BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łada Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Dziubiński Tomasz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Budżet zadaniowy - narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnej
Performance Budget as a Tool of Effectiveness Improvement and Creation of Legitimacy Façade
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 93-103, rys., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet zadaniowy, Nowe zarządzanie publiczne
Public finance, Task budget, New public management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Przedstawienie oddziaływania korzyści i barier wprowadzania budżetu zadaniowego jako czynników determinujących proefektywnościowe i symboliczne wykorzystanie tego narzędzia zarządzania finansami publicznymi. Metodologia badania - Opracowanie przygotowano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób zaangażowanych we wdrażanie budżetów zadaniowych. Wynik - Określenie czynników determinujących symboliczne wykorzystanie budżetu zdaniowego jako narzędzia zwiększającego efektywność i tworzącego fasadę legitymizacyjną oraz percepcja ich znaczenia na etapie wprowadzania przez wykonawców. Oryginalność/wartość - Przyjęta perspektywa teoretyczna wywodząca się z podejścia neoinstytucjonalnego pozwoliła zaprezentować oczekiwane korzyści i bariery budżetu zadaniowego z interesującej, społecznej perspektywy.(abstrakt oryginalny)

Purpose - To present the institutional aspects of the benefits and barriers in the implementation of performance budget as the factors that determine the pro-effective and symbolic usage of this tool in public financial management. Design/methodology/approach - The research is based on the literature review and the results of survey carried out among the civil servants responsible for implementing performance budgets. Findings - The identification of the most important factors determining the symbolic usage of a performance budget as a legitimacy façade and the presentation of the perception of its meaning for civil servants responsible for implementation. Originality/value - The theoretical perspective adopted derives from the neo-institutional approach and allows to present the expected benefits and barriers of a performance budget from an interesting social perspective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżet zadaniowy: Racjonalność - Przejrzystość - Skuteczność. Metodyka (2006). Materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Warszawa: Departament Budżetu Zadaniowego.
 2. Burzyńska, D. (2011). Budżet zadaniowy narzędziem zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 84 (8), 251-266.
 3. Dąmbska, A. (2015). Imitacja budżetu zadaniowego. Liberté! O naprawie Rzeczpospolitej, XX. Pobrane z: http:// liberte.pl/imitacja-budzetu-zadaniowego.
 4. Elsbach, K.D. (1994). Managing Organizational Legitimacy in the California Cattle Industry. The Construction and Effectiveness of Verbal Accounts, Administrative Science Quarterly, 39 (1), 57-88.
 5. Głuchowski, J. (2001). Budżet i procedura budżetowa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 6. Guziejewska, B. (2010). Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji. Warszawa: Poltext.
 7. Kaczmarek, M. (2008). Budżet zadaniowy jako sprawne narzędzie zarządzania finansami publicznymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 14. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 341-355.
 8. Kaczurak-Kozak, M. (2012). Teoretyczne zagadnienia budżetu zadaniowego. W: K. Winiarska (red.), Budżet zadaniowy w teorii i praktyce (s. 1-24). Warszawa: C.H. Beck.
 9. Komorowski, J. (2012). Budżet zadaniowy jako narzędzie racjonalizacji gospodarki budżetowej. W: P. Albiński (red.), Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej (s. 15- 55). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 10. Korzuch B. (2010). Innowacyjność w zarządzaniu publicznym. W: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie (s. 31-45). Warszawa: Liber.
 11. Kozarkiewicz, A., Łada, M. (2013). Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71, 161-175.
 12. Kozuń-Cieślak, G. (2010). Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego - reorientacja z administrowania na zarządzanie. Finanse Komunalne, 9.
 13. Łada, M. (2015). Zasoby czy osiągnięcia organizacji - wpływ procesów legitymizacyjnych na zmianę kategorii pomiaru. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 244, 110-119.
 14. Łada, M. (2016). Rozwarstwienie w systemie rachunkowości zarządczej - studium przypadku. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 177-188.
 15. Łada, M. (2016). Teoria legitymizacji w badaniach nad zarządzaniem uczelnią wyższą. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 420, 207-215.
 16. Lubińska, T. (red.) (2007). Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi. Warszawa: Difin.
 17. Lubińska, T. (2009). Nowe zarządzania wydatkami publicznymi. W: T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce (s. 17-38). Warszawa: Difin.
 18. Misiąg, W. (2007). Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego. W: A. Pomorska, A. Szołno-Koguc, J. Głuchowski (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 19. Misiąg, W. (2013). Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego- refleksje i prognozy. W: K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy (s. 85-102). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
 20. Philip, L. (red.) (1991). Dictionnaire encyclopédique de finances publiques. Paryż: SFFP.
 21. Płoskonka, J. (2010). Wdrożenie koncepcji budżetu zadaniowego w Polsce - pierwsze doświadczenia. W: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie (s. 131-144). Warszawa: Liber.
 22. Podstawka, M. (red.) (2010). Finanse. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Posmyk, E. (2013). Budżet zadaniowy jako skuteczne narzędzie zarządzania finansami JST, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unii europejskiej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (4) (253), 48-61.
 24. Postuła, M. (2013). Budżet zadaniowy w Polsce - osiągnięcia i wyzwania. W: K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy (s. 59-84). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
 25. Postuła, M., Perczyński P. (red.) (2010). Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 26. Schick, A. (2004). Państwo sprawne - rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł. Służba Cywilna, 8, 11-56.
 27. Sierak, J. (2011). Budżet zadaniowy jako narzędzie wzrostu efektywności gospodarowania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansów, 107.
 28. Suchman, M.C. (1995). Managing Legitimacy: Strategy and Institutional Approaches. Academy of Management Review, 20 (3), 571-610.
 29. Winiarska, K. (red.) (2012). Budżet zadaniowy w teorii i praktyce. Warszawa: C.H. Beck.
 30. Zawadzka-Pąk, U.K. (2014). Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce. Kraków-Legionowo: edu-Libri.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu