BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypczak Zofia (Uniwersytet Warszawski), Haczyński Józef (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wynagrodzenia pielęgniarek w Polsce w latach 2010-2014
Nurses Wages in Poland in 2010-2014
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 257-269, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Służba zdrowia, Zróżnicowanie płac
Remuneration, Health service, Wage differential
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wynagrodzenia pielęgniarek od lat budzą kontrowersje. Celem niniejszego opracowania jest analiza zmian poziomu wynagrodzeń pielęgniarek w Polsce w latach 2010-2014, przeprowadzona na bazie dostępnych danych statystycznych. W analizowanym okresie tempo wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek było najniższe, zarówno w porównaniu z przeciętnymi płacami osób pracujących w podmiotach gospodarczych zatrudniających powyżej 9 osób, jak i płacami pracowników pozostałych zawodów medycznych. Po uwzględnieniu stopy inflacji zaobserwowano w latach 2010-2014 spadek płacy realnej pielęgniarek o 2,3%. Dane pochodzące z różnych źródeł pokazują istotne różnice poziomu średniej płacy brutto pielęgniarek. Konieczne jest zatem przeprowadzenie kompleksowych i wiarygodnych badań dotyczących wynagrodzeń pracowników służby zdrowia. (abstrakt oryginalny)

Nurses wages are controversial for years. The aim of the study was to analyze changes in the level of nurses wages in Poland in 2010-2014 based on available statistical data. In the analyzed period, the nurses salaries growth rate was the lowest, both in comparison with the average wages of people working in entities employing more than 9 persons and with wages of employees of other medical professions. After taking into account the inflation rate, 2.3% of decline in real nurses wages was observed in 2010-2014. Data from different sources show significant differences in the level of average nurses gross wages. It is therefore necessary to conduct comprehensive and reliable study on the salaries of workers in medical profession in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alameddine, M., Baumann, A., Laporte, A. i Deber, R. (2012). A narrative review on the effect of economic downturns on the nursing labour market: implications for policy and planning. Human Resources for Health, 10:23, http://dx.doi.org.10.1186/1478-4491-10-23
 2. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, arch.nipip.pl/index.php/aktualnosci/systemy-informatyczne-ochrona-danych-oaobowych/2996-centralnyrejestr-pielegniarek-i-poloznych. (10.11.2016).
 3. Cichońska, D., Banaszewska, A. i Fedorowski, J.J. (2015). Aby pielęgniarka była pielęgniarką (raport). Menedżer Zdrowia, 6-7. Pozyskano z: www.termedia.pl/Aby-pielegniarka-byla-pielegniarka,12,25670,1,0.html (18.08.2016).
 4. Hader, R. (2010). The compensation tumble. Nurs Manage, 41: 26-31.
 5. Hajec, M. (2015). Wynagrodzenia pielęgniarek w Polsce, 31.03.2015, Sedlak&Sedlak. Pozyskano z: http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-pielegniarek-w-Polsce (20.11.2016).
 6. Health At a Glance 2015 (2015). OECD, www.oecd.org
 7. Interpelacja nr 29353 w sprawie wysokości pensji oraz sposobu przyznawania premii i dodatków w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych (2014). Pozyskano z: http://www.sejm.pl/sejm7.nsf/interpelacje.xsp (29.10.2016).
 8. Poręba, G., Płaca i praca pielęgniarek, 13.06.2016, Sedlak&Sedlak. Pozyskano z: http://wynagrodzenia.pl/artykul/placa-i-praca-pielegniarek (20.11.2016).
 9. Prestiż zawodów, komunikat z badań BS/164/2013(2013). CBOS, Warszawa.
 10. Roczne wskaźniki makroekonomiczne. Pozyskano z: http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/(12.11.2016)
 11. Rocznik Statystyczny RP 2013 (2014). Warszawa: GUS.
 12. Rocznik Statystyczny RP 2015 (2016). Warszawa: GUS.
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów. Podwyżki dla pielęgniarek i położnych - pytania i odpowiedzi, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Pozyskano z: http://ozzpip.pl/wp-content/uploads/2015/11/faq_calosc.pdf, (21.11.2016).
 14. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 (2012). Warszawa: GUS.
 15. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 (2014). Warszawa: GUS.
 16. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 (2016). Warszawa: GUS.
 17. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. 2011 Nr 174, poz. 1039.
 18. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, maj 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu