BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zatorski Michał (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Edukacja geograficzna z elementami edukacji antydyskryminacyjnej w szkole waldorfskiej
Geographic Education with Elements of Anti-Discrimination Education in the Waldorf School
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 179-189, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Geografia, Edukacja, Tożsamość, Mniejszości narodowe, Grupy etniczne, Zwalczanie dyskryminacji
Geography, Education, Identity, Ethnic minority, Ethnics group, Discrimination prohibition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W trakcie podstawowej szkolnej edukacji geograficznej uczniowie nie mają świadomości, że nabyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do właściwej percepcji i obserwacji zjawisk społecznych oraz przyrodniczych. W pedagogice waldorfskiej geografia traktowana jest jako jeden z dwóch najważniejszych przedmiotów szkolnych, które wyznaczają drogę poznawania przez uczniów otaczającej ich rzeczywistości. Realizowane w tej szkole elementy edukacji antydyskryminacyjnej czynią z geografii naukę pojednania pomiędzy narodami, w myśl słów prof. Stanisława Pawłowskiego: "Jedna jest Ziemia i jeden człowiek na niej" (Pawłowski, 1939: 1). Wdrażanie elementów edukacji antydyskryminacyjnej do realizowanych treści geograficznych w szkołach publicznych, pozwoliłoby na wzmocnienie praktycznej i wychowawczej roli geografii. Byłaby to również odpowiedź na systemowe rozwiązanie braku edukacji antydyskryminacyjnej w polskich szkołach.(abstrakt oryginalny)

During the primary school geographical education students are not aware that the acquired knowledge and skills are those necessary for the proper perception and observation of social and natural phenomena. In waldorf pedagogy geography is regarded as one of the two most important school subjects that mark the path of learning by the students of the reality surrounding them. Realized in this school elements of the anti-discrimination education it would make geography - a school subject reconciliation between nations, because, as used to say Professor Stanislaw Pawłowski "One is the Earth and the person on it" (Pawłowski, 1939: 1). Implementation of antidiscrimination education components to implemented geographic content in public schools, will strengthen practical and educational role of geography. It would also be a response to a systemic solution to the lack of anti-discrimination education in Polish schools.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babicz, J. (red.). (1965). Przegląd zagranicznej literatury geograficznej. Tendencje specjalizacyjne i integracyjne w geografii XIX i XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Geografii PAN.
 2. Branka, M. (2011). Edukacja antydyskryminacyjna. W: M. Branka (red.), Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.
 3. Cieślikowska, D. (2010). Tożsamość społeczna. Dyskryminacja. Przeciwdziałanie dyskryminacji. W: M. Branka, D. Cieślikowska (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski. Kraków: Wydawnictwo Stowarzyszenia Willa Decjusza, 66-74, 108-132.
 4. Czaja-Chudyba, I. (2005). Odkrywanie zdolności dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 5. Eriksen, T.H. (2013). Etniczność i nacjonalizm, B. Gutkowska-Nowak (tłum.). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 6. Fenton, S. (2013). Etniczność. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 7. Groenwald, M., Plit F., Rodzoś, J., Szkurłat, E., Tracz, M. (2008). Raport o stanie geografii szkolnej w nowym systemie oświaty w Polsce. W: R. Wiśniewski, W. Gierańczyk (red.), Dokumentacja Geograficzna - Geografia we współczesnym systemie kształcenia, 38. Warszawa: Wydawnictwo IGiPZ PAN, 5-17.
 8. Jakubowski, M. (1996). O myśleniu filozoficznym i poszukiwaniu zasad porządkujących wiedzę geograficzną. W: M.Z. Pulinowa (red.), Człowiek bliżej Ziemi. O teoretycznych podstawach nauczania geografii i ich praktycznym zastosowaniu. Warszawa: Wydawnictwo WSiP, 68-84.
 9. Kwiecień, P. (2014). Edukacja antydyskryminacyjna w Polsce - przegląd działań. Wydawnictwo Sieć Tolerancji. Pozyskano z: http://siectolerancji.pl/sites/default/files/upload/Edukacja antydyskryminacyjna w Polsce.pdf
 10. Maik, W. (2012). Przemiany Geografii jako nauki i ich wpływ na system akademickiej edukacji geograficznej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 2. Łódź-Toruń, 15-25.
 11. Pawłowski, S. (1938). Geografia jako nauka i przedmiot nauczania. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas, 56-90, 131-146, 199-203.
 12. Pawłowski, S. (1939). Rola geografii w życiu narodów. Czasopismo Geograficzne, 1, 1-2.
 13. Posern-Zieliński, A. (2005). Etniczność. Kategorie. Procesy etniczne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 14. Wilczyński, W. (1996). Idea przyrody w historii myśli geograficznej. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 15. Wilczyński, W. (2003). Autonomia i jedność geografii. Łódź: Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
 16. Wilczyński, W. (2011). Ideowe źródła i tożsamość geografii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 17. Zatorski, M. (2014). Idea geografii regionalnej jako przedmiotu nauczania w okresie kryzysu geografii w szkole. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 7, 30-36.
 18. Żelazny, W. (2004). Etniczność. Ład. Konflikt. Sprawiedliwość. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 19. Deklaracja praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych z dnia 10 grudnia 1992 roku.
 20. Europejska konwencja praw człowieka z dnia 4 listopada 1950 roku, art. 14.
 21. Konwencja UNESCO o zakazie dyskryminacji w szkolnictwie z 1960 roku.
 22. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 1966 roku, art. 27.
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 24. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141).
 25. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 roku (Dz.U. 2010 r. nr 254, poz. 1700).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu