BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furmańczyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kaźmierczyk Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zaangażowanie biznesowe pracowników naukowych (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)
The Involvement of Academic Teachers in Business Activity (Poznań University of Economics and Business Example)
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 3, s. 100-117, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Słowa kluczowe
Zarządzanie biznesem, Pracownicy naukowi, Doradztwo w biznesie, Edukacja biznesowa, Nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Nauka
Business management, Academic staff, Business consulting, Business education, Teaching, Higher education, Science
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A1, A11, A20
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Współpraca nauki z biznesem jest konieczna, chociaż wydaje się niełatwa. Na jej drodze pojawia się wiele problemów natury organizacyjnej i finansowej. Potrzeby świata nauki różnią się od potrzeb świata biznesu. W ciągu ostatnich 30 lat polska gospodarka i tworzące ją przedsiębiorstwa przeszły zdecydowaną przemianę zarówno ilościową, jak i jakościową. Kapitał zagraniczny, nowe technologie, metody produkcji, know-how były tylko nielicznymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi biznesu. Również polski świat nauki przeszedł zmiany, do których można zaliczyć nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, nowe rozwiązania w zakresie uzyskiwania stopni naukowych czy reorganizację sposobu finansowania nauki (w tym w formie grantów). Zauważalna jest potrzeba współpracy nauki z biznesem. Pytanie, komu bardziej zależy na utrzymaniu współpracy, pozostaje nierozstrzygnięte, a odpowiedź na nie zapewne zależna jest od wielu czynników. W niniejszym artykule skoncentrowano się na potrzebach i oczekiwaniach pracowników naukowo-dydaktycznych. Starano się odpowiedzieć na pytania o ich zaangażowanie we współpracę z biznesem, a także jego determinanty. Próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania podjęto na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na tej podstawie skonstruowano Zintegrowany Wskaźnik Ubiznesowienia (ZWU), który posłużył do oceny stopnia ubiznesowienia pracowników naukowo-dydaktycznych. Bazując na przeprowadzonych badaniach, a także na analizie problemów, jakie pojawiają się na styku nauki i biznesu, zaproponowano liczne rozwiązania mogące sprzyjać współpracy tych dwóch środowisk. (abstrakt oryginalny)

Cooperation of the academic world and the business one is not an easy thing and it faces many obstacles, mainly of an organisational and financial nature. The needs and aspirations of both sides seem to be completely different. During last 30 years, the Polish economy and Polish enterprises transformed qualitatively and quantitatively. Foreign capital, new technologies, methods of production, and knowhow have been just a few of many factors which have caused business development. The academic sector in Poland has also changed. That is why there is a significant need to provide a steady university - business relationship and interaction. Of course, it is still hard to find the answer for the question concerning both sides' advantages of that cooperation and its determinants. It is worth considering, who is interested in that kind of relationship. In the article, the authors focus on academic teachers' needs and expectations concerning cooperation with the business sector. They make an attempt at finding the determinants of involvement in undertaking business activities. The data obtained during the empirical research conducted among academic teachers of the Poznań University of Economics and Business are presented. They are also a basis for creating and indicating the "be-in-business-integrated-indicator" (Zintegrowany Wskaźnik Ubiznesowienia, ZWU), which would measure the level of business activities undertaken by academic teachers. Basing on research data and analysing the literature, many problems in the academic and business sectors were diagnosed. Therefore, in the last part of the article, advice and solutions which could strengthen the collaboration between academic and business sectors are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K.B., Mażewska, M., Stawasz, E., 2009, Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 2. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, 2006, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa.
 3. Bromski, K. (red.), 2013, Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Davydenko, V.A., 2004, Modiel spiecyalista s uczetom potriebnosti rynka profiessionalnogo truda, Modiel spiecyalista XXI wieka w kontiekstie modiernizacyi wysszego obrazowanija. Czast' 1. Matieriały Wsieross. naucz.-mietod. konfieriencyi 15-17 sientiabria 2004, Tuapsie s. 88-92.
 5. Gabryś, A. (red.), 2008, Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa.
 6. Kaźmierczyk, J., 2012, Działalność w organizacjach studenckich (na przykładzie studiów na kierunkach ekonomicznych), w: Andrzejczak, A. (red.), Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, Zeszyty Naukowe, nr 240, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 140-149.
 7. Kurowska-Pysz, J., 2015, Przedsiębiorczość akademicka jako impuls do rozwoju innowacyjnej ścieżki partnerstwa nauka - biznes, ZN WSH Zarządzanie, nr 3, s. 51-65.
 8. Makowiec, M., Kusio, T., 2010, Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych - wymiar krajowy i międzynarodowy, w: Teczke, J., Czekaj, J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Wydawnictwo ESUS Druk, Kraków, s. 59-83.
 9. Paszkowicz, M.A., 2009, Kompetencje a oczekiwania współczesnych organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 54, s. 79-98.
 10. Romashkina, G.F., Andrianova, E.V., 2007, Job Motivation: Ideal Models and Behaviour, Proceedings of the Ural Federal University, Social Sciences, vol. 51.3, s. 50-55.
 11. Szarucki, M., 2009, Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców, Nauka i Gospodarka, maj, http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=129:wspopraca-midzy-nauk-a-biznesem-korzyci-dla-naukowcow&catid=39:artykuly&Itemid=108 [dostęp: 11.04.2016].
 12. Voronov, V.V., 2015, The Role of Knowledge Management in the Growth of Competitiveness of Business in Latvia, Wiestnik Tiumienskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, vol. 1, no. 1(1), s. 34-41.
 13. Żabicki, P. (red), 2016, Z naukowcami o naukowcach, Uniwersytet Jagielloński, Dział Promocji i Informacji, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.3.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu