BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Joanna (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Wpływ warunków ekonomicznych gospodarstw domowych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów
The Impact of Economic Conditions of Households on the Level and Quality of Life of Residents of the Commune Czchów
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 260-275, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Jakość życia, Poziom życia
Households, Household income, Household expenditures, Quality of life, Living standard
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czchów
Abstrakt
Poziom i jakość życia to pojęcia, których badaniem zajmuje się wiele dziedzin nauki m.in. socjologia, ekonomia, psychologia, geografia. Artykuł obejmuje interdyscyplinarną tematykę w aspekcie geograficznym. Badania poziomu i jakości życia wykonano w najmniejszej jednostce administracyjnej jaką jest gmina. Obszarem badań była gmina miejsko-wiejska Czchów położona w województwie małopolskim w powiecie brzeskim. Celem pracy było zbadanie wpływu warunków ekonomicznych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów oraz ich zróżnicowanie w wydzielonych na potrzeby opracowania obszarach badawczych. Wyniki badań obejmują opracowanie danych zebranych w wywiadach kwestionariuszowych, przez autora artykułu w trakcie badań terenowych. Analizując ankiety wykazano wpływ deklarowanego dochodu w gospodarstwach domowych na poziom życia, badanego metodami ilościowymi oraz brak wyraźnego przełożenia wysokości dochodu na ocenę jakości życia, badanej metodami jakościowymi wśród mieszkańców wydzielonych obszarów. Wnioskiem podsumowującym jest stwierdzenie, że posiadanie większych zasobów finansowych, które mogą zaspokoić potrzeby materialne nie zawsze bezpośrednio przekładają się na jakość codziennego życia. (abstrakt oryginalny)

The level and quality of life is the idea that the study deals with many areas of science, among others, sociology, economics, psychology, geography. The article includes interdisciplinary topics in terms of geography. Research the level and quality of life were performed in the smallest administrative unit that is the commune. The area of research was the urban-rural commune Czchów located in the Malopolska region in the district of Brzesko. The aim of the study was to investigate an influence of economic conditions on the level and quality of life of residents of the commune Czchów and their differentiation into separate areas for the development of research. The results of the research include the development of data collected in the questionnaire interviews, the author of the article during the fieldwork. Analyzing questionnaires demonstrated the impact of the declared income households on living standards, tested quantitative methods and the absence of clear height ratio of income to assess quality of life, the study qualitative methods among the residents of isolated areas. The conclusion summary is that having more financial resources that can meet the needs of the material does not always directly translate into the quality of everyday life.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrycz, J. (1995). Poziom życia ludności: materiały do studiowania. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach.
 2. Berbeka, J. (2005). Jakość życia ludności w województwie małopolskim: ocena subiektywna. Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 697, 17-28.
 3. Bieńkuńska, A., Piasecki, T. (red.) (2013). Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Warszawa: GUS.
 4. Bywalec, C. (2012). Ekonomika gospodarstw domowych, nowe wydanie 2012. Warszawa: PWN.
 5. Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2013). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa.
 6. Dąbrowa, M. (2011). Badanie poziomu życia - metodologia konstrukcji wybranych wskaźników. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, Matematyka, 17, 67-82.
 7. Gotowska, M., Jakubczak, J. (2012). Zastosowanie wybranych metod do oceny zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce. Pozyskano z www.pte.pl.
 8. Jażdżewska, I. (red.) (2004). Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Konserwatorium wiedzy o mieście, XVII.
 9. Liszewski, S. (2004). Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań. W: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Konserwatorium wiedzy o mieście, XVII, 7-17.
 10. Płaziak, M. (2004). Poziom życia ludności miast województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast małych i najmniejszych. W: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Konserwatorium wiedzy o mieście, XVII, 121-129.
 11. Podolec, B. (2014). Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 12. Słaby, T. (1990). Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne, GUS, 6, 25.
 13. Słaby, T. (2004). Nowe ujęcie badań społecznych. Nierówności Społeczne a wzrost Gospodarczy. Uniwersytet Rzeszowski, 4, 57-66.
 14. Sobala-Gwosdz, A. (2004). Poziom życia w miastach województwa podkarpackiego a ich położenie, funkcje i pozycja w hierarchii. W: I Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, Konserwatorium wiedzy o mieście, XVII, 107-120.
 15. Sompolska-Rzechuła, A. (2013). Pomiar i ocena jakości życia. Wiadomości Statystyczne, GUS, 8, 19-36.
 16. Szulc, A. (2007). Dochód i konsumpcja. W: T. Panek (red.), Statystyka Społeczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 131-163.
 17. Warzecha, K. (2009). Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej- analiza taksonomiczna. Gospodarka polska po 20 latach transformacji: Osiągnięcia, problemy i wyzwania, 19-32.
 18. Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 19. Zborowski, A. (2005). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu