BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Tomasz
Tytuł
How the European Commission and European Countries Fight VAT Fraud
Jak Komisja Europejska i kraje europejskie walczą z oszustwami VAT
Źródło
Zeszyty mBank - CASE, 2017, nr 147, s. 10-33
mBank-CASE Seminar Proceedings
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Oszustwa podatkowe, Unikanie opodatkowania
Value Added Tax (VAT), Tax fraud, Tax avoidance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H26, H25
Abstrakt
Nie ulega wątpliwości, że świat VAT się zmienia. Od lat toczy się nie tylko dyskusja, ale wypracowywane są modele i rozwiązania, których celem jest ograniczenie oszustw i nadużyć. Proces ten odbywa się zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich. Trzeba jednak nieustannie przypominać, że dbając o uszczelnienie systemu podatkowego nie można tracić z pola widzenia potencjalnego konfliktu chronionych wartości. Nie ulega wątpliwości, że środki i narzędzia stosowane w walce z nadużyciami muszą być proporcjonalne do zamierzonego celu. Jest rzeczą o fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia europejskiej gospodarki to, aby działania uszczelniające nie skutkowały ograniczeniem innych chronionych wartości, w tym zwłaszcza swobodnego przepływu towarów i usług. Niewątpliwie Komisja Europejska stoi przed bardzo poważnym wyzwaniem. Musi bowiem tonować nastroje, aby radykalne i krótkoterminowe rozwiązania nie zniszczyły wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Z drugiej strony musi zagwarantować rozwiązania efektywne i akceptowalne dla wszystkich państw członkowskich. To szczególnie trudna i niewdzięczna rola ale w tych burzliwych czasach to Komisja jest organem, na barkach którego spoczywa odpowiedzialność za wspólny system podatku VAT.(fragment tekstu)

The world of VAT is undoubtedly changing. For years there has been not only discussion, but also the development of models and solutions whose purpose is to limit fraud and abuse. This process is taking place at the level both of the EU and the Member States. But it must be constantly borne in mind that in ensuring the security of the tax system, we cannot lose sight of the potential conflict of protected values. There is no doubt that the means and tools applied in the fight against abuses must be proportional to the goal. From the point of view of the European economy, it is of fundamental significance that actions to tighten up the system do not result in a limitation of other protected values, including especially the free movement of goods and services. The European Commission undoubtedly faces a very serious challenge: It must calm emotions, so that radical, short-term solutions do not destroy the common system of VAT. On the other hand, it must guarantee effective solutions, acceptable for all member states. This is a particularly difficult and thankless role, but in these turbulent times, the Commission is the body on whose shoulders rests the responsibility for the common VAT system.(fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-121X
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu