BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątek Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Mała energetyka wodna na Pomorzu Zachodnim : historia i współczesność
Small Hydropower in Western Pomerania : the History and the Present
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 166-178, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Energia wody, Elektrownie wodne, Zasoby wodne
Water energy, Hydroelectric power station, Water resources
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze Zachodnie
Abstrakt
Artykuł stanowi pracę przeglądową dotyczącą małej energetyki wodnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego. Cel pracy stanowi przedstawienie stanu aktualnego w odniesieniu do przeszłości oraz zaprezentowanie potencjału hydroenergetycznego opisywanego obszaru. Określono go, między innymi, poprzez wyznaczenie odpływów jednostkowych z określonych zlewni oraz zmienności przepływów na wybranych rzekach Pomorza Zachodniego. Wartości te obliczono na podstawie rocznych oraz średnich wieloletnich wartości miesięcznych przepływów z lat 1951-1995. Potencjał hydroenergetyczny Pomorza Zachodniego, na tle nizinnej Polski, jest znaczny. Wynika to ze stosunkowo dużych opadów warunkujących duże odpływy jednostkowe oraz znacznych deniwelacji terenu, zwłaszcza na Pojezierzu Drawskim. Istnieją wszakże na terenie województwa zachodniopomorskiego obszary niemalże całkowicie pozbawione możliwości produkcji energii w hydroelektrowniach ze względu na płaski teren, a także bardzo małe sumy opadów zasilających cieki. Istniejący potencjał hydroenergetyczny jest aktualnie wykorzystywany w dużo mniejszym stopniu niż w przeszłości. Może to ulec zmianie w sytuacji konieczności prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej, do czego obligują Polskę zobowiązania międzynarodowe, zwłaszcza unijne.(abstrakt oryginalny)

The article is a review on small hydropower in Poland, with particular emphasis on Western Pomerania. The aim of the study is to present the current status of hydropower in relation to the past, as well as describing of present hydropower natural potential of Western Pomerania voivodeship. Specific discharges from a basin and streamflow's variabilities of selected rivers of Western Pomerania, have been calculated. Annual and long-term averages of the monthly flows in the years 1951-1995 have been used. Hydroelectric potential of Western Pomerania, on the background of Polish lowland, is considerable. It is caused by relatively high precipitation totals determining big outflows and substantial denivelation of the area, especially the Drawsko Lake District. There are, however, in Western Pomerania voivodeship areas almost completely devoid of possibilities of produce of energy in hydropowers due to the flat terrain and very little precipitation totals. The natural hydroelectric potential is currently used to a much lesser extent than in the past. This can be changed in the case of necessity for a low carbon economy. International obligations, especially the EU, commit Poland to it.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyle, G. (2004). Renewable energy: power for a sustainable future. Oxford: OUP.
 2. Butowski, L., Wąsowicz, E. (2004). Ramowy Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Pozyskano z http://parseta.org.pl.
 3. Byczkowski, A. (1996). Hydrologia, t. II. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 4. Dąbrowska, S. (2004). Wysokości względne. W: Cz. Koźmiński, B. Michalska (red.), Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza. Szczecin: Wydawnictwo AR, 2.
 5. Dolata, B. (2012). Polski rynek energetyki wodnej na tle hydronergetyki krajów Unii Europejskiej. Energetyka Wodna, 1/2012, 30-33.
 6. Fal, B., Bogdanowicz, E., Czernuszenko, W., Dobrzyńska, I., Koczyńska, A. (2000). Przepływy charakterystyczne głównych rzek polskich w latach 1951-1995. Materiały Badawcze IMGW, seria: Hydrologia i Oceanologia, 26, Warszawa: Wydawnictwo IMGW.
 7. Gutry-Korycka, M., Sadurski, A., Kundzewicz, Z., Pociask-Karteczka, J., Skrzypczyk, L. (2014). Zasoby wodne i ich wykorzystanie. Nauka, 1, 77-98.
 8. Kassenberg, A., Świerkula, E. (2015). Polska niskoemisyjna, od idei do działania. Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 9. Kistowski, M. (2012). Atlas sozologiczny gmin Polski 2000-2009. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 204.
 10. Koźmiński, Cz., Michalska, B., Czarnecka, M. (2012). Klimat województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: ZUT i US.
 11. Kożuchowski, K. (2011). Klimat Polski. Nowe spojrzenie. Warszawa: PWN.
 12. Lewandowski W. (2012). Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
 13. Mikulski, Z. (1998). Gospodarka Wodna, Warszawa: PWN.
 14. Noskowiak, M. (2010). Małe elektrownie wodne. Jak odpowiednio przygotować się do realizacji inwestycji. Pozyskano z http:// www.cire.pl.
 15. Sobolewski, M. (2010). Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Studia BAS, 1 (21), 267-290.
 16. http:// eregion.wzp.pl (dostęp: 5.09.2016)
 17. http://www.parseta.org.pl (dostęp: 5.09.2016)
 18. http:// www.rzgw.szczecin.pl (dostęp: 7.04.2016)
 19. http:// www.uwm.edu.pl (dostęp: 5.09.2016)
 20. http:// www.zielona-energia.cire.pl (dostęp: 7.04.2016)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu