BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karkowska Renata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Czy kontrola zarządu banku sprzyja jego stabilności? Badanie praktyk corporate governance w Europie w latach 2003-2014
Does the Control of the Board of the Bank Encourage Its Stability? The Survey of Corporate Governance Practices in Europe in the Years 2003-2014
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 78-89, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Bankowość, Ryzyko kredytowe, Kontrola wewnętrzna, Wyniki badań
Corporate governance, Banking, Credit risk, Internal control, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ze względu na istotność funkcji, jakie banki pełnią w gospodarce, dbałość o stosowanie w nich zasad ładu korporacyjnego wydaje się mocno uzasadniona. Misja społecznej użyteczności nakłada na banki obowiązek utrzymania stabilności, płynności i wypłacalności całego sektora. Jednak przykłady nadużyć finansowych, jakie miały miejsce podczas ostatniego kryzysu finansowego, mogą skłaniać do zastanowienia się i budzić wiele pytań o skuteczność kontroli zarządzających ryzykiem w działalności bankowej. Celem badania jest weryfikacja wpływu zmian w zasadach ładu korporacyjnego, a w szczególności w zakresie audytu i monitoringu zarządów na stabilności banków komercyjnych. W tym kontekście zostanie udzielona odpowiedź na następujące pytania: czy zmiany w zakresie audytu i monitoringu zarządów banków, ograniczają podejmowane przez nie ryzyko kredytowe? Czy w krajach o istotnym nasileniu zjawiska pokusy nadużyć, ryzyko utraty stabilności jest kontrolowane przez audyt i monitoring zarządów banków? Wyróżnikiem niniejszej analizy jest zastosowanie szeregu indywidualnych miar ładu korporacyjnego w poszczególnych bankach, zamiast jednej opartej na bazie ogólnego indeksu. Badanie zostało przeprowadzone dla okresu 2003-2014, dla 81 banków komercyjnych z 20 krajów europejskich. Wyniki badania okazały się niejednoznaczne, podając w wątpliwość rosnący udział zasad ładu korporacyjnego w czynnikach wpływających na stabilność banków. (abstrakt oryginalny)

Due to the importance of the function that banks fulfil in the economy, the attention paid to the application of the principles of corporate governance appears to be strongly justified. The mission of social utility requires banks to maintain stability, liquidity and solvency of the entire sector. However, the examples of fraud that took place during the recent financial crisis could propel the reflection and raise many questions about the effectiveness of the control of risk managers in the banking sector. The aim of the study is to verify the impact of changes in the rules of corporate governance, in particular in the field of auditing and monitoring boards for the stability of commercial banks. In this regard, the following questions will be answered: do the changes in auditing and monitoring boards of banks reduce credit risk? In countries with a significant intensification of the phenomenon of moral hazard, is the risk of loss of stability controlled through auditing and monitoring boards of banks? The added value of this analysis is the use of a number of individual measures of corporate governance in individual banks, instead of one measure based on the overall index. The study was conducted in the period 2003-2014, for 81 commercial banks from 20 European countries. The survey results were ambiguous, calling into question a growing share of the corporate governance rules in the factors affecting the stability of banks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andres, P. i Vallelado, E. (2008). Corporate governance in banking: The role of the board of directors. Journal of Banking & Finance, 32, 2570-2580.
 2. Angahar, P.A. i Mejabi, S.K. (2014). The impact of corporate governance variables on non-performing loans of nigerian deposit money banks. Asian Economic and Financial Review, 4(11), 1531-1544.
 3. Arellano, M. i Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
 4. Arun, O.J. i Turner, K.S. (2002). Practice and standard of corporate governance in the Nigerian banking industry. International Journal of Economics and Finance, 2(4), 22-31.
 5. Barth, J.R., Caprio, G. Jr. i Levine, R. (2006). Rethinking Bank Regulation. Till Angels Govern. New York: Cambridge University Press.
 6. Barth, J.R., Caprio, G. Jr. i Levine, R. (2013). Measure it, improve it. Bank Regulation and Supervision in 180 Countries 1999-2011. Milken Institute.
 7. Beltratti, A. i Stulz, R.M. (2012). The credit crisis around the globe: Why did some banks perform better? Journal of Financial Economics, 105, 1-17.
 8. Caprio, G., Laeven, L. i Levine, R. (2007). Governance and bank valuation. Journal of Financial Intermediation, 16, 584-617.
 9. Caroll, A.B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
 10. Decker, S. i Sale, C. (2009). An Analysis of Corporate Social Responsibility, Trust and Reputation in the Banking Profession. W: S.O. Idowu i W.L. Filho (red.), Professionals' Perspectives of Corporate Social Responsibility. Heidelberg: Springer, 135-156.
 11. Fortin, R., Goldberg, G. i Roth, G. (2010). Bank risk taking at the on set of the current banking crisis. Financial Review, 45, 891-913.
 12. Gillan, S.L. (2006). Recent developments in corporate governance: an overview. Journal of Corporate Finance, 12, 381-402.
 13. Goergen, M. (2012). International Corporate Governance. Harlow: Pearson.
 14. Gup, B.E. (2007). Corporate Governance in Banks: Does the Board Structure Matter? W: B.E. Gup (red.), Corporate Governance in Banking. A Global Perspective. Cheltenham-Northampton: Elgar.
 15. Hopt, K.J. (2012). Corporate Governance of Banks After the Financial Crisis. W: E. Wymeersch, K.J. Hopt i G. Ferrarini (red.), Financial Regulation and Supervision. A Post-crisis Analysis (s. 337-367). Oxford: Oxford University Press.
 16. Jensen, M. i Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360. University of Rochester, Rochester, NY 14627, U.S.A.
 17. Karkowska, R. (2015). Ryzyko systemowe. Charakter i źródła indywidualizacji w sektorze bankowym. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 18. Karkowska, R. (2016). Zasady ładu korporacyjnego a rentowność banków europejskich. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 19. Kiger, M.K. (2009) Elements of poor credit administration. Journal of Finance, 20(3), 13-21.
 20. Komisja Europejska, Zielona Księga, Polityka badania sprawozdań finansowych - lekcje wyciągnięte z kryzysu, Bruksela, 13.10.2009 r. KOM (2010)561.
 21. Macey, K.S. i Hara, O. (2010). Practice and standard of corporate governance in the Nigerian banking industry. International Journal of Economics and Finance, 2(4), 15-24.
 22. Mankiw, N.G. (1986). The Allocation of Credit and Financial Collapse. Quarterly Journal of Economics, 101 (August), 455-70.
 23. Marcinkowska, M. (2014). Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersyetetu Łódzkiego.
 24. Minsky, H.P. (1972). Financial Stability Revisited: The Economics of Disaster. Reappraisal of the Federal Reserve Discount Mechanism, 3, 95-136. Washington, DC: Board of Governors of the Federal Reserve System.
 25. Neumann, R. i Voetmann, T. (1999). CEO turovers and corporate governance. Working Papers, No. 10/1999, Copennhagen Business School.
 26. Sawicki, K. (2013). Powołanie, zadania i funkcjonowanie komitetu audytu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, s. 383-392.
 27. Shlaifer, A. i Vishny, R. (1997). A survey of corporate governance. Journal of Finance, 52, 737-775.
 28. Somoye, R. (2010). The variation of risks on nonperforming loans on banks in Nigeria. Indian Journal of Economics, 28(1), 1-6.
 29. Timmermans, T. (2001). Monitoring and Macroeconomics Determinants of Banking System Stability. Bank for International Settlements Paper, 1, March, 117-137.
 30. Zagorchev, A. i Gao, L. (2015). Corporate governance and performance of financial institutions. Journal of Economics and Business, 82, 17-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu