BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Pracownik i pracodawca w perspektywie studentów zarządzania - wyzwania dla edukacji menedżerskiej
Employee and Employer as Perceived by Management Students - Challenges for Management Education
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 131-145, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja młodzieży, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Pracodawcy, Relacje pracodawca-pracownik, Wyniki badań
Youth education, Employees in enterprise, Employers, Employer-employee relationships, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorki prezentują wyniki badań nad charakterem relacji między pracodawcą a pracownikiem w obszarze zarządzania. Koncentrują się na analizie postrzegania roli pracodawcy i pracownika przez trzy grupy społeczne (Kostera, 2012) oraz jego konsekwencji dla kontraktu psychologicznego jako elementu relacji w środowisku pracy (Makin i in., 2000). W badaniu wzięli udział studenci pierwszego roku studiów licencjackich i ostatniego roku studiów uzupełniających na Wydziale Zarządzania UW oraz pracodawcy. W celu poznania wyobrażeń badanych osób posłużono się techniką projekcyjną z wykorzystaniem metafor, które następnie poddano interpretacji (Morgan, 2001, Morgan, 1997). Badania wykazały, że istnieją poważne rozbieżności w postrzeganiu obu ról (pracownika i pracodawcy) w każdej grupie badanych. W artykule pokazano owo zestawienie wyobrażeń i oczekiwań badanych oraz przyczyny dysonansu, podjęto także próbę wyznaczenia potencjalnych kierunków działań naprawczych w ramach edukacji menedżerskiej. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of research on the management education process concerning the employer-employee relationship. The aim of this paper is to analyze a perception of employers' and employees' social roles (Goffman, 1959) by diverse social groups (Kostera, 2012) and its consequences for the psychological contract which is a significant relationships factor in a working environment (Makin, Cooper and Cox, 2000). First-year students, last-year (fifth-year) students from the Faculty of Management (University of Warsaw) and employers took part in our research. In order to recognize ideas of respondents, we have used projection techniques with metaphors (Morgan, 1997) and then interpretation of metaphors followed. Our research indicated a relatively large discrepancy in this area. In conclusions we analyze this collision of respondents' ideas and expectations, causes of this dissonance and we make an effort to set a direction of potential improvements in management education. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska, K. (2011). Kontrakt psychologiczny w organizacji - Kwestionariusz Kontraktu Psychologicznego. Psychologia Społeczna, 63(18), 267-283.
 2. Argyris, C. (1960). Understanding organizational behaviour. Homewood, IL: Dorsey Press.
 3. Banaszak, S. (2011). Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 4. Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
 5. Górniak, J. (red.) (2013) Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycj badań BKL z 2012 roku. PARP, Warszawa. Pozyskano z: http://bkl.parp.gov.pl/ 10 października 2013 r.
 6. Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Kostera, M. (2010). Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Kostera, M. (2012). Etnografia ról kierowniczych. W: M Kostera (red.), Szef polski. Studia przypadku o roli kierownika w organizacjach (s. 13-26). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 9. Kostera, M. (red.). (2013). Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 10. Koźmiński, A.K. (2011). The new revolution in management education? Master of Business Administration, 4/111, 2-6.
 11. Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Leja, (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 13. Maison, D. (2000). Zogniskowane wywiady grupowe: jakościowa metoda bada􀃱 marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Makin, P., Cooper, C. i Cox, Ch. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Mills, C.W. (2007). Wyobraźnia socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper and Row.
 17. McInnis, K.J., Meyer J.P. i Feldman, S. (2009). Psychological contracts and their implications for commitment: A feature-based approach. Journal of Vocational Behavior, 74, 165-180.
 18. Morgan, G. (1997). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Morgan, G. (2001). Wyobrażnia organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Pawłowska, A. (2006). Badanie relacji społecznych w organizacji z wykorzystaniem metod projekcyjnych. Studia i Materiały, 3(3), 7-17.
 21. Pawłowska, A. (2012). Projective methods in diagnosing an individual's cognitive map of occupations. W: B. Mróz (ed.), Functioning in the workplace. Quantitative and qualitative psychological research (s. 115-127). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 22. Pawłowska, A. i Postuła, A. (2014). Pracownik i pracodawca - wykorzystanie technik projekcyjnych w􀁢 badaniu postrzegania wzajemnych relacji. Problemy Zarządzania, 12(1), 30-49.
 23. Sargent, L.D., Bataille, Ch.D., Vough, H.C. i Dea, M. (2011). Metaphors for retirement: Unshackled from schedules. Journal of Vocational Behavior, 79, 315-324.
 24. Shaw, M.M. (2013). Impacts of globalization on the academic profession: Emerging corruption risk in higher education. W: Global corruption report: Education (s. 194-201). New York: Routledge-London: Transparency International.
 25. Weick, K.E. (2006). The role of imagination in the organizing of knowledge. European Journal of Information Systems, 15, 446-452.
 26. Wellin, M. (2010). Zarządzanie kontraktem psychologicznym. Zaangażowanie pracowników w zwiększenie wydajności firmy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 27. Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. i Michałowicz, B. (2012). Wyzwanie dla zarządzania edukacją: odmitologizowanie przyjmowanych bezrefleksyjnie założeń. W: A.P. Wiatrak (red.), Aktualne problemy zarządzania - teoria i praktyka (s. 63-79). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu