BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolek Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wzrost przedsiębiorstw w kontekście płynności finansowej i innych czynników - analiza spółek notowanych na NewConnect
The Growth of Companies in the Context of Financial Liquidity and Other Factors - Based on NewConnect
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 215-235, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Wzrost przedsiębiorstwa, Rynek NewConnect
Financial liquidity, Enterprise growth, NewConnect market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest analiza zjawiska wzrostu przedsiębiorstw notowanych na New- Connect oraz jego związku z płynnością finansową w kontekście innowacyjności i posiadanego potencjału wzrostu, a także rozmiaru mierzonego wielkością aktywów. Metodologia badania - Badania przeprowadzono na danych rocznych niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na NewConnect w latach 2007-2014. W celu zweryfikowania hipotezy przeprowadzono analizę korelacji wzrostu aktywów, kapitałów własnych, sprzedaży i zysków na akcję oraz płynności finansowej w podgrupach charakteryzujących się niskimi i wysokimi poziomami innowacyjności oraz potencjału wzrostu, a także przeprowadzono badanie regresji modeli objaśniających zjawisko wzrostu. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że płynność finansowa jest związana ze wzrostem w sposób zróżnicowany w poszczególnych grupach oraz to, że im mniejsze i mniej innowacyjne przedsiębiorstwo, tym większy jego wzrost zysków przy wsparciu konserwatywnej polityki płynności finansowej. Oryginalność/wartość - Badanie przedsiębiorstw notowanych na NewConnect jest szczególnie istotne w kontekście sposobu funkcjonowania małych i średnich jednostek gospodarczych, które znalazły się w nowej sytuacji mogąc pozyskiwać kapitał na giełdzie, co wiąże się z ich ciągłą oceną przez inwestorów. Dodatkowo przeprowadzano analizę wzrostu przedsiębiorstw i wybranych czynników mogących determinować ten wzrost. Można stwierdzić, że indywidualistyczne i deterministyczne podejście do modelowania wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw na rynku kapitałowym może wpłynąć pozytywnie na decyzje inwestycyjne ze względu na wartości poznawcze, które niosą wyniki tego typu badań.(abstrakt oryginalny)

Purpose - This article aims to analyze the relationship between the growth of companies listed on NewConnect selected factors, which included liquidity, asset size, growth potential and innovation. Design/methodology/approach - The study was conducted on the data of annual non-financial companies listed on NewConnect in the years 2007-2014. In order to verify the hypothesis of an analysis of the correlation of asset growth, equity, sales and earnings per share and cash flow in the subgroups characterized by low and high levels of innovation and growth potential, as well as the study was conducted regression horizontal models in which the explanatory variables growth of enterprises are listed for the factors. Findings - The studies found that growth factors affect differently the increase in individual groups and that the smaller and less innovative company the greater the profit growth with the support of the conservative policy of liquidity. Originality/value - The survey of companies listed on NewConnect is particularly important in the context of the functioning of small and medium-sized business entities, which were included in the new situation of being able to raise capital on the stock exchange, which is associated with their continuous assessment by investors. Additionally, we carried out an analysis of the growth of enterprises and certain factors that may determine this growth. Individualistic and deterministic approach to modelling the growth of small and medium-sized enterprises in the capital market can have a positive impact on investment decisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bechetti, L., Trovato, G. (2002). The determinants of growth for small and medium sized firms. The role of the availability of external finance. Small Business Economics, 19.
 2. Borkowska, S. (red.) (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 3. Churchil, N., Lewis, V. (1983). The five stages of small business growth. Harvard Business Review, May-June.
 4. Czarnecki, M. (2011). Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa. W: S. Cyfert (red.), Wybrane aspekty pracy kierowniczej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 5. Czerwińska-Lubszczyk, A., Michna, A., Męczyńska, A. (2013). Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego. Zarządzanie Finansami, 4.
 6. Danbolt, J., Hirst, I., Jones, E. (2002). Measuring growth opportunities. Applied Financial Economics, 12 (3), 203- 212.
 7. Danbolt, J., Hirst, I. R., Jones, E. (2011). The growth companies puzzle: can growth opportunities measures predict firm growth? The European Journal of Finance, 17 (1), 1-25.
 8. Daszkiewicz, N. (2004). Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. W: F. Bławat (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Gdańsk.
 9. Gabrusewicz, W. (1995). Istota rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1, 225, 35-50.
 10. Gancarczyk, M., Gancarczyk, J. (2011). Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach. Organizacja i kierowanie, 3, 59-73.
 11. Jakubów, L. (2000). Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i Opracowania, 100 (862).
 12. Janasz, K., Janasz, W., Kozioł, K., Szopik-Depczyńska, K. (2010). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie. Warszawa: Difin.
 13. Jeżak, J. (2001). Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli. Przegląd Organizacji, 5, 19-24.
 14. Lisiecka, K., (1993), Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
 15. Matejun, M. (2010). Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 116.
 16. Miller, M.H., Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares. The Journal of Business, 34 (4), 411-433.
 17. Moreno, A., Casillas, J. (2007). High-growth SMEs versus non highgrowth SMEs: a discriminant analysis. Entrepreneurship & Regional Development, 19.
 18. Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Scott, M., Bruce, R. (1987). Five stages of growth in small business. Long Range Planing, 20 (3).
 20. Sławińska, M. (red.) (2008). Kompendium wiedzy o handlu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Sysko-Romańczuk, S. (2005). Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 22. Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Infos. Zagadnienia Społeczno-Gosodarcze, 4 (28).
 23. Tobin, J. (1969). A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money, Credit, and Banking, 1 (1), 15-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu