BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karkowski Paweł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Stefaniuk Weronika (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Czym są czynności prawne nieistniejące? - szczególny przypadek uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
What Are the Legal Non-existent Actions? - Resolutions of the Meetings of Capital Companies Special Case
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr spec. (21), s. 13-20, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje prawa prywatnego w obrocie gospodarczo-prawnym
Słowa kluczowe
Spółki kapitałowe, Regulacje prawne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Capital company, Legal regulations, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza problemu czynności prawnych nieistniejących z punktu widzenia koncepcji czynności konwencjonalnych. W polskiej doktrynie prawnej istnieje spór co do tego czy istnieje potrzeba wyodrębnienia tych czynności i czy jest to w ogóle możliwe. W prawie cywilnym ten spór rozgrywa się głównie na polu doktrynalnym, gdyż w praktyce nie odgrywa on istotnej roli. Natomiast na gruncie prawa spółek ma on olbrzymie znaczenie praktyczne, ponieważ wiąże się z kwestią zaskarżania uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych i terminem do ich zaskarżania. W tym artykule Autorzy wyjaśnią czym jest czynność prawna, jakie są sankcje wadliwości czynności prawnej oraz czy na gruncie koncepcji czynności konwencjonalnych owe sankcje mieszczą się w zakresie pojęcia czynności prawnej. Na tej podstawie przeanalizują czym jest ewentualne nieistnienie czynności prawnej i czy występuje ono na gruncie polskiego systemu prawnego. Następnie analiza będzie dotyczyć tego pojęcia na gruncie prawa spółek i możliwości jego wyodrębnienia w uchwałach zgromadzeń spółek kapitałowych. Autorzy przedstawią zalety i wady tego rozwiązania oraz ewentualne konsekwencje jego stosowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the problem of legal non-existent action from the point of view of the conventional actions concept. The Polish legal doctrine disagree whether it is necessary to distinguish these actions and whether it is at all possible. In civil law, the dispute takes place mainly in the field of doctrine, because these actions do not play a significant role in practice. However, it has enormous practical importance on the basis of company law because it involves the issue of appeal against decisions of the companies' ownership organs and the deadline for their appeal.In this article, we will explain what is the legal action, what are the defective legal action sanctions and whether these sanctions are within the scope of the concept of legal action on the basis of the concept of conventional actions. On this basis, we analyze what is the non-existence of any legal action and whether it occurs in the Polish legal system. Then the analysis will apply this concept on the basis of company law and the possibilities of its distinction to the resolutions of companies' meetings. The authors present the advantages and disadvantages of this solution and the possible consequences of its use. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziurzyński T., Fenichel T., Honzatko M., (1935) Kodeks Handlowy. Komentarz, [wskazane w:] Sołtysiński S., (2006) Czy "istnieją" uchwały "nieistniejące zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni? "Przegląd Prawa Handlowego", nr 2 oraz Kruszyński M., (2008) Uchwały nieistniejące, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7.
 2. Gandor K., (1963) Konwersja nieważnych czynności prawnych, "Studia Cywilistyczne", tom IV.
 3. Gizbert-Studnicki T., (1975) O nieważnych czynnościach prawnych w kontekście czynności konwencjonalnych, "Państwo i Prawo", nr 4.
 4. Gutowski M., (2005) Nieważność czynności prawnej, Warszawa.
 5. Grzybowski S., (1983) System Prawa Cywilnego. Część ogólna, Warszawa, tom 1.
 6. Grzybowski S., (1985) System Prawa Cywilnego. Część ogólna, Wrocław, wydanie 2, tom 1.
 7. Gwiazdomorski J., (1973) Próba korekty pojęcia czynności prawnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej", nr 1.
 8. Kidyba A., (2016) Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku.
 9. Koźma Z., Ożóg M., (2005) Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, Gdańsk.
 10. Kruszyński M., (2008) Uchwały nieistniejące, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7.
 11. Lesiak A., (2005) Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, Gdańsk 2005.
 12. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., (1983) [wskazane w:] Grzybowski S., (1983) System Prawa Cywilnego. Część ogólna, Warszawa, tom 1.
 13. Marszałkowska-Krześ E., (1998) Charakter prawny uchwały, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 6.
 14. Postanowienie SN z 25.07.2016 roku (V CSK 694/15, Legalis nr 1514858).
 15. Radwański Z., (2008) System Prawa Prywatnego, Warszawa 2008, tom II, wydanie 2.
 16. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks handlowy (Dz.U. 1934 nr 57 poz. 502).
 17. Urzędowe uzasadnienie Projektu kodeksu spółek handlowych, (2006) [w:] Sołtysiński S., Czy "istnieją" uchwały "nieistniejące zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni?, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 2.
 18. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. (Dz.U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 ze zm.).
 19. Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r. nr 30 poz. 210 ze zm.).
 20. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).
 21. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. nr 9 poz. 59 ze zm.).
 22. Wolter A., (1970) Prawo Cywilne. Zarys częś ci ogólnej, Warszawa.
 23. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., (2001) Prawo Cywilne. Zarys Częś ci Ogólnej, Warszawa.
 24. Wyrok SN z 13.03.1998 roku (I CKN 563/97, OSNC 1998 nr 12, poz. 205, s. 32, Legalis).
 25. Wyrok SN z 18.02.2016 roku (II CSK 156/15, Legalis nr 1461031).
 26. Wyrok SN z 2.10.2014 roku (IV CSK 7/14, Legalis nr 1061749).
 27. Wyrok SN z 28.05.1991 roku (I CR 410/90, Legalis nr 50368).
 28. Wyrok SN z 9.10.1972 roku (II CR 171/72, OSNCP 1973 nr 7-8, poz. 135, Legalis).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu