BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Rymkiewicz Bartosz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
Business Model in the Organization Reporting - Assessment Disclosure in the Management Commentary
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 201-214, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Sprawozdanie z działalności, Sprawozdawczość zintegrowana
Business models, Management commentary, Integrated reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Analiza i ocena jakości praktyki ujawnień na temat modelu biznesu zawartych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych w ramach indeksu WIG20 za rok 2015. Metodologia badania - Dokonano analizy ujawnień na temat modelu biznesu zawartych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych w ramach indeksu WIG20 za rok 2015. Wykorzystano elementy modelu biznesu zgodne ze Strukturą Ramową Raportu Zintegrowanego zaprezentowaną przez IIRC. W badaniu zastosowano metody badawcze, takie jak analiza treści publikacji korporacyjnych oraz analizę porównawczą. Wynik - Wykazano, iż spółki rzadko używają określenia "model biznesu" w sprawozdaniach z działalności, a jeżeli już, są to tylko pojedyncze określenia bez głębszego omówienia. Należy jednak zaznaczyć, że analiza zawartości informacyjnej sprawozdania pozwala na identyfikację licznych elementów modelu biznesu. Można również stwierdzić, iż zawartość informacyjna sprawozdań z działalności może stanowić podstawę do sporządzania raportów zintegrowanych. Oryginalność/wartość - Tematyka ujawniania informacji na temat modelu biznesu w sprawozdaniach przedsiębiorstwa nabiera współcześnie dużego znaczenia, w szczególności w odniesieniu do wytycznych dotyczących raportowania zintegrowanego opracowanych przez IIRC, stąd potrzeba badań w tym obszarze jest uzasadniona.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Analysis and assessment of the quality of the practice of business model disclosures contained in the 2015 reports of the public companies listed in the WIG20 index. Design/methodology/approach - The authors analysed the business model disclosures contained in the management commentaries of public companies listed in the WIG20 index for the fiscal year of 2015. The authors used the elements of the business model in line with the Integrated Reporting Framework presented by the IIRC. The study used research methods such as content analysis of corporate publications and a comparative analysis. Findings - The authors showed that companies rarely use the term "business model" in the management commentary, and whenever they do, it is only through individual references without any insightful discussion. It should, however, be noted that the analysis of the informative content of the reports allows for identification of a number of elements of the business model. It can be also found that the informative content of the reports provides a sufficient basis for production of integrated reports. Originality/value - The subject of the business model disclosures in corporate reports is gaining great importance today, particularly with regard to the integrated reporting guidelines developed by the IIRC, thus the need to do research in this area is well justified.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bek-Gaik, B. (2016). Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 268, 43-53.
 2. Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015). Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie Kosztami i Dokonaniami, 398, 36-52.
 3. Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych. W: B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne (s. 60-83). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 4. Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2016). Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 442, 32-51.
 5. Falencikowski, T. (2013). Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: CeDeWu.
 6. Gad, J. (2015). Sprawozdanie z działalności we współczesnym modelu raportowania - praktyka sprawozdawcza spółek publicznych notowanych na GPW. Zarządzanie i Finanse, 1, 79-90.
 7. IASB and IIRC Foundation (2013). Memorandum of Understanding. Pobrane z: http://www.ifrs.org/Use-around- -the-world/Documents/MoU-IIRC-and-IFRS-Foundation-December-2014.pdf (8.01.2017).
 8. ICAEW (2010). Business Models in Accounting. The Theory of the Firm and Financial Reporting. Information for Better Markets Initiative. Pobrane z: https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/financial-reporting/ information-for-better-markets/bmia-published-report.ashx (8.01.2017).
 9. IFRS (2010). IFRS Practice Statement. Management Commentary. A Framework for Presentation. Pobrane z: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Management-Commentary/IFRS-Practice-Statement/Documents/ Managementcommentarypracticestatement8December.pdf (8.01.2017).
 10. IIRC (2011). Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century. Pobrane z: http://integratedreporting. org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (1.03.2016).
 11. IIRC (2013a). The International Framework. Pobrane z: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (8.01.2017).
 12. IIRC (2013b). Business Model Background Paper for . Pobrane z: http://integratedreporting.org/wp-content/ uploads/2013/03/Business_Model.pdf (25.08.2016).
 13. IIRC (2013c). Capitals Background Paper for . Pobrane z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf (25.08.2016).
 14. Jabłoński, M. (2016). Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw - intencje i wyniki. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79, 227-244.
 15. Krasodomska, J. (2011). Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 61 (117), 89-106.
 16. Lai, A., Melloni, G., Stacchezzini, R. (2013). Disclosing Business Model in the "Integrated Report": Evidence from European Early Adopters. Pobrane z: http://www.aidea2013.it/docs/400_aidea2013_accounting.pdf (25.02.2016).
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
 18. Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu