BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobrowska Agnieszka (Uniwersytet Opolski), Maciejasz-Świątkiewicz Marta (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Wydatki gmin z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych a zmiany demograficzne
Municipal Expenses of Subsidies for Collective Households of the Elderly Members vs. Demographical Changes
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 3 (28), s. 9-26, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Gmina, Gospodarstwa domowe
Social assistance, District, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy analizy sytuacji na rynku usług opiekuńczych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), a szczególnie finansowych konsekwencji starzenia się społeczeństwa, które przejawiają się m.in. w rosnących wydatkach gmin na opłatę pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (DPS). Domy pomocy społecznej stanowią szczególny rodzaj zbiorowych gospodarstw domowych, których mieszkańcami mogą być osoby starsze. Z obserwacji zachodzących procesów demograficznych wynika, że liczba osób starszych, w tym również tych wymagających stacjonarnej opieki długoterminowej, będzie rosła. Oznaczać to może zwiększone obciążenie finansowe jednostek powołujących do życia zbiorowe gospodarstwa domowe. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zależności pomiędzy obserwowanymi zmianami demograficznymi a zmianami w wydatkach JST na pomoc społeczną, które obejmują również wydatki z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w DPS. W opracowaniu ustalono, że czynnikami, które pozostają w związku z poziomem wydatków gmin na opłacenie pobytu w DPS, są wysokość świadczeń emerytalnych i liczba osób starszych. Na podstawie analizy danych historycznych i tworzącego się trendu dotyczącego wydatków gmin na dopłaty w DPS ustalono, że w kolejnych latach należy się spodziewać dalszego wzrostu tych wydatków.(abstrakt oryginalny)

This article includes the analysis of situation at the market for care services and the consequences of changes at this market for municipalities in the level of residual expenditures for nursing homes. From the observation of demographic processes it emerges that the number of older people requiring constant care will grow. This may mean an increased financial burden for entities that constitute collective households. A particular example of such households are social welfare houses (SFH). Therefore the aim of this study is to show processes relating to changes in local government finances in the context of demographic changes taking place. The article states that factors that are related to the level of expenditures of municipalities to pay for staying in SFH are: the level of retirement benefits, the number of older people (75+) and the amount of funds collected in the third pillar of retirement system. According to the analysis of historical data and the emerging trend of expenditures of municipalities for subsidies for SFH it has been found that in the coming years there is expected a further increase in these expenses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bains M., Oxley H., 2004, Ageing- related Spending Projection for Health and Long-Term Care, [w:] Towards Higher-Preforming Health Systems: Policy Studies from the OECD Health Project, OECD, Paris.
 2. Bywalec C., 2009, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Chorkowy B., Strategie inwestycyjne i ich wpływ na wartość kapitału zgromadzonego w ramach III filara systemu emerytalnego, 2016, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 256.
 4. Emerytury i renty, http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52 (31.08.2016).
 5. Gibson M.J., Gregory S.R., Pandya S.M., 2003, Long-Term Care in Developed Nations: A Brief Overview, Working Paper, no. 2002-13, AARP Public Policy Institute, Washington.
 6. http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Prognoza.aspx (31.08.2016).
 7. Kołodziej A., Obniżenie wieku emerytalnego. Będzie zakaz dorabiania na emeryturze?, http://www. money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/obnizenie-wieku-emerytalnego-zakaz,104,0,2129512. html (27.07.2016).
 8. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 9. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia 2015 roku, Sytuacja demograficzna Polski i założenia polityki ludnościowej w Polsce, http:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ (15.09.2016).
 10. Maciejewski G., Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych, 2003, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy.
 11. Polska - wskaźniki gospodarcze Polski, http://euro-dane.com.pl/polska (14.09.2016).
 12. Prognoza gospodarstw domowych według województw na lata 2008-2035, 2009, GUS, Warszawa.
 13. Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, GUS, Warszawa.
 14. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 r., 2013, ZUS, Warszawa.
 15. Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 1950-2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ (15.09.2016).
 16. Rocznik demograficzny 2007-2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ (15.09.2016).
 17. Rocznik statystyczny RP, 2005-2016, GUS, Warszawa.
 18. Rothgang H., Engelke K., Long-term care: How to organize affordable, sustainable long-term care given the constraints of collective versus individual arrangements and responsibilities, Discussion Paper, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8465&langId=en (16.09.2016).
 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Dz.U. z 2012 r., poz. 964.
 20. Rząd przyznaje, że po obniżeniu wieku emerytalnego świadczenia spadną nawet o 30 proc., https:// www.tvp.info/23019933/rzad-przyznaje-ze-po-obnizeniu-wieku-emerytalnego-swiadczenia- spadna-nawet-o-30-proc (16.09.2016).
 21. Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty, Informacja o wynikach kontroli, 2016, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 22. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2015 r., poz. 163 ze zm.
 23. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, ZUS, 2009-2015, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.3.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu