BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulawiak Anita (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przedsiębiorczość w najmniejszych miastach województwa łódzkiego : wybrane problemy
Entrepreneurship in the Smallest Towns in the Province of Lodz : Selected Problems
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 153-165, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość regionalna, Racjonalność gospodarowania, Małe miasto
Regional entrepreneurship, Economic rationality, Small town
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano przedsiębiorczość w najmniejszych miastach regionu łódzkiego, za które uznano ośrodki liczące do 5 tys. mieszkańców. W szczególności w miastach, prze- śledzono i zidentyfikowano tempo oraz kierunek rozwoju podmiotów gospodarczych, a także podjęto próbę zweryfikowania czy i na ile wielkość miasta mierzona liczbą jego mieszkańców determinuje tempo i rodzaj podejmowanej w mieście działalności gospodarczej. Badania dotyczyły okresu między 2004, a 2014 rokiem i wykorzystano w nich następujące dane: liczbę podmiotów gospodarczych ogółem, liczbę przedsiębiorców - osób fizycznych, liczbę spółek prawa handlowego, w tym z kapitałem zagranicznym oraz liczbę podmiotów z uwzględnieniem wybranych sekcji PKD. Ponadto, w artykule przeanalizowano także wszystkie strategie rozwoju badanych miast pod kątem ujęcia w nich kwestii związanych z przedsiębiorczością. W toku badań stwierdzono, że liczba mieszkańców miasta tylko w niewielkim stopniu determinuje poziom aktywności przedsiębiorczej jego mieszkańców. Dużo bardziej istotna jest ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza miasta oraz zaufanie jego mieszkańców do lokalnego rynku. (abstrakt oryginalny)

The article characterizes entrepreneurship in the smallest cities in the region of Lodz, which was for centers of up to 5 thousand. residents. In particular, in the cities, they traced and identified the pace and direction of development of economic entities, as well as an attempt to verify whether and to what extent the size of the city measured by the number of its inhabitants determines the tempo and undertaken in business. The study covered the period between 2004 and 2014 and used them in the following: the number of operators in total, the number of entrepreneurs - individuals, the number of commercial companies, including with foreign capital and the number of entities including selected sections of PKD. In addition, the article analyzes the development strategies all the cities studied for inclusion in their entrepreneurship issues. The study found that the number of inhabitants only slightly determines the level of entrepreneurial activity of its inhabitants. Much more important is the overall socio-economic situation of the city and the trust of its citizens to the local market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak, J., Kulikowski, M. (red.) (2004). Przedsiębiorczość - stymulatorem rozwoju. Warszawa: Instytut Wiedzy SGH.
 2. Czarnecka, A., Kłodziński, M. (2010). Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich regionów zielonych płuc. Zagadnienia ekonomiki rolnej, 3, 63-78.
 3. Fierla, I., Kuciński, K. (red.) (1999). Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości. Monografie i opracowania. Warszawa: SGH, 499.
 4. Gaczek, W. (2003). Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Bydgoszcz-Poznań: Oficyna Wydawnicza Branta, 13-14.
 5. Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003. Prace Geograficzne, 203.
 6. Korcelli, P. (2008). System osadniczy Polski - tendencje i uwarunkowania przemian. W: T. Markowski (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy. Warszawa: Studia KPZK, 31.
 7. Kulawiak, A. (2006). Przedsiębiorca jako uczestnik i twórca procesów transformacji. Przykład Łodzi. W: A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim. Łódź: Wyd. UŁ, 159-181.
 8. Kulawiak, A. (2013). Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa. W: B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15. Łódź: Wyd. UŁ, 115-126.
 9. Kulawiak, A. (2016). Rozwój Uniejowa jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. W: M. Matejun (red.), Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Łódź: Wyd. PTE, 227-238.
 10. Nowak, M., Kicka, E. (2012). Przedsiębiorczość w małych miastach województwa zachodniopomorskiego. Samorząd Terytorialny, 5.
 11. Nowak, M., Lusarczyk, M. (2010). Przedsiębiorczość w najmniejszych miastach w Polsce. Studia Prawniczo-Ekonomiczne t. LXXXI, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 330-341.
 12. Płazik, M., Rachwał, T. (2015). "Przedsiębiorczy region" - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 37-49.
 13. Suliborski, A., Walkiewicz, D. (2009). Współczesne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego. W: K. Badziak, M. Łapa (red.), Województwo łódzkie 1919-2009. Studia i materiały. Łódź: Polskie Towarzystwo Historyczne, 243-250.
 14. Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 6-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu