BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glinka Justyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Kilka uwag na tle tak zwanej reasumpcji uchwał organów właścicielskich w spółkach kapitałowych
A Few Remarks on the Background of Reassumption of Resolutions of the Governing Bodies in Companies
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr spec. (21), s. 27-34, bibliogr. 43 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje prawa prywatnego w obrocie gospodarczo-prawnym
Słowa kluczowe
Spółki kapitałowe, Regulacje prawne
Capital company, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dopuszczalność wewnątrzkorporacyjnego sposobu eliminacji uchwał wolą samych wspólników bądź akcjonariuszy w spółkach kapitałowych poprzez podjęcie nowej uchwały, zastępującej uchwałę pierwotną, stanowi zagadnienie nieuregulowane na gruncie Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) Wobec coraz częstszej praktyki "reasumpcji uchwał", "reasumpcji głosowania" oraz podejmowania tzw. actus contrarius koniecznym jest nie tylko uściślenie pojawiającej się terminologii, ale przede wszystkim zdeterminowanie zakresu kompetencji do dysponowania stosunkiem prawnym wykreowanym podjętą przez zgromadzenie uchwałą. (abstrakt oryginalny)

The permissibility of the intra-corporate elimination of resolutions in companies by adopting a new resolution by their shareholders or members, replacing the original resolution, is an issue not regulated under the polish Code of Commercial Companies. In the face of increasing practice of "reassumption of resolutions" and "reassumption of voting" as well as passing the so-called "actus contrarius" it is necessary not only to clarify the emerging terminology, but, first and foremost, to determine the scope of competence to dispose of a legal relationship created by a resolution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszek P., (2009) Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych, Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Cern G., (2010) Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, Sopot: Arche.
 3. Dąbek D., (2003) Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta.
 4. Ereciński T., Weitz K., (2008) Sąd arbitrażowy, Warszawa: LexisNexis.
 5. Frąckowiak J., (2007) Uchwały zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych sprzeczne z ustawą, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 11.
 6. Grzybowski S., (1985) Czynności prawne. Zasady ogólne [w:] Grzybowski S., (red.), System Prawa Cywilnego, część ogólna, tom 1, Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 7. Kamińska A., (2012) Dopuszczalność reasumpcji głosowania oraz reasumpcji uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, "Monitor Prawniczy", nr 22.
 8. Kidyba A., (2017) Kodeks spółek handlowych, tom II, Komentarz do art. 301-633 k.s.h., Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Kos R., (2014) Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 5.
 10. Kos R., (2015) Charakter prawny interwencji zgłoszonej przez wspólnika spółki kapitałowej w sporze o unieważnienie uchwały, "Glosa", nr 2.
 11. Kruszyński M., (2008) Uchwały nieistniejące, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7.
 12. Marszałkowska-Krześ E., (1998a) Pojęcie uchwały negatywnej na tle przepisów kodeksu handlowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1.
 13. Marszałkowska-Krześ E., (1998b) Charakter prawny uchwały - materiały edukacyjne, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 6.
 14. Postanowienie SN z dnia 21.05.2010 roku, II CSK 670/09, OSNC 2010/12/170.
 15. Pabis R., (2016) Komentarz do art. 425 [w:] Opalski A., (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIIB. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 393-490, Warszawa: C.H. Beck.
 16. Radwański Z., (2008) Czynności prawne jednostronne, umowy, uchwały, [w:] Radwański Z., (red.), System Prawa Prywatnego Tom 2, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa: C.H. Beck.
 17. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku. Kodeks handlowy, Dz.U. z 1934 r. nr 57 poz. 502.
 18. Rozstrzygnięcie nadzorcze z 26.02.1999 roku, PN.II.0914/17/99.
 19. Sołtysiński S., (2006) Czy "istnieją" uchwały "nieistniejące" zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni?, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 2.
 20. Szumański A., (1999) Ograniczona wolność umów w prawie spółek handlowych [w:] Kubicka A., (red.), Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Kruczalaka, tom V, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 21. Tarska M., (2012) Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa: C.H. Beck.
 22. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 roku - Regulamin Senatu, tekst jednolity: M.P. z 2016 roku poz. 824.
 23. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity: M.P. z 2012 roku poz. 32.
 24. Uchwała SN z dnia 23.09.2010 roku, III CZP 57/10, OSNC 2011/2/14.
 25. Uchwała SN z dnia 18.09.2013 roku, III CZP 13/13, OSNC 2014/3/23.
 26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.
 27. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.
 28. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.
 29. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy - Kodeks spółek handlowych, druk sejmowy nr 1687/III.
 30. Wiśniewski A.W., (2015) Umowa o arbitraż, [w:] Szumański A., (red.), System prawa handlowego, t. 8, Arbitraż handlowy, Warszawa: C.H. Beck.
 31. Wyrok NSA z dnia 14.01.2003 r., II SA/Po 1101/01, OSS Nr 2/2004, poz. 102.
 32. Wyrok SA w Białymstoku z dnia 24.06.2015 r., I ACa 196/15, Lex nr 1753981.
 33. Wyrok SA w Warszawie z dnia 10.01.2014 r., I ACa 1312/13, Lex nr 1312/13.
 34. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 18.11.2015 r., IX Gc 414/15 [20.03.17 r.]: http://orzeczenia.poznan.so.gov.pl/content/$N/153510000004527_IX_GC_000414_2015_Uz_2015-12-09_001.
 35. Wyrok SN z dnia 13.02.2004, II CK 438/02, OSP 2006/5/53.
 36. Wyrok SN z dnia 30.09.2004 r., IV CK 713/03, Biul.SN 2005/2/15.
 37. Wyrok SN z dnia 12.12.2008 r., II CSK 278/08, Lex nr 520012.
 38. Wyrok SN z dnia 19.12.2013 r., II CSK 176/13, Lex nr 1433564.
 39. Wyrok SN z dnia 26.03.2014 r., V CSK 220/13, Lex nr 1478717.
 40. Wyrok SN z dnia 02.10.2014 r., IV CSK 7/14, Lex nr 1511099.
 41. Wyrok SN z dnia 03.06.2015 r., V CSK 592/14, Lex nr 1729657.
 42. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17.04.2014 r., IV SA/Po 170/14, Lex nr 1460475.
 43. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 08.04.2015 r. III SA/Wa 2997/14, Lex nr 1974893.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu