BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Społeczna percepcja inwestycji komunalnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych
Social Perception of Municipal Investments Co-financed by Structural Funds
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 291-301, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Gmina, Inwestycje gminne, Inwestycje publiczne
Structural funds, District, District investments, Public investment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H72, H43
streszcz., summ.
Abstrakt
Integracja z Unią Europejską jako jedno z ważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski wywarła istotny wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Możliwość pozyskania funduszy strukturalnych w znaczącym stopniu zmieniła sposób działania gmin zarówno w sferze działalności bieżącej, jak i prowadzenia inwestycji. Celem artykułu jest prezentacja opinii przedstawicieli społeczności lokalnych na temat postrzegania przez nich wykorzystania oraz efektów zastosowania funduszy strukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Materiał empiryczny do analiz stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 24 gminach z obszaru województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego. Respondenci dostrzegali różne korzyści z wstąpienia Polski do struktur UE, a wśród najważniejszych wymieniali zwiększenie dostępności środków finansowych na modernizację i rozbudowę obiektów infrastruktury społecznej oraz technicznej. W mniejszym stopniu doceniane były takie aspekty, jak wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców oraz wyrównywanie dysproporcji pomiędzy regionami. Zdaniem ankietowanych zrealizowane inwestycje w większym stopniu przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców niż do stworzenia warunków do trwałego rozwoju gospodarczego. Formułowane oceny zakresu oddziaływania funduszy UE były podzielone, tym niemniej przeważały traktujące poprawę standardu życia jako główny efekt realizacji inwestycji. Okazało się bowiem, że tego typu inwestycje były realizowane w pierwszej kolejności, jako te, które w największym stopniu odzwierciedlają preferencje wspólnot lokalnych. Dopiero gminy, które zaspokoiły te najpilniejsze potrzeby i pozyskały kolejne fundusze przeznaczały je na przedsięwzięcia służące rozwojowi lokalnemu. (abstrakt oryginalny)

The integration with the European Union as one of the most important events in recent Polish history has had a significant impact on the functioning of local government units. The possibility of obtaining structural funds significantly changed the activities of municipalities in both the current operations and carrying out an investment. The aim of the article is to present the opinion of the representatives of local communities on the perception of the use and effects of the use of structural funds to local government units. The empirical material for analysis were the results of the surveys carried out in 24 municipalities of the Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie and Świętokrzyskie Regions. Respondents perceived the various benefits of Polish accession to the EU, and among the most important mentioned increasing the availability of funds for modernization and development of social and technical infrastructure facilities. To a lesser extent, they were valued aspects such as the increase in economic activity of citizens and equalization of disparities between regions. According to respondents opinions, completed investments contributed to a greater extent to the improvement of quality of life than to create the conditions for sustainable economic development. Assessment of extent of the impact of EU funds were divided, however they prevailed dealing improve the standard of living as the main effect of the investment. It turned out that such investments were realized in the first place, as those that best reflect the preferences of local com-munities. Only municipalities that met their immediate needs and raised further funds, allocate them to projects for local development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., 2012, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 2. Grzebyk M., 2012, Miejsce i znaczenie środków unijnych w zarządzaniu gminą, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 27, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów, s. 148-163.
 3. Harańczyk A., 2010, Samorząd terytorialny: organizacja i gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 4. Jouen M., Kolosy K., Pellegrin J.P., Ramsden P., Szegvari P., Chambon N., 2010, Cohesion Policy Support for Local Development: Best Practice and Future Policy Options, European Union.
 5. Kamińska T., 2000, Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Kogut-Jaworska M., 2008, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 7. Kozłowski W., 2012, Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. Matysik-Pejas R., Wojewodzic T., 2009, Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", nr 8(3), s. 77-85.
 9. Oates W., 1972, Fiscal federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
 10. Standar A., Bartkowiak-Bakun N., 2015, Ocena wkładu Unii Europejskiej w realizację inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przykład gmin województwa Wielkopolskiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 2(36), s. 303-311, https://doi.org/10.17306/JARD.2015.32
 11. Stiglitz J., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Veiga L.G., Veiga F.J., 2007, Political business cycles at the municipal level, "Public choice", No. 131(1-2), s. 45-64, https://doi.org/10.1007/s11127-006-9104-2
 13. Zawora J., 2012, Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 27, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów, s. 136-147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu