BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Tytuł
Wykorzystanie i stan infrastruktury narciarskiej w gminie Krynica-Zdrój w świetle badań ankietowych : wyniki badań pilotażowych
The Use and Condition of Ski Infrastructure in Krynica-Zdrój Municipality in the Light of the Survey : the Results of Pilot Studies
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 207-223, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Sport, Turystyka narciarska, Infrastruktura turystyczna, Badania ankietowe, Badania pilotażowe
Sport, Ski tourism, Tourism infrastructure, Questionnaire survey, Pilot studies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Krynica-Zdrój
Abstrakt
Od prawie dwóch wieków turyści krajowi i zagraniczni przybywają do Krynicy kuszeni walorami przyrodniczymi oraz rozbudowaną infrastrukturą. Współcześnie rozwój uzdrowiska powiązany jest w dużej mierze z rozwojem usług rekreacyjnych i sportowych. Lokalizacja kolei gondolowej na Jaworzynie Krynickiej wpłynęła na intensyfikację regionalnego narciarstwa oraz zmiany w strukturze gości kurortu. W okresie przeprowadzonych badań na terenie gminy Krynicy-Zdroju działało siedem ośrodków narciarskich w tym dwa w Tyliczu, wchodzącego w skład gminy uzdrowiskowej. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w sezonie narciarskim 2012/213 dokonano próby określenia preferencji klientów stacji narciarskich oraz wykorzystania infrastruktury narciarskiej i towarzyszącej. Badania przeprowadzono w dwóch najpopularniejszych stacjach narciarskich: dużym kompleksie Jaworzyna Krynicka oraz na stacji rodzinnej Master-Ski w Tyliczu. Ankietą objęto również stację narciarską Arena w Słotwinach. Na podstawie otrzymanych wyników należy stwierdzić, że wszystkie badane stacje zyskały uznanie w oczach klientów. Potwierdziło to zasadne dokonanie specjalizacji wyciągów przez inwestorów. Klienci stacji narciarskich wykazują dużą aktywność konsumencką w stosunku do innych działów gospodarki: hotelarstwa, gastronomii czy handlu. Dalszy rozwój gminy Krynicy-Zdroju powinien być nadal silnie powiązany ze sportami zimowymi, przy równoczesnej konsolidacji infrastruktury narciarskiej oraz poszerzenia ofert towarzyszących wyjazdom na narty. (abstrakt oryginalny)

Krynica-Zdrój has been attractive for tourist due to its natural beauty and infrastructure for over two centuries. Nowadays, the resort development is associated largely with the development of recreational services and sports. The localization of gondola lift on Jaworzyna influenced the intensification of skiing in the region and the change of the guests structure in the resort. Today, in Krynica-Zdroj municipality there are seven ski resorts, including two resorts in Tylicz. The survey conducted in the ski season in 2012/213 aimed at determining customer preferences of ski stations and the use of ski infrastructure.. The analysis was conducted in two most popular ski resorts: the large ski complex Jaworzyna Krynicka and the family station Master-Ski in Tylicz. The survey also referred to the ski station Arena Słotwiny. Based on the results it is concluded that all tested stations have gained recognition among customers. It was confirmed by justified specialization of ski lifts made by investors. Customers of ski stations show high consumer activity in relation to other sectors of economy: hotel industry, catering, services or trade. Further development of Krynica-Zdroj municipality should continue to be strongly associated with winter sports simultaneously with the consolidation of ski infrastructure and expansion of ski tourism.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argasiński, W. (2014). Korzyści z partnerstwa w turystyce (na przykładzie programu marketingowego Karta Tatrzańska). Handel Wewnętrzny, 6(353), 157-170.
 2. Bajgier-Kowalska, M. (2015). Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce na przykładzie obiektów komercyjnych i sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 9, 9-23.
 3. Berbeka, J. (2014). Strategiczne znaczenie ośrodków narciarskich i turystycznych dla gospodarki narodowej. Referat wygłoszony na konferencji Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Sporty zimowe i turystyka w symbiozie. Zrozumienie dynamiki rynku turystycznego kluczem do sukcesu branży narciarskiej. 2-4 czerwca 2014 r. w Białce Tatrzańskiej.
 4. Borowiec, M., Dorocki, S. (2014). Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 267-284.
 5. Chudy-Hyski, D. (2005). Analiza wybranych elementów infrastruktury gmin górskich jako obszarów recepcji narciarstwa w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 5-17.
 6. Čuka, P., Dorocki, S., Rachwal, T., Rettinger, R. (2015). Development of ski infrastructure as a factor of local development vs. environmental sustainability: the case of Krynica-Zdroj (Poland). 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, Book 5 Vol. 3, 189-196, DOI: 10.5593/SGEM2015/B53/S21.024.
 7. Dorocki, S. (1999). Monografia społeczno-gospodarcza gminy Krynica. Krynica: UG Krynica.
 8. Dorocki, S. (2014). Tourist regions as places of development of innovativeness, Current Issues of Tourism Research, 4, 50-57.
 9. Dorocki, S. (2007). Stacja Narciarska "Wierchomla" - lokalny ośrodek aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 81-87.
 10. Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Impact of natural resources on the development of spa industry in Krynica-Zdroj. Geoconference on Ecology, Economics, Education and Legislation, SGEM 2013, Vol. II, Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 89-96, DOI: 10.5593/SGEM2013/BE5.V2/S21.012,309-316.
 11. Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Ski and spa tourism as local development strategy - the case of Krynica Zdrój (Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 5, 88-116.
 12. Dorocki, S., Raźniak, P., Obirek, D. (2014). Rozwoju infrastruktury narciarskiej w Polsce i na terenie Podhala w świetle badań ankietowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 59-77.
 13. Dorocki, S., Szymańska, A., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 175-184.
 14. Dorward, S., Moreau, P. (1997). French Ski Resorts and North American Competition. Cahiers Espace, 51, 48-51.
 15. Fächer, S. (1925). Towarzystwa narciarskie w okresie lat 1914-24. Narciarstwo Polskie. Rocznik Polskiego Związku Narciarskiego Tom I. Kraków: Związek Główny Polskiego Związku Narciarskiego, 63-84.
 16. Flagestad, A., Hope, Ch.A. (2001). Strategic Success in Winter Sports Destinations: a Sustainable Value Creation Perspective. Tourism Management, 22, 445-461.
 17. Hudson, S., Ritchie, B., Timur, S. (2004). Measuring Destination Competitiveness: An Empirical Study of Canadian Ski Resorts. Tourism and Hospitality Planning & Development, 1, 79-94.
 18. Krzesiwo, K. (2014). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 19. Krzesiwo, K. (2015). Rozwój turystyki narciarskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju - stan badań. Prace Geograficzne, 141, 117-140.
 20. Krzesiwo, K. (2016). Społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju turystyki narciarskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 233-244.
 21. Krzesiwo, K., Mika, M. (2011). Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej. Prace Geograficzne, 125, 95-110.
 22. Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy, Kraków: IGiGP UJ.
 23. Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 24. Mirek, J. (2011). Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79, 303-318.
 25. Sánchez Pulido, L., Daries Ramón, N., & Cristóbal Fransi, E. (2016). Economic sustainability and financial situation of the alpine ski resorts on the Catalan Pyrenees. Intangible Capital, 12(5), 1451-1483. DOI: http://dx.doi.org/10.3926/ic.823.
 26. Skalska, T. (2012). Wykorzystanie cen jako narzędzia konkurowania na rynku turystycznym w warunkach kryzysowych. Zeszyty Naukowe, Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 35, 21-36.
 27. Telega, E. (2016). Wykorzystanie zasobów naturalnych jako przejaw oddolnej przedsiębiorczości w gminie Rymanów. Niepublikowana praca dyplomowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej.
 28. Teneta-Płotkowiak, J., Swędzioł, W. (2006). Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(9), 267-277.
 29. Żemła, M., Żemła, A. (2006). Wpływ czynników lokalizacji na konkurencyjność ośrodka narciarskiego. Turyzm, 16, 1, 71-83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu