BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Standar Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zagrożenia w gospodarce finansowej samorządów gminnych a wyrównywanie poziomu rozwoju lokalnego
Dangers in the Financial Management of Local Governments and the Equalization of the Local Development
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 359-371, tab., bibliogr. 24 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo finansowe, Gmina, Rozwój lokalny, Środki unijne
Financial security, District, Local development, EU funds union
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G32, H73
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja zagrożeń w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wystąpienie tych zagrożeń, ich skala oraz liczba stanowi niebezpieczeństwo dla stabilnego funkcjonowania JST, co w konsekwencji może ograniczyć ich rozwój lokalny. Ograniczenia możliwości realizacji inwestycji jest szczególnie istotnym problemem dla gmin charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju, które w celu niwelacji swojego zacofania rozwojowego powinny zintensyfikować działania na rzecz rozwoju. Istnieje możliwość przyspieszenia tych działań dzięki wykorzystaniu znaczących środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Stąd niezbędne wydaje się prowadzenie badań mających na celu dostarczanie informacji o ograniczeniach finansowych jednostek sektora publicznego. Realizacja celu wymagała wykorzystania analizy wskaźnikowej, wybranych metod statystyki opisowej oraz analizy ANOVA. Zbadano obszary gospodarki finansowej w zakresie m.in. samodzielności finansowej, płynności finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia. Analizę przeprowadzono dla wszystkich gmin województwa wielkopolskiego z wyjątkiem miast na prawach powiatu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify risks in the financial management of communities. The occurrence of these threats, their scale and the number represents a danger for the stable functioning of the local government, which in turn may limit their local development. Restrictions on the investment is a particularly important issue for low levels of development communes which for leveling their backwardness and development should intensify development efforts. You can speed up these activities by absorbing significant EU funds in the Financial Perspective 2014-2020. Therefore, it seems necessary to conduct research aimed at providing information about the financial constraints of public sector units. The implementation of the required use of ratio analysis and selected methods of descriptive statistics. Examined the areas of financial management in such areas financial independence, liquidity, investment opportunities and debt service. The analysis was conducted for all communes of Wielkopolska Province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 2. Filipiak B., 2013, Przesłanki dokonania oceny samorządowego długu publicznego na tle podejścia badawczego [w:] Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, red. nauk. E. Denek, M. Dylewski, Difin, Warszawa.
 3. Gonet W., 2013, Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 4. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" nr 4.
 5. https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/bezpieczenstwo-finansowe (stan na dzień 29.05.2015 r.).
 6. http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html (dostęp: 29.11.2016 r.).
 7. Jajuga K. (red.), 2007, Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, PWE, Warszawa.
 8. Jastrzębska M., 2009, Zarzadzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolter Kluwer Business, Warszawa.
 9. Kata R., 2012, Ryzyko finansowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego - metody oceny, "EiOGŻ" nr 97, SGGW, Warszawa.
 10. Kata R., 2015, Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Optimum. Studia Ekonomiczne" nr 4 (76), https://doi.org/10.15290/ose.2015.04.76.04
 11. Kosak-Wojnar M., Wojnar J., 2005, Ryzyko utraty płynności jednostek samorządu terytorialnego - próba kwantyfikacji, WSE w Bochni, Zeszyt Naukowy nr 3, s. 37-53.
 12. Kosak-Wojnar M., 2006, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, WSE w Bochni, Zeszyt Naukowy nr 4, s. 75-88.
 13. Poniatowicz M., 2005, Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 14. Raczkowski K., 2014, Bezpieczeństwo finansowe [w:] Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, red. J. Płaczek, Difin, Warszawa.
 15. Standar A., Puślecki Z.W., 2011, Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 16. Standar A., 2012, Wpływ zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego na realizację inwestycji, Zeszyt Naukowy, Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań, s. 237-245
 17. Standar A., 2013, Ocena poziomu zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, "Finanse i Marketing" nr 9 (58), Warszawa, s. 479-490.
 18. Stanisz A., 2006, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładzie z medycyny, t. III, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków.
 19. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 203, poz.1966).
 20. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104).
 21. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240).
 22. Wysocki F., Lira J., 2005, Statystyka opisowa, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.
 23. Wiśniewski M., 2011, Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa, s. 126.
 24. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2014, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2011, http://www.mf.gov.pl, (stan na dzień 29.05.2015 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu