BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudełko Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014
Growth Centers in the Podkarpackie Region in the Years 1980-2014
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 139-152, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Bieguny wzrostu gospodarczego, Funkcje miasta
Regional development, Economic growth poles, Town function
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region podkarpacki
Abstrakt
Procesy rynkowe w warunkach konkurencji powodują, że rozwój poszczególnych obszarów odbywa się z różną intensywnością. Siły rynkowe oddziaływają w kierunku koncentracji procesów rozwojowych w najbardziej atrakcyjnych miejscach, co powoduje zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w przestrzeni. Celem artykułu jest analiza przemian strukturalnych centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, które stanowią różnej skali ośrodki aktywności gospodarczej regionu, od centrum o znaczeniu regionalnym po małe jednostki mające znaczenie lokalne. Dokonana analiza odzwierciedla kształtowanie się potencjału, funkcji i przestrzennego rozmieszczenia centrów wzrostu w latach 1980-2014. W analizowanych latach zmniejsza się liczba centrów oraz zatrudnionych w nich osób. Zmniejsza się rola centrów pełniących funkcje przemysłowe. Jednocześnie rośnie znaczenie jednostek o funkcjach usługowych. W strukturze przestrzennej regionu podkarpackiego zauważalne są postępujące procesy koncentracji działalności gospodarczej w jego centralnym mieście Rzeszowie. Jednocześnie tracą na znaczeniu miasta tworzące strefę zewnętrzną.(abstrakt oryginalny)

Market processes, in competitive conditions, cause the development of particular areas with different intensity. Market forces interact in the direction of the concentration of development processes in the most attractive locations, which results in disparities in socio-economic development in the area. The aim of this article is to analyze the structural changes of socio-economic growth centers of Podkarpackie Voivodeship which are different scale centres of economic activity of the region, from the centres of regional importance to small units having local significance. The analysis reflects the development of the potential, functions and the spatial distribution of growth centres in the years 1980-2014. In the analyzed period reduces the number of centers the number of employed people in them. The importance of centres of industial development is on the decline. Correspondingly, the importance of centres with a developing services sector is increasing. The spatial structure of the Podkarpacki region are noticeable progressive processes of concentration of economic activity in the central city of Rzeszow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziewoński, K. (1971). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Prace Geograficzne IG PAN, 87.
 2. Fajferek, A., Zioło, Z. (1983). Opóźnienie procesów urbanizacji w stosunku do procesów industrializacji województwa tarnobrzeskiego. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, 77.
 3. Grzeszczak, J. (1999). Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 4. Korenik, S., Słodczyk, J. (red.). (2005). Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 5. Kosiedowski, W. (2008). Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 6. Kudełko, J. (2008). Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej. W: E. Kryńska (red.), Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Kudełko, J. (2013). Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych. Studia KPZK PAN, CLI.
 8. Mikołajewicz, Z. (2010). Procesy deindustrializacji w województwie opolskim. Opolskie Roczniki Ekonomiczne, 18.
 9. Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego. (2015). Rzeszów: US.
 10. Sobala-Gwosdz, A. (2005). Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Winiarski, B. (2003). Konkurencyjność gospodarki jako wyzwanie dla polityki makroekonomicznej i regionalnej w Polsce w perspektywie europejskiej integracji. W: J.J. Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 12. Zarycki, T. (2011). Polska Wschodnia w perspektywie centro-peryferyjnej. W: M. Stefański (red.), Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego. Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu