BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadłocha Maria Michalina (New York University (NYU), New York USA, studentka)
Tytuł
Banki w oczach młodzieży licealnej na podstawie badania ankietowego
Perception of Banks by High School Students - on the Basis of a Questionnaire Study
Źródło
Bezpieczny Bank, 2017, nr 1 (66), s. 174-190, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Wizerunek banku, Usługi bankowe, Wiedza ekonomiczna, Młodzież, Badanie opinii, Badania ankietowe, Wyniki badań
Banking sector, Bank image, Banking services, Economic knowledge, Youth, Opinion research, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie, a dotyczącego ich opinii i stosunku do banków. Odpowiedzi analizowano z punktu widzenia preferencji i działań finansowych respondentów, a także wiedzy o bankach i ich działalności. Uzyskane wyniki - gdy było to możliwe - odniesiono do wyników ogólnopolskich badań w tym zakresie (dla grupy wiekowej 15-24 lata lub grupy społeczno-zawodowej uczniowie i studenci). Na podstawie analizy odpowiedzi stwierdzono, że wyniki uzyskane w zakresie korzystania z usług bankowych oraz wiedzy na temat działalności bankowej pozytywnie wyróżniają ankietowanych licealistów na tle porównywalnych grup w badaniach ogólnopolskich. Potwierdzono także zależność między osobistym korzystaniem z usług bankowych a lepszą opinią na temat banków, jak również duży wpływ najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół) na ogólną opinię o bankach. Respondenci bardzo wąsko traktują bezpieczeństwo w działalności banków, a za zwrot depozytów w przypadku upadłości banku czynią odpowiedzialnymi jego właścicieli. (abstrakt oryginalny)

The paper includes the comprehensive results of the survey research conducted among the Batory High School students in Warsaw, concerning students' opinion and attitude towards banks. The analysis of the results considers financial preferences and activity of the participants, as well as their overall knowledge of banks and their functioning. The results, where possible, have been compared to the previous outcome of the nationwide research in this field (the group of people aged 15-24 or the socio-vocational group - students). Based on the analysis, the results achieved by the high school students in terms of their usage of banking services and their knowledge of bank functioning are significantly higher than the results achieved in the nationwide survey. The strong relationship between personal usage of the banking services and better opinion on banks, as well as great influence of the closest environment (family, friends) on the overall opinion on banks have been confirmed. Respondents interpret the concept of bank safety very narrowly and they make bank shareholders responsible for deposit pay-out in the case of bankruptcy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce. Wyniki badania ilościowego, Konsorcjum: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i IQS-Quant Group, Warszawa listopad 2014.
  2. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Pan ek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
  3. Koźliński T., Wybrane wyniki badania Polaków nt. Korzystania z usług bankowych i płatności 2016, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, styczeń 2017, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/Polacy-na-temat-uslug-ban kowych_2016.pdf
  4. Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa, Raport z badania, TNS Polska dla Związku Banków Polskich, listopad 2014, https:// zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/listopad_2014/konferencja_prasowa/ Raport_2014_11_25_oszczedzanie_dlugoterminowe_pelny.pdf
  5. Penczar M., Edukacja a wykluczenie finansowe - przyczyny i mechanizmy działania, [w:] Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014.
  6. Reputacja polskiego sektora bankowego 2016, https://zbp.pl/public/repozytorium/wyda rzenia/images/kwiecien_2016/konferencja/2016_04_27_slajdy_na_konferencje_v3_3. Pdf
  7. Stan wiedzy świadomości ekonomicznej Polaków, badanie zrealizowane przez Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, Warszawa 2015.
  8. Stan wiedzy finansowej Polaków, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy Maison, wrzesień 2009, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/ polish/files/fk_badania_01.pdf.
  9. Szambelańczyk J., Kapitał społeczny jako warunek stabilności systemu bankowego, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, J. Szambelańczyk (red.), Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu