BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewski Michał Adam (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Wspieranie rozwoju kompetencji menedżera w zarządzaniu miękkim przedsiębiorstwem - ujęcie modelowe
Supporting the Development of Manager's Competence in Soft Management of an Enterprise - Model Approach
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr 4(20), s. 64-72, rys., bibliogr. 48 poz.
Tytuł własny numeru
Doskonalenie człowieka
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Modele zarządzania
Managerial competencies, Enterprise management, Management models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie przedsiębiorstwem jest uzależnione od wielu czynników (elementów), zasobów przyczyniających się do wzrostu wartości organizacji. Jednym z podstawowych zasobów organizacji będących zasobem pierwotnym jest zasób ludzki. W ramach zasobu ludzkiego, na czołowe miejsce w realizacji procesu zarządzania wysuwa się osoba menedżera wraz z podwładnymi. To co wyróżnia, charakteryzuje menedżerów w przedsiębiorstwie, to między innymi ich kompetencje. Celem opracowania jest przedstawienie wspierania rozwoju kompetencji menedżera w zarządzaniu miękkim przedsiębiorstwem. W opracowaniu przyjęto dwie hipotezy badawcze. Pierwsza hipoteza badawcza: świadomość menedżera jest czynnikiem wspierania jego kompetencji. Druga hipoteza badawcza: świadomość menedżera i jego kompetencje są czynnikami kształtowania zarządzania miękkiego przedsiębiorstwem. Do zweryfikowania hipotez wykorzystano metodę interpretacji w oparciu o studium literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The management of an enterprise depends on many factors (elements), resources contributing to the increase of the organization's value. One of the basic resources of an organization, which are the primary resource, is the human resource. In the context of human resource, the person of a manager together with the subordinates come to the forefront of the implementation of management process. The managers in an enterprise are characterized by and distinguished by, inter alia, their competence. The aim of the study is to present the supporting of the development of manager's competence in soft management of an enterprise. Two research hypotheses were taken in the study. The first research hypothesis: awareness of the manager is a factor supporting its competence. The second research hypothesis: awareness of the manager and his competence are the factors shaping the soft management of an enterprise. To verify the hypotheses the method of interpretation was used based on the study of literature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyatzis R.E., (1982) The Competent Manager. A Model for Effective Performance, New York: John Wiley & Sons.
 2. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W., (2001) Kapitał intelektualny: odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne [w:] Pocztowski A., (red.), Kapitał intelektualny. Dylematy i Wyzwania, Nowy Sącz: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania.
 3. Cascio W.F., (2001) Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 4. Chowdhury S., (2000) Return on Talent, "Executive Excellence", tom 17.
 5. Czapla T.P., Malarski M.J., (2011) Wykorzystanie zarządzania kompetencjami w systematyzacji narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Czerska M., Gableta M., (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK.
 6. Czekaj J., (2005) Metodyka wartościowania kompetencji pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 670.
 7. Fitz-Enz J., (2001) Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 8. Francik A., (1998) Zasoby wiedzy organizacji - szansa, czy niepotrzebny balast?, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 9. Gliński B., Kuc B.R., Fołtyn H., (2000) Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie, Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 10. Gloy K., (2009) Wprowadzenie do filozofii świadomości. Problematyka i historia zagadnienia świadomości oraz samoświadomości, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 11. Grodziski J., (2003) Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytet Gdański.
 12. Gruszecki T., (2002) Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Jaki A., (2012) Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 14. Juchnowicz M., (2009) Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim [w:] Juchnowicz M., (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business.
 15. Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł., (2005) Identyfikacja i pomiar talentu w organizacji [w:] Borkowska S., (red.), Zarządzanie talentami, Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.
 16. Kociatkiewicz, J., Kostera, M., (2013) Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, "Problemy Zarządzania", nr 4.
 17. Lachiewicz S., (2007) Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 18. Leśniewski M.A., (2014) Konkurencyjność zasobowa przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 4.
 19. Leśniewski M.A., (2015) Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 20. Leśniewski M.A., (2015a) Employee consciousness in creating competitive advantage of companies [w:] Significance of human resources and strategy in organization improvement, Borkowski S., Rosak-Szyrocka J., Zagreb: Croatian Quality Managers Society.
 21. Leśniewski M.A., (2016) Świadomość ekorozwojowa w konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 2.
 22. Listwan T., (2004) Kapitał ludzki [w:] Romanowska M., (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 23. Listwan T., (2005) Zarządzanie talentami - wzywanie współczesnych organizacji [w:] Borkowska S., (red.), Zarządzanie talentami, Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.
 24. Maliszewska E., (2005) Zarządzanie talentami rozważania i praktyka [w:] Borkowska S., (red.), Zarządzanie talentami, Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.
 25. Martyniak Z., (1988) Historia myśli organizatorskiej, Kraków: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna.
 26. Martyniak Z., (1993) Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 27. McClelland D.C., (1973) Testing for competence rather than intelligence, "American Psychologist", tom 28, nr 1.
 28. Mesjasz Cz., (1998) Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 29. Mesjasz Cz., (2006) Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700.
 30. Michaels E., Handfield-Jones H.H., Axelrod B., (2001) The War for talent, Boston: Harward Business School Press.
 31. Mikuła B., (2007) Zarządzanie talentami [w:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 32. Miś A., (2010) Jak zarządzać postawami pracowników, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1.
 33. Moczydłowska J., (2008) Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 34. Noga A., (2009) Teorie przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 35. Oleksyn T., (2010) Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Kraków: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business.
 36. Oczkowska R., (2014) Rozwój zasobów ludzkich - istota, instrumenty, podmioty [w:] Oczkowska R., Bukowska U., (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 37. Pierścionek Z., (2003) Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 38. Pluta A., (1997) Jakość kadry menedżerskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 199.
 39. Pocztowski A., (2006) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 40. Rybak M., (2003) Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje [w:] Rybak M., (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 41. Sajkiewicz A., (2002) Kultura organizacji i kapitał intelektualny [w:] Sajkiewicz A., (red.), Jakość zasobów pracy, Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 42. Słuja P., Greber T., (2011) Zarządzanie jakością a praca menedżerów, "Zarządzanie Jakością", nr 3.
 43. Sokołowska A., (2005) Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym [w:] Perechuda K., (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 44. Sułkowski Ł., (2012) Kulturowe procesy zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 45. Toruński J., (2011) Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w ramach koncepcji Total Quality Management [w:] Czerska M., Gableta M., (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK.
 46. Turek D., Wojtczuk-Turek A., (2006) Kompetencje człowieka - tradycja i współczesność [w:] S. Konarski, (red.), Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, Teoria, Badania, Edukacja, Warszawa: Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa.
 47. Wasilewski L., (1998) Do czego służy TQM?, "Problemy Jakości", nr 3.
 48. Wojtczuk-Turek A., (2008) Kompetencje twórcze jako istotny składnik kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw [w:] Witkowski S.A., Listwan T., (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu