BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach-Kąkolewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Tożsamość zawodowa nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a ich kompetencje do nauczania
The Professional Identity of Academic Teachers at the Poznań University of Economics and Business and Their Teaching Competence
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 3, s. 67-85, rys., tab., bibliogr. 49 poz.
Tytuł własny numeru
Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Słowa kluczowe
Tożsamość, Kształcenie zawodowe, Nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Dydaktyka, Nauczyciele, Kształcenie nauczycieli, Kwalifikacje zawodowe, Studenci, Kompetencje pracownicze
Identity, Vocational training, Teaching, Higher education, Teaching, Teachers, Education of teachers, Professional skills, Students, Employees competencies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A12, A22
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Temat tożsamości zawodowej nauczyciela nie jest nowy, wielokrotnie był podejmowany w różnych pracach naukowych, wciąż jest jednak aktualny, zważywszy na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-kulturowo-gospodarczą i wynikające z niej oczekiwania różnych interesariuszy uczelni. Celem artykułu było zaprezentowanie tożsamości zawodowej nauczycieli akademickich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje do nauczania, jakie deklarują eksperci merytoryczni (naukowi) oraz eksperci dydaktyczni. W związku z przyjętym celem w artykule omówiono klasyfikację ról zawodowych nauczyciela akademickiego, a także podjęto próbę przybliżenia aspektów tożsamości zawodowej oraz postaw nauczycieli wobec zadań wynikających z ich ról. Zamiarem autorki było także określenie, w jaki sposób obszary pracy naukowej i dydaktycznej wpływają na siebie oraz jakie kompetencje do nauczania (wyrażające się głównie w deklarowanych modelach prowadzenia zajęć) mają nauczyciele będący ekspertami merytorycznymi (naukowymi), a jakie podejście przy projektowaniu i prowadzeniu zajęć ze studentami preferują tzw. eksperci dydaktyczni. W realizacji powyższych celów wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. (abstrakt oryginalny)

The issue of teachers' professional identity is not new as it has been widely discussed in a number of scientific papers. However, it is still topical, given the changing social, cultural and economic reality and the resulting expectations of the university's various stakeholders. The aim of this paper is to discuss the professional identity of teachers with special attention given to their teaching competence, declared by research (scientific) and teaching experts. With regard to the goal adopted in the paper, we will discuss the classification of the professional roles of an academic teacher and we will attempt to describe aspects of their professional identity and attitudes of teachers concerning the tasks resulting from the roles they play. I also intend to identify the way in which areas of research and teaching influence each other and what teaching competence (reflected mainly in the declared approaches to teaching) the teachers who are research (scientific) experts have and what approach to designing and conducting classes with students the so-called teaching experts prefer. In order to accomplish the above goals, I will use the results of the survey carried out among academic teachers of the Poznań University of Economics and Business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak, A., 2012, "Sukcesy" i "porażki" w kształceniu studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w: Andrzejczak, A. (red.), Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, Zeszyty Naukowe nr 240, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 21-32.
 2. Andrzejczak, A., Wach-Kąkolewicz, A., 2010, Postawy i oczekiwania studentów I roku UEP wobec studiowania na uczelni wyższej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 2(16), s. 87-108.
 3. Appelgren, K., Giertz, B., 2010, Pedagogical Competence - A Key to Pedagogical Development and Quality in Higher Education, w: Ryegård, Å., Apelgre, K.N, Olsson, T., A Swedish Perspective on Pedagogical Competence, Uppsala University, Division for Development of Teaching and Learning, Uppsala.
 4. Arends, R.I., 1995, Uczymy się nauczać, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 5. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań.
 6. Bauman, T., 2001, Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Beijaard, D., Verloop, N., Vermunt, J.D., 2000, Teachers' Perceptions of Professional Identity: An Exploratory Study from a Personal Knowledge Perspective, Teaching and Teacher Education, vol. 16, no. 7, s. 749-764.
 8. Biggs, J., Tang, C., 2007, Teaching for Quality Learning at University, Open University Press, Berkshire.
 9. Boyd, W.E., O'Reilly, M., Bucher, D., Fisher, K., Morton, A., Harrison, P.L., Nuske, E., Coyle, R., Rendall, K., 2010, Activating the Teaching - Research Nexus in Smaller Universities: Case Studies Highlighting Diversity of Practice, Journal of University Teaching & Learning Practice, vol. 7, no. 2.
 10. Boyd, W.E., O'Reilly, M., Rendell, K., Rowe, S., Wilson, E., Dimmock, K., Boyd, W., Nuske, E.M., Edelheim, J.R., Bucher, D.J., Fisher, K., 2012, "Friday Is My Research Day": Chance, Time and Desire in the Search for the Teaching-Research Nexus in the Life of a University Teacher, Journal of University Teaching and Learning Practice, vol. 9, no. 2.
 11. Christensen, R.C., Garvin, D.A., Sweet, A. (eds.), 1991, Education for Judgment: Education for Judgment: The Artistry of Discussion Leadership, Harvard Business School, Cambridge, MA.
 12. Christopher, D.A., 2003, Interactive Large Classes: The Dynamics of Teacher/Student Interaction, Journal of Business & Economics Research, vol. 1, no. 8, s. 81-98.
 13. Clarke, M., Hyde, A., Drennan, J., 2013, Professional Identity in Higher Education, w: Kehm, B.M., Teichler, U. (eds.), The Academic Profession in Europe: New Tasks and New Challenges, Series: The Changing Academy - The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, vol. 5, Springer, Netherlands.
 14. Coate, K., Barnett, R., Williams, G., 2001, Relationship between Teaching and Research in Higher Education in England, Higher Education Quarterly, vol. 55, no. 2, s. 158-174.
 15. Czerepaniak-Walczak, M., 1994, Kompetencje nauczyciela w kontekście założeń pedagogiki emancypacyjnej, w: Dudzikowa, M., Kostusiewicz, A.A. (red.), Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku, Białystok.
 16. Denek, K., 2011, Nauczyciel - jego tożsamość, role i kompetencje, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 3.
 17. Dylak, S., 1995, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 18. Dylak, S., 2009, Koniec "nauczania" czy nowy paradygmat dydaktyczny, w: Hurło, L., Klus-Stańska, D., Łojko, M. (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 19. Hejwosz, D., 2010, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 20. Jaskot, K., Jazukiewicz, J., 2006, Role zawodowe nauczyciela akademickiego, w: Jaskot, J. (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Oficyna INplus, Szczecin.
 21. Komba, W.L., Anangisye, W.A.L., Katabaro, J.K., 2013, The Development of Teacher Professional Identity at the University of Dares Salaam: Perceptions and Influencing Factors, Journal of International Cooperation in Education, vol. 15, no. 3, s. 187-204.
 22. Kowzan, P., Zielińska, M., Kleina-Gwizdała, A., Prusinowska, M., 2015, "Nie zostaje mi czasu na pracę naukową". Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach. Raport NOU, Nowe Otwarcie Uniwersytetu, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa.
 23. Kwaśnica, R., 2004, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.), Pedagogika, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Kyvik, S., 2013, The Academic Researcher Role: Enhancing Expectations and Improved Performance, Higher Education, vol. 65, iss. 4, s. 525-538.
 25. Malewski, M., 2010, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 26. Marciniak, Ł., 2008, Stawanie się nauczycielem akademickim. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. IV, nr 2.
 27. Martin, E., Prosser, M., Trigwell, K., Ramsden, P., Benjamin, J., 2000, What University Teachers Teach and How They Teach It?, Instructional Science, vol. 28, no. 5, s. 387-412.
 28. Mayson, S., Schapper, J., 2012, Constructing Teaching and Research Relations from the Top: An Analysis of Senior Manager Discourses on Research-led Teaching, Higher Education, vol. 64, iss. 4, s. 473-487.
 29. Michaelsen, L.K., 2004, Team-Based Learning in Large Classes, w: Michaelsen, L.K., Bauman, K.A., Fink, L.D. (eds.), Team-Based Learning. A Transformative Use of Small Groups in College Teaching, Stylus Publishing, LLC, Sterling.
 30. Morton, A., 2009, Lecturing to Large Groups, w: Fry, H., Ketteridge, S., Marshall, S. (eds.), A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice, Routledge Taylor & Francis Group, New York - London.
 31. Noser, T.C., Manakyan, H., Tanner, J.R., 1996, Research Productivity and Perceived Teaching Effectiveness: A Survey of Economics Faculty, Research in Higher Education, vol. 37, no. 3, s. 291-321.
 32. Okoń, W., 1998, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 33. Prosser, M., Martin, E., Trigwell, K., Ramsden, P., Middleton, H., 2008, University Academics' Experience of Research and Its Relationship to Their Experience of Teaching, Instructional Science: An International Journal of the Learning Sciences, vol. 36, no. 1, s. 3-16.
 34. Prosser, M., Trigwell, K., 2014, Qualitative Variation in Approaches to University Teaching and learning in Large First-Year Classes, Higher Education, no. 67, iss. 6, s. 783-795.
 35. Ramsden, P., 1992, Learning to Teach in Higher Education, Routledge Falmer, London - New York.
 36. Ramsden, P., Moses, I., 1992, Associations between Research and Teaching in Australian Higher Education, Higher Education, vol. 23, iss. 3, s. 273-295.
 37. Sajdak, A., 2013, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 38. Simons, M., Elen. J., 2007, The 'Research-Teaching Nexus' and 'Education through Research': An Exploration of Ambivalences, Studies in Higher Education, vol. 32, no. 5, s. 617-631.
 39. Sławecki, B., 2012, Rola uczelni ekonomicznych w kształtowaniu postaw wobec rynku pracy - od oczekiwań studentów do kształtowania potencjału do zatrudnienia, w: Andrzejczak, A. (red.), Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, Zeszyty Naukowe nr 240, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 63-78.
 40. Strykowski, W., 2003, Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, w: Strykowski, W., Strykowska, J., Pielachowski, J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnicwto eMPi2, Poznań.
 41. Szempruch, J., 2011, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 42. Trigwell, K., Prosser, M., 2004, Development and Use of the Approaches to Teaching Inventory, Educational Psychology Review, vol. 16, no. 4, s. 409-424.
 43. Trigwell, K., Prosser, M., Ginns, P., 2005, Phenomenograpic Pedagogy and a Revised Approches to Teaching Inventory, Higher Education Research & Development, vol. 24, no. 4, s. 349-360.
 44. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164 poz. 1365.
 45. Vidal, J., Quintanilla, M.A., 2000, The Teaching and Research Relationship within an Institutional Evaluation, Higher Education, vol. 40, iss. 2, s. 217-229.
 46. Wach-Kąkolewicz, A., 2012, Umiejętność samoregulowanego uczenia się a postawy studentów wobec zdobywania wiedzy i zajęć na uczelni, w: Andrzejczak, A. (red.), Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, Zeszyty Naukowe nr 240, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 79-91.
 47. Wach-Kąkolewicz, A., 2013, Kompetencje pedagogiczne nauczycieli akademickich - potrzeby i działania, Neodidagmata, nr 35.
 48. Watkins, J., Mazur, E., 2010, Just-in-Time Teaching and Peer Instruction, w: Simkins, S., Maier, M., Just-in-time Teaching: Across the Disciplines, Across the Disciplines, Across the Academy, Stylus Publishing, Virginia.
 49. Wiśniewska, M., 2011, Tożsamość nauczyciela akademickiego, Forum Dydaktyczne, nr 7-8, s. 66-76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.3.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu