BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lusawa Roman (Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku; Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
Tytuł
Wybrane aspekty efektywności nakładów inwestycyjnych gmin na obszarach w przeważającym stopniu wiejskich (predominantly rural) województwa mazowieckiego w latach 2003-2014
Selected Aspects of the Efficiency of Communes' Investment Expenditure in Predominantly Rural Areas of Mazowieckie Province in the Years 2003-2014
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 264-275, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Nakłady inwestycyjne, Efektywność inwestycji, Rozwój obszarów wiejskich, Sektor publiczny
Capital expenditure, Efficiency of investment, Rural development, Public sector
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C18, I38, R51
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
W artykule podjęto ważny i aktualny, a zarazem trudny temat efektywności inwestycji podejmowanych przez sektor publiczny w danym przypadku przez gminy położone na obszarach w przeważającym stopniu wiejskich. Jego waga wynika z faktu, iż gminy położone na obszarach wiejskich charakteryzują się niskim potencjałem dochodowym i muszą szczególnie gospodarować posiadanymi środkami. Trudność wynika zaś z faktu, iż przedmiotem działalności sektora publicznego jest podaż nierynkowych dóbr publicznych, które społeczeństwu przynoszą znaczne korzyści, jednak trudno poddające się pomiarowi. Dlatego podjęto próbę oceny efektywności inwestycyjnej gmin na podstawie dających się mierzyć zmian sytuacji demograficznej gmin, dochodowej obywateli i podmiotów gospodarczych oraz finansowej samorządu. Związek pomiędzy wielkością kwot przeznaczanych na inwestycje a miarami charakteryzującymi te zmiany udowodniono metodami statystycznymi, co pozwoliło sformułować kilka wniosków dotyczących efektywności analizowanej działalności gmin. Stwierdzono wysoką, z punktu widzenia społeczeństwa, ich efektywność (wzrost dochodów ludności). Równocześnie nie dostrzeżono ich wpływu na lokalną gospodarkę (wzrost dochodów firm). Za niekorzystny uznano proces pogarszania się wyniku finansowego samorządu ze względu na niski wzrost ich dochodów, przy widocznym wzroście kosztów działalności bieżącej. W końcu za błąd uznano ukierunkowanie działalności inwestycyjnej na przyciąganie czynników z zewnątrz, zamiast na utrzymanie tych, jakimi jednostki rozporządzają. (abstrakt oryginalny)

The article deals with an important and at the same time difficult current topic of the efficiency of investments made by the public sector, in this case by communes situated in predominantly rural areas. Its significance stems from the fact that communes located in rural areas are characterised by low income potential and have to manage the funds at their disposal in a specific manner. On the other hand, the difficulty lies in that the object of activity of the public sector is supply of non-market public goods, which bring great benefits to the society but are hard to measure. For this reason, an attempt has been made to evaluate communes' investment efficiency on the basis of: measurable changes in communes' demographic situation, citizens and economic entities' income status and the self-government's financial standing. The relationship between the amounts intended for investments and the measures characterising these changes has been proved by means of statistical methods, which has led to formulating some conclusions regarding the efficiency of the analysed communes' efficiency. High efficiency of communes has been found from the point of view of the society (increase in residents' income). Simultaneously, their influence on the local economy has not been observed (increase in companies' income). What has been found as unfavourable is the process of the self-government's financial result getting worse due to their low increase in income and visible rise in the costs of on-going activity. Last but not least, it has been assessed as a mistake that the investment activity aims at attracting external factors rather than maintenance of the ones that units have on their hands. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Binswanger M., 2010, Die Tretmühlen des Glücks - Wir haben immer mehr und werden nicht glücklicher. Was können wir tun? Herder Verlag, Freiburg-Basel-Wien.
 2. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K, 2012, Państwa o różnych poziomach rozwoju w czasie kryzysu gospodarczego, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31.
 3. Karbownik B., Kula G., 2009, Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego, Materiały i Studia, z. nr 242.
 4. Garbicz M., 2005, Niedorozwój a korzyści skali [w:] Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 5. Layard R., 2009, Die glückliche Gesellschaft. Was wir aus der Glücksforschung lernen können, Campus Verlag, Frankfurt-New York.
 6. Lusawa Roman, 2012, Trwały rozwój w skali regionalnej i lokalnej. Koncepcja i działania, Wieś Jutra.
 7. Michoń P., 2010, Ekonomia szczęścia, Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań.
 8. Zawalińska K., 2009, Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 9. Wróblewska E.U., 2010, Inwestycje lokalne, jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, na przykładzie gminy Ryki, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 4 (53), s. 65-75.
 10. Zimny A., 2008, Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin.
 11. http://kalecki.org/293/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu