BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serdiukova Olena (National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine)
Tytuł
Management Peculiarities of Innovative Development Areas in Ukraine
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2015, nr 5(1), s. 43-52, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Klastry, Rozwój lokalny, Zarządzanie innowacyjne
Public-Private Partnerships (PPP), Business cluster, Local development, Innovative management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
The purpose of this article is to explore innovative forms of territorial development, methods and tools of management, and identify the problems of their application in Ukraine. The processes of introducing innovative forms of territorial communities in Ukraine and other countries of the world are analyzed, their main problems are defined. The methods and the tools of innovative development areas management and peculiarities of their use in Ukraine are studied.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 2. Hamilton G., 2010, The challenges of capacity building in PPP in Central Asia, Speech in the Asians III Economic Forum, Kazakhstan, http://www.aef.kz/upload /iblock/9d5/Collection3AEF. pdf [28.08.2015]
 3. Мамонова В., 2006, Методологія управління територі- альним розвитком, Видавництво ХарРІ НАДУ «Ма- гістр», Харків.
 4. Мамонова В., Куц Ю., Макаренко О., 2013, Формування те- риторіальних кластерів як інструменту регіонально- го розвитку, НАДУ, Kиїв.
 5. Пятинкин С., Быкова Т., 2008, Развитие кластеров: сущ- ность, актуальные подходы, зарубежный опыт, Тесей, Минск.
 6. Портер М., 2006, Конкуренция, Издательский дом «Ви- льямс», Москва.
 7. Семёнов В., 2004, Концепция устойчивого развития Харь- кова, ХНАГХ, Харьков.
 8. Сердюкова О., 2012, Категорія «Інновація» в контексті роз- витку територіальних громад: узагальнення наукової думки, Теорія та практика державного управління, 1(36), 146-152.
 9. Terstriep J., 2008, Cluster Management - Status Quo & Perspektiven, Institut Arbeit und Technik, Gelsenkirchen, 60-70.
 10. Запатріна І., 2010, Публічно-приватне партнерство в Укра- їні: перспективи застосування для реалізації інфра- структурних проектів і надання публічних послуг, Еко- номіка і прогнозування, 4, 62-86.
 11. Жиц Г., 2008, Способности и ресурсы: продолжение рас- суждений о методологии оценки инновационного по- тенциала социально-экономических систем различ- ного уровня сложности, Инновации, 5, 92-95.
 12. В Україні 17 % багатоквартирних будинків об'єдналися в ОСББ, 2012, Press service of the Ministry of regional development, construction and housing and communal economy, http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ printable_article?art_id=244995741 [05.08.2015]
 13. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республі- ки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, місь- ких голів 25 жовтня 2015 року, 2015, Central Electoral Commission of Ukraine, http://www.cvk.gov.ua/ vm_2015/ [20.11.2015]
 14. Дорожня карта інвестора м. Сєвєродонецьк, 2012, http://www.sed-rada.gov.ua/economic/ investment/456nformac456ya-dlya-456nvestora/ [29.12.2012]
 15. Інформація щодо стану здійснення ДПП, 2015, Department for investment and innovation policy and PPP development, http://me.gov.ua/Documents/ Detail?lang=uk-UA&id=fc354c59-cb8f-4660-b7d5-1acdf 35f0ab7&title=InformatsiiaSchodoStanuZdiisnenniaDerz havnoprivatnogo Partnerstva [31.08.2015]
 16. Пеліванова Н., 2012, Проблеми реалізації майнових прав об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, National Institute of strategic studies under the President of Ukraine, http://www.niss.gov.ua/articles/966/ [18.08.2015)]
 17. Про доступ до публічної інформації, 2011, Офіційний ві- сник України, Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI, 18.02.2011, 29.
 18. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, 2004, Відомості Верховної Ради України, (2004), Закон України від 24 червня 2004 року № 1869-IV, 12.11.2004, 1864.
 19. Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації та умов їх надання, 2000, Офіційний вісник України, Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року, № 1114, 28.07.2000, 39.
 20. Про об'єднання співвласників багатоквартирних будин- ків, 2001, Офіційний вісник України, Закон України від 29 листопада 2001 року № 2866-III, 04.01.2002, 52.
 21. Про схвалення Концепції розвитку державно-приват- ного партнерства в Україні на 2013-2018 роки, 2013, Офіційний вісник України, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 739-р, 11.10.2013, 291.
 22. Рейтингові показники створення ОСББ за 2014 рік, 2015, http://www.minregion.gov.ua/zhkh/zhitlovegospodarstvo- reformuvannya-zhitlovo-komunalnogogospodarstva- 127749/upravlinnya-vikoristannya-tautrimannya- mayna-bagatokvartirnogo-budinku-47825/ dinamika-utvorennya-osbb-pp-sez-zhbk-860406/ reytingovi-pokazniki-stvorennya-osbb-za-2014- rik-86504/ [23.08.2015]
 23. Удосконалення системи управління в житловому господарстві, 2015, http://www.minregion.gov. ua/zhkh/zhitlove-gospodarstvo-reformuvannyazhitlovo- komunalnogo-gospodarstva-127749/ u p rav l i n nya - v i k o r i s t a n nya - t a - u t rimannya - mayna-bagatokva r t i rnogo-budinku-47825/ dinamika-utvorennya-osbb-pp-sez-zhbk-860406/ udoskonalennya-sistemi-upravlinnya--v-zhitlovomugospodarstvi- 726419/ [23.08.2015]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.15.006.5162
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu