BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanny Monika (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), Strzelczyk Wojciech (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Pomiar kondycji finansowej jednostek samorządu lokalnego - kwerenda międzynarodowa
The Measurement of Local Authorities' Financial Condition - the International Literature Search Query
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 372-383, bibliogr. 31 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Kondycja finansowa, Analiza wskaźnikowa, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Finanse lokalne
Financial condition, Ratio analysis, Local government units, Local finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H70, H72, H79
streszcz., summ.
Abstrakt
Ocena kondycji finansowej samorządów lokalnych ma istotne znaczenie dla rozwoju wiedzy z zakresu finansów publicznych, identyfikacji mechanizmów wyjaśniających relacje poszczególnych jej elementów, wyznaczenia potencjalnych kierunków optymalizacji finansów oraz zaspokojenia potrzeb informacyjnych szerokiej grupy interesariuszy. Pomiar kondycji finansowej pozwala na ocenę bezpieczeństwa finansowego rozumianego jako zdolność do zapewnienia ciągłości w realizacji podstawowych zadań własnych oraz utrzymania wiarygodności finansowej związanej ze spłatą obecnych i przyszły zobowiązań finansowych. Celem artykułu było dokonanie krytycznego przeglądu definicji i metod oceny kondycji finansowej samorządu lokalnego pozyskanego podczas przeglądu międzynarodowej literatury tematu. Zestawiono różnorodne metody pomiaru kondycji finansowej samorządu, które pozwalają na prowadzenie badań porównawczych i wyznaczanie przestrzennych trendów jej oceny. Różnorodność ujęć kondycji finansowej spotykana w literaturze uzależniona jest od celu i przyjętej definicji oraz od zakresu przestrzennego i dostępności danych statystycznych. Częstą praktyką jest wykorzystanie koncepcji pomiaru kondycji finansowej proponowanej przez Canadian Institute of Chartered Accountants lub International City/County Management Association. Analiza literatury międzynarodowej, uzupełniona dorobkiem autorów polskich, pozwoliła na identyfikację dwóch zasadniczych podejść do pomiaru kondycji finansowej samorządu: 1) wielu miar empirycznych; 2) miary syntetycznej. Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest drugie podejście, w którym adaptuje się różne metody tworzenia jednego wielozmiennego indeksu kondycji finansowej (miary syntetycznej), na podstawie którego możliwe jest dokonanie relatywnego pomiaru poziomu sytuacji finansowej. (abstrakt oryginalny)

The assessment of local authorities' financial condition is crucial to develop knowledge in the field of public finance, to identify mechanisms explaining the relations between particular components of local authorities' financial condition, to determine potential ways of finance optimization and to meet the need for information of a broad group of stakeholders. The measurement of financial condition allows for the assessment of financial security understood as the ability to ensure the continuity in the implementation of basic own tasks and to maintain financial credibility related to the payment of current and future financial obligations. The aim of this article was to undertake a critical review of the definitions and methods to assess the financial condition of local authorities collected during the review of international literature. Various methods of measuring the financial condition of local authorities, which allow to carry out comparative studies and to determine the spatial trends of its assessment, were summarized in the article. The variety of financial condition depictions encountered in the literature depends on the purpose and adopted definition and also on the spatial extent and availability of statistical data. A common practice is to use the concept of measuring the financial condition proposed by the Canadian Institute of Chartered Accountants or the International City/County Management Association. The analysis of international literature, complemented by the achievements of Polish authors, led to the identification of two basic approaches to measuring the financial condition of local authorities: 1) many empirical measures 2) composite index. The primary sector of interest in this article is the second approach, which adapts different methods of creating a multivariate index of financial condition (composite index), on the basis of which it is possible to relatively measure the level of the financial situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berne R., 1996, Measuring and Reporting Financial Condition [w:] Handbook of Public Administration, red. J.L. Perry, San Francisco: Jossey-Bass, https://dx.doi.org./10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x.
 2. Bieniasz A., Gołaś Z., 2015, Kondycja finansowa gmin wiejskich wielkopolski w latach 2007-2011, "Journal of Agribusiness and Rural Development", t. 1, nr 35, https://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.3.
 3. Bieniasz A., Gołaś Z., Łuczak A., 2013, Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej gmin w Polsce w 2010 roku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 70, nr 126, SKWP, Warszawa, https://dx.doi.org./10.5604/16414381.1046236.
 4. Brown K.W., 1993, The 10-point test of financial condition: Toward an easy-to-use assessment tool for smaller cities, "Government Finance Review", t. 9.
 5. Cabaleiro-Casal R., Buch-Gómez E.J., Vaamonde Liste A., 2013, Developing a Method to Assessing the Municipal Financial Health, "American Review of Public Administration", t. 43, nr 6, https:// doi:10.1177/0275074012451523.
 6. Cabaleiro-Casal R., Buch-Gómez E.J., Vaamonde Liste A., 2014, Financial situation and political parties in local governments:Empirical evidence in the Spanish municipalities, "Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 20", https://dx.doi.org./10.1016/j.iedee.2013.11.001.
 7. Carmeli A., 2003, Introduction: Fiscal and Financial Crises of Local Governments. "International Journal of Public Administration", t. 26, nr 13 , 1423-1430, http://dx.doi.org./10.1081/PAD-120024404.
 8. CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants), 1997, Research Report. Indicators of Government Financial Condition. CICA, Toronto, Canada.
 9. CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants), 2009, Public Sector Statements of Recommended Practice (SORP) 4. Indicators of Financial Condition. CICA, Toronto, Canada.
 10. Clark T.N., 1977, Fiscal management of American cities: Funds flow indicators. "Journal of Accounting Research", t. 15, https://dx.doi.org./10.2307/2490632.
 11. Clark T.N., 1994, Municipal Fiscal Strain: Indicators and Causes. "Government Finance Review", t. 10, nr 3.
 12. Dennis L.M., 2004, Determinants of Financial Condition: A study of US Cities, University of Central Florida Orlando, Florida.
 13. Douglas J.W., Gaddie R.K., 2002, State rainy day funds and fiscal crises: Rainy day funds and the 1990-1991 recession revisited, "Public Budgeting & Finance", t. 22, https://doi: 10.1111/1540-5850.00063.
 14. GASB (Governmental Accounting Standards Board), 1987, Concepts Statement No. 1 of the governmental accounting standards board: Objectives of financial reporting. Norwalk, CT: Governmental Accounting Standards Board of the Financial Accounting Foundation.
 15. GASB (Governmental Accounting Standards Board), 1999, Statement nº 34. Basic Financial State-ments and Managements Discussion and Analysis for State and Local Governments. GASB, Norwalk, CT.
 16. Groves S.M., Godsey W.M., Shulman M.A., 1981, Financial indicators for local governments, Public Budgeting and Finance, nr 1, https://dx.doi.org./10.1111/1540-5850.00511.
 17. Hendrick R., 2004, Assessing and measuring the fiscal heath of local governments, "Urban Affaires Review", t. 40, nr 1, https://dx.doi.org./10.1177/1078087404268076.
 18. ICMA (International City/County Management Association), 2003, Evaluating financial condition. A Handbook for Local Government. ICCA, Washington, DC.
 19. Kloha P., Weissert C.S., Kleine R., 2005, Someone to Watch Over me: State Monitoring of Local Fiscal Conditions, "The American Review of Public Administration", t. 35, nr 3, https://dx.doi.org./10.1177/0275074005277435.
 20. Lin W., Raman K.K., 1998, The housing value-relevance of governmental accounting information, "Journal of Accounting and Public Policy", t. 17, nr 2, https:// //dx.doi.org./10.1016/S0278-4254(98)10004-2.
 21. Mercer T., Gilbert M., 1996, A financial condition index for Nova Scotia municipalities, "Government Finance Review", t. 12, No. 5.
 22. Nollenberger K., Groves S.M., Valente M.G., 2003, Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government, Washington, DC, International City/County Managers Association.
 23. Ritonga I.T., 2014, Modelling local government financial conditions in Indonesia, Victoria University Melbourne.
 24. Rivenbark W.C., Roenigk D.J., 2011, Implementation of financial condition analysis in local government, Public Administration Quarterly, t. 35, nr 2.
 25. Rivenbark W.C., Roenigk D.J., Allison G.S., 2009, Communicating financial condition to elected officials in local government, "Popular Government", t. 77, nr 1.
 26. Sohl S., Peddle M. T., Thurmaier K., Wood C. H., Kuhn G., 2009, Measuring the financial position of municipalities: Numbers do not speak for themselves. "Public Budgeting & Finance", t. 29, nr 3, https://dx.doi.org./10.1111/j.1540-5850.2009.00937.x.
 27. Swianiewicz P., 2004, Finanse lokalne teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa.
 28. Swianiewicz P., 1989, Społeczno-ekonomiczna typologia miast i gmin w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.
 29. Wang X., Dennis L.M., Tu Y.S.J., 2007, Measuring financial condition: A Study of US states, "Public Budgeting & Finance", t. 27, nr 2, https://dx.doi.org./10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x.
 30. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2009, 2010 i w latach 2009-2011, 2012, MF, Warszawa.
 31. Zafra-Gómez J.L., López-Hernández A.M., Hernández-Bastida A., 2009, Developing a model to measure financial condition in local government, "The American Review of Public Administration", t. 39, nr 4, https://dx.doi.org./10.1177/0275074008320710.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu