BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moskal Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako alternatywa dla procesu cywilnego
Proceedings before the County Committee's for Adjudication of Medical Events as an Alternative for Civil Procedure
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr spec. (21), s. 21-26, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje prawa prywatnego w obrocie gospodarczo-prawnym
Słowa kluczowe
Medycyna, Prawo cywilne, Postępowanie dowodowe, Postępowanie cywilne
Medicine, Civil law, Evidence proceeding, Civil proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
Committee for Adjudication of Medical Events
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena roli Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako alternatywy dla procesu cywilnego. Analizie poddane zostały: status prawny komisji, spełnienie zakładanego przez ustawodawcę ratio legis dla ustanowienia instytucji oraz najważniejsze aspekty jej funkcjonowania. Szczególny nacisk położono na charakterystykę komisji jako wyspecjalizowanego organu quasi-sądowego prowadzącego pozasądowe postępowanie cywilne, dowodowe i proceduralne problemy działania komisji, a także nowatorskie zastosowanie elementów mediacji i arbitrażu w postępowaniach o zdarzenie medyczne. Rozważania zostały podsumowane wnioskami dotyczącymi sposobu działania komisji oraz wyprowadzonymi z nich postulatami de lege ferenda mającymi na celu usprawnienie pracy instytucji. (abstrakt oryginalny)

This main aims of this article are to provide an introduction and evaluate the role of the County Committee's for Adjudication of Medical Events as an alternative for civil procedure. The status of the Committee, the fulfillment of ratio legis set up by the legislator and the most important aspects of functioning of the Committee are under analysis. The main focus is on the characterisation of the Committee as a specialised quasi-judicial organ and how it leads the extra-judicial civil, testimonial and procedural proceedings led by the Committee. It will also look at innovative usage of elements of mediation and arbitration in medical settings. In the end, the author comes to the conclusions regarding the way of working of the Committee and the introduced by them demand de lege ferenda, which has as it's goal the improvement of the work of the institution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broniewicz W., (2008) Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008, s. 35-36.
 2. Chmaj i Wspólnicy Kancelaria radcowska 1921, Opinia prawna w przedmiocie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku. O działalności leczniczej przygotowanej na zlecenie: Naczelnej Rady Lekarskiej sporządzona 27 marca 2012 roku w Warszawie.
 3. Garlicki L., (2015) Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa: Wydawnictwo Wolter Kluwer Polska SA, wydanie 2.
 4. Karkowska D., (2012) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Wolter Kluwer Polska SA.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 roku, podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 roku, Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 6. Krzych Ł.J., Ratajczyk D., (2014) Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych - ocena 16-miesięcznej działalności, http://annales.sum.edu.pl/archiwum_publikacje/2014_68_4_4.pdf [20.04.2017].
 7. Nesterowicz M., Wałachowska M., (2011) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych, [w:] Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Kowalewski E. (red.), Toruń.
 8. Przybycień A., Szewczyk P., (2012) Terra incognita, czyli o alternatywnym sposobie kompensacji szkód medycznych, dodatek specjalny do "Edukacji Prawniczej", nr 1.
 9. Sadowska J., (2004) Status prawny wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, "Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny", nr 2.
 10. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jednolity: Dz.U. z 2009 roku nr 52, poz. 417.
 11. Widłak T., (2013) Wybrane problemy orzecznictwa o zdarzeniach medycznych - na przykładzie prac Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku w 2012 r., "Wiadomości ubezpieczeniowe. Nauka dla praktyki", nr 2.
 12. Włodyka S., (1975) Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 13. Zduński I., (2013) Arbitraż i mediacja w jednym - legislacyjno-nowatorski status wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, "Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea", nr 3, s. 129-144.
 14. Ziemiak M.P., (2011) Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wybrane aspekty w Kowalewski E., (red.), Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń: TNOiK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu