BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychała Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy unijnych perspektywy finansowej 2007-2013 a zmiany poziomu wzrostu gospodarczego województw w Polsce
Spatial Diversity of EU funds' Absorption in Financial Framework 2007-2013 and the Changes in Economic Growth of the Provinces in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 348-358, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Zróżnicowanie przestrzenne, Produkt krajowy brutto (PKB), Wzrost gospodarczy
EU funds, Spatial differentiation, Gross domestic product (GDP), Economic growth
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15, H27
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy unijnych okresu programowania 2007-2013 na poziomie województw. Wykorzystanie środków europejskich omówiono najpierw w układzie programów operacyjnych, a następnie przy zastosowaniu wielkości bezwzględnych (liczby projektów i wartości funduszy) oraz względnych (wartości funduszy na 1 mieszkańca i wartości funduszy na 1 km2). W artykule postanowiono zweryfikować hipotezę, według której w Polsce występują znaczne dysproporcje przestrzenne w wykorzystaniu funduszy unijnych perspektywy finansowej 2007-2013. Najwyższą kwotę funduszy oraz największą liczbę projektów zrealizowano w województwie mazowieckim. Z kolei najwyższą kwotę środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, a w przeliczeniu na 1 km2 - w województwie śląskim. Ponadto w opracowaniu zbadano i określono związek między kształtowaniem się koniunktury gospodarczej w województwach a kwotą wykorzystanych środków wspólnotowych w poszczególnych regionach. Wykorzystanie funduszy unijnych w poszczególnych regionach było istotnie dodatnio skorelowane ze stopą wzrostu PKB. Najwyższe tempo wzrostu PKB zaobserwowano w tych województwach, w których zostało zaangażowanych najwięcej funduszy unijnych, a najniższe tempo wzrostu PKB odnotowano w regionach o najmniejszej absorpcji środków europejskich. Dane statystyczne dotyczące PKB zaczerpnięto z Banku Danych Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast dane dotyczące zaangażowania funduszy unijnych wygenerowano z Listy beneficjentów publikowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Z kolei wszystkie opracowania graficzne przygotowano w programie GIS-owskim. (abstrakt oryginalny)

The article presents the spatial differentiation of absorption of EU funds in financial framework 2007-2013 at the level of provinces. At first, the absorption of EU funds was discussed in the system of operational programs, and then - using absolute figures (number of projects and the value of funds) and relative terms (the fund per 1 inhabitant and the value of funds on 1 km2). The article includes the hypothesis that there are the significant spatial disproportions in the use of EU funds of the financial perspective 2007-2013 in Poland. The highest amount of funds and the largest number of projects were implemented in the Masovian province. In turn, the maximum amount of the EU funds per 1 inhabitant was recorded in the Warmia-Masuria province and per 1 km2 - in the Silesia province. In addition, the paper presents the relationship between the evolution of the economic situation in the provinces and the amount of EU funds used in the various regions of Poland. The absorption of EU funds in the particular regions was significantly positively correlated with the rate of growth of GDP. The highest GDP growth rate was seen in those provinces where there has been involved most of EU funds, and the lowest GDP growth recorded in the regions with the lowest absorption of EU funds. Statistical data on the GDP were taken from the Data Bank of the Central Statistical Office and the data on the involvement of EU funds were generated from the list of beneficiaries published by the Ministry of Development. On the other hand, all the graphics were prepared in the GIS program. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 2. Gajewska M., Sokół A., Staśkiewicz A., 2012, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013, CeDeWu, Warszawa.
 3. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/ (dostęp: 07.05.2016 r.).
 4. Grosse T.G., 2004, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 5. Jankowska M., Sokół A., Wicher A., 2008, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013, CeDeWu, Warszawa.
 6. Kokocińska K., 2010, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 7. Komisja Europejska, 2014, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Lewis Dijkstra, Bruksela.
 8. Ministerstwo Rozwoju, Lista beneficjentów Funduszy Europejskich - stan na 31 grudnia 2015 r., https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/NaborWnioskow/lista beneficjentow/Strony/Lista_beneficjentow_FE_311215.aspx (dostęp: 16.07.2016 r.).
 9. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), listopad 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 10. Pastuszka S., 2012, Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele, narzędzia, efekty, Difin, Warszawa.
 11. Smętkowski M., 2013, Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. Spychała M., 2012, Finansowanie klastrów jako element polityki regionalnej Unii Europejskiej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów, s. 378-387.
 13. Tkaczyński J.W., Świstak M., 2013, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu