BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Procesy upadłości przedsiębiorstw na wrocławskim rynku gospodarczym w latach 2005-2014 - przypadających na okres trwania globalnego kryzysu gospodarczego
Bankruptcy Processes of Enterprises Operating in the Economic Market of Wroclaw from 2005 to 2014 as the Period of Global Crisis
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 3 (28), s. 54-69, rys., bibliogr. 17 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Upadłość przedsiębiorstwa, Prawo upadłościowe
Economic crisis, Enterprise bankruptcy, Bankruptcy law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszym opracowaniem autor dokonuje porównania danych na temat liczby ogłaszanych upadłości przedsiębiorstw funkcjonujących na wrocławskim rynku gospodarczym w latach przypadających na schyłek światowego kryzysu oraz tuż po nim. W celu porównania ewentualnych zmian odniesieniem są dane dla okresu przed jego wybuchem i dla wczesnego stadium kryzysu. Celem badawczym opracowania jest przedstawienie faktycznych różnic pomiędzy liczbą ogłaszanych upadłości w okresie dobrej koniunktury gospodarczej oraz w czasie kryzysu. Dodatkowo autor opiera swoje rozważania na studium przypadku, którego podmiotem jest przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku wrocławskim od roku 2004 do końca roku 2014. Wnioskiem opracowania jest potwierdzenie tezy, iż w wyniku przenikania kryzysu światowego do coraz to dalszych struktur, co jest oczywistym efektem globalizacji, istnieje efekt "przesunięcia" w czasie odczuwalnych zmian zachodzących w gospodarkach poszczególnych krajów.(abstrakt oryginalny)

In this study the author makes a comparison of data on the amounts of announced bankruptcy of enterprises operating on the Wroclaw economic market in the period attributable to the decline of the global crisis, and right after it. In order to compare possible changes, the author also refers to the data for the period before the outbreak of the crisis and its early stage. The aim of the research paper is to present the actual difference between the amount of announced bankruptcy in time of prosperity and in times of crisis. In addition, the author bases his reflections on the case study whose subject is a company operating in the Wrocław market from 2004 to the end of 2014. The conclusion of the study is to confirm the thesis that as a result of penetration of the global crisis to ever further structures, which is the obvious effect of globalization, there is the effect of "shifting" during noticeable changes in the economies of individual countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budnikowski A., 2003, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 2. Chołaj H., 2010, Kryzys a globalizacja, [w:] Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 3. Fierla A., 2009, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw: wybrane aspekty, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 4. Holzer R., Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium z dnia 18 października 2009 r., źródło: < http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/historia-kryzysu-kalendarium/>.
 5. Jaskóła K., 2010, Główne ryzyka polskich przedsiębiorstw na przykładzie POLIMEX - MOSTOSTAL SA, [w:] Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 6. Małkiewicz A., 2010, Kryzys: polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 7. Podmioty według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz województw, podregionów, powiatów i gmin, źródło: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon/.
 8. Polskie miasta przyciągają biznes, Forbes z dnia 17.02.2014 r., źródło: http://www.forbes.pl/polskie-miasta-przyciagaja-biznes,artykuly,171416,1,1.html.
 9. Rymarczyk J., Skulska B., Michalski W., 2009, Procesy globalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Slatter S., Lovett D., 2001, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
 11. Socha J., Orłowski W., Sękowski J., 2009, Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami, PricewaterhouseCoopers, Warszawa.
 12. Szymański W., 2009, Kryzys globalny: pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa.
 13. Szymański W., 2010, Kiedy i co po kryzysie, [w:] Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037 ze zmianami).
 15. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296 ze zmianami).
 16. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2009.175.1361 j.t. ze zmianami).
 17. Wykaz ogłoszonych upadłości, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, źródło: http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/documents/wykazy/wykaz.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.3.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu