BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Comporek Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Relacje struktury finansowania z ekonomiczną efektywnością aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych
The Relationship Between the Financing Structure and the Economic Efficiency of Current Assets in Industrial Listed Companies
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 3 (28), s. 38-53, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Struktura kapitału, Struktura finansowa, Struktura finansowania przedsiębiorstw, Aktywa
Economic efficiency, Capital structure, Financial structure, Structure of corporate financing, Assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest scharakteryzowanie związków zachodzących między wartością i strukturą źródeł finansowania przedsiębiorstwa a efektywnością ekonomiczną gospodarowania aktywami obrotowymi - mierzoną zarówno z perspektywy fundamentalnych podstaw tej efektywności, tkwiących w sprawnych procesach logistyki, produkcji i sprzedaży, jak i z uwzględnieniem cyklu obrotowego przedsiębiorstwa. Dla operacjonalizacji sformułowanego celu badawczego postawione zostały hipotezy badawcze stwierdzające, że: w giełdowych spółkach przemysłowych występują silne, negatywne związki korelacyjne między uzyskiwaną efektywnością ekonomiczną aktywów obrotowych a stopniem sfinansowania majątku całkowitego kapitałem własnym, a zarazem w jednostkach tych notuje się występowanie silnej, pozytywnej relacji między efektywnością aktywów obrotowych a wskaźnikiem wspierania finansowego przedsiębiorstwa. Badania empiryczne zrealizowane zostały wśród spółek publicznych należących do sektora przemysłu, które były notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2014 oraz których akcje były przedmiotem obrotu przez co najmniej pięć lat.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to characterize the relationship between the value and the structure of company's capital and economic efficiency of owned current assets in these enterprises. The research hypotheses claim that in the industrial listed companies there is a strong, negative correlation between the obtainable level of economic efficiency of current assets and the equity-to-total assets ratio, but on the other hand in these enterprisies there is recorded occurrence of a strong, positive correlation between economic efficiency of current assets and the debt-to-equity ratio. Empirical studies have been carried out among industrialcompanies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2006-2014, that shares were traded on the stock exchange for a period of minimum five years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barburski J., 2014, Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 67 (2014), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Barowicz M., 2014, Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków.
 3. Donaldson G., 1961, Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and the Determinants of Corporate Debt Capacity, "Division of Research", Harvard Graduate School of Business Administration, Boston.
 4. Fama E.F., French K.R., 2005, Financing decisions: who issues stock?, Journal of Financial Economics, vol. 76, no. 3, s. 549-582.
 5. Frank M.Z., Goyal V.K., 2009, Capital structure decisions: which factors are reliably important?, Financial Management, vol. 38, no. 1, s. 217-248.
 6. Gabrusewicz W., 2011, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw jednostkowe i skonsolidowane, PWE, Warszawa.
 7. Gajdka J., 2002, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Harris M., Raviv A., 1991, The theory of capital structure, Journal of Finance, vol. 46, no. 1, s. 297-355.
 9. Modigliani F., Miller M.H., 1958, The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, American Economic Review, vol. 48, no. 3, s. 261-297.
 10. Myers S.C., Majluf N.S., 1984, Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics, vol. 13(2), s. 187-221.
 11. Nowak M., 2002, Wskaźniki oparte na przepływach pieniężnych, Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 6.
 12. Pasińska D., 2006, Wpływ zabezpieczania długu majątkiem na strukturę kapitału przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 200, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Skowronek-Mielczarek A., 2003, Wybory źródeł finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Orechwa-Maliszewska E., Kopczuk A. (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 14. Szczepankowski P., 2007, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.3.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu