskania środków przez jednostki samorządu terytorialnego w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Od początku uruchomienia programów do dnia 29 maja 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę dofinansowania 616 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 361 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 285,1 mld zł, co stanowi 100,7% alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków w części dofinansowania UE wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 283,1 mld zł. Założone wskaźniki produktu i rezultatu w większości zostały osiągnięte. W artykule zostały zestawione inwestycje zrealizowane przez gminę Kamień przy udziale dofinansowania pochodzącego ze środków UE, jak również wspomniano o innych dotacjach, programach i funduszach, z których skorzystała gmina. Zagregowane dane finansowe dotyczące zrealizowanych inwestycji zostały zestawione z budżetem gminy. W artykule wskazano również bariery związane z aplikowaniem o fundusze unijne. Jedną z nich jest niewątpliwie ograniczony budżet każdej jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ wnioskodawca zobowiązany jest do współfinansowania inwestycji. Kolejną barierę stanowi obawa potencjalnych beneficjentów, co do możliwości wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z regulaminu konkretnego naboru wniosków i umowy o dofinansowanie. (abstrakt oryginalny)

The article aims to present and evaluate the use of EU funds in the 2007-2013 financial perspective and the possibility of applying for funds within the financial perspective 2014-2020 by the local government units on the example of the Podkarpackie Province. In the article was presented the state of using EU funds in Poland and assumed material project indicators throughout the Regional Operational Programme of the Podkarpackie Region for 2007-2013 by local government units. This made possible to assess the merits of the projects. The article shows the possibility of obtaining funds by local governments in the financial perspective 2014-2020. Since the launch of the program since 29 May 2016 were submitted 302.4 thousand applications for the total amount 616 million zł. In the same period was signed with beneficiaries 106 361 grant agreements for the amount of funding part of the EU 285.1 million zł, which represents 100.7% of the allocation for 2007-2013. The value of the expenditure in the EU co-financing of eligible applications for payments amounted to 283.1 billion zł. Founded output and result indicators have mostly been achieved. The article summarizes the investments carried out by the Community Kamień with the participation of refinancing from the EU funds, as also mentioned other grants, programs and funds, which were benefited. Aggregated financial data on investments were summarized from the budget of the Commune. The article also identifies the barriers associated with applying for the EU funds e.g. the limited budget of a local government, the fear of potential beneficiaries about the obligations in the regulations and the grant agreement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., 2010, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, TNOiK, Toruń.
 2. Dla kogo jest Program, http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/zasady/dla-kogo-jest-program (dostęp: 5.06.2016 r.).
 3. Dla kogo jest Program, http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/zasady/dla-kogo-jest-program/ (dostęp: 5.06.2016 r.).
 4. Dla kogo jest Program, http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/zasady/dla_kogo_jest_program (dostęp: 5.06.2016 r.).
 5. Fundusze Europejskie w Polsce, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce (dostęp: 5.06.2016 r.).
 6. Fundusze Europejskie 2004-2006, http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/Fundusze _Europejskie_2004_2006.aspx (dostęp: 5.06.2016 r.).
 7. Fundusze Europejskie 2007-2013, http://www.funduszeeuropejskie. 2007-2013.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx (dostęp: 5.06.2016 r.).
 8. Hellich E., 2000, Rachunkowość jednostek samorządowych, Difin, Warszawa.
 9. Informacja na temat wykorzystania funduszy przedakcesyjnych oraz stanu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w województwie podkarpackim z 9 października 2006 r., Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 10. Informacje podstawowe, https://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/ poznaj-zasady-dzialania-funduszy/informacje-podstawowe/#Alokacja (dostęp: 5.06. 2016 r.).
 11. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T. (red.), 2015, Wpływ interwencji z funduszy unijnych, CeDeWu, Warszawa.
 12. Kornberger-Sokołowska E. (red.), 2012, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 13. Popiuk-Rysińska I., 1998, Unia Europejska. Geneza, kształt i konsekwencje integracji, Warszawa.
 14. Poziom realizacji programów - stan na 29 maja 2016 r., http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/Poziom_re-alizacji_programow_stan_na_29_maja_2016r.aspx (dostęp: 5.06.2016 r.).
 15. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020 (dostęp: 5.06.2016 r.).
 16. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach (dostęp: 5.06.2016 r.).
 17. Przegląd unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, https://www.minrol.gov.pl/content/download/28456/158404/version/1/file/przeglad_unijnych_progr.pdf (dostęp: 5.06.2016 r.).
 18. Skica T., Tabasz W., Strojny J., 2005, Finansowe podstawy działalności samorządu terytorialnego, Mitel, Rzeszów.
 19. Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
 20. Stan wdrażania Programów Regionalnych 2007-2013 - 31 grudnia 2015 r. http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/de-fault.aspx#strona=2&zakladka=1 (data dostępu 5.06.2016 r.).
 21. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2010 r., nr 80, poz. 526).
 22. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu