BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusik Szczepan (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w procesie audytu finansowego przedsiębiorstwa
Risk Management as Part of Financial Audit of Enterprise
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 3 (28), s. 70-82, bibliogr. 19 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Analiza ryzyka, Audyt, Audyt finansowy
Risk management, Risk analysis, Audit, Financial audit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zarządzanie ryzykiem jako część zintegrowanego systemu zarządzania, w ramach którego identyfikuje się ryzyko i obszary jego występowania. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie można uznać za jedną z trzech kluczowych płaszczyzn zarządzania: operacyjnego, strategicznego i zarządzania ryzykiem identyfikowalnym w dwóch pierwszych [Karmańska 2008, s. 134]. Celem artykułu jest wykazanie, że zadaniem audytu finansowego jest przysporzenie organizacji wartości dodanej, m.in. przez ocenę i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania organizacją i ryzykiem. Audyt finansowy koncentruje się na sprawozdaniach finansowych badanej jednostki i sprawdza, czy odzwierciedlają one rzetelnie i jasno jej sytuację. Autor podkreśla, że istotne jest zidentyfikowanie wszystkich rodzajów ryzyka, jakie w ocenie audytu finansowego zagrażają osiągnięciu celów przedsiębiorstwa, chociaż nie da się go uniknąć w ogóle. Istnieją jednak metody pozwalające zminimalizować ryzyko do rozmiarów nadających się do zaakceptowania.(abstrakt oryginalny)

The article discusses risk management as a part of integrated system of management, which identifies risks and the areas where they appear. Risk management functioning in business is one of the three key areas of management: operational, strategic, as well as managing the risk identified by the two previous areas. The goal of this article is to demonstrate that the task of a financial audit is to enhance enterprise's value by, among others, evaluating and recommending improvements to the processes used in organizational management as well as risk management. Generally, financial audit concentrates on the financial statements of business to verify that they clearly and dependably reflect its condition. The author emphasizes that, while it is not possible to eliminate all risks, it is important to identify all those that in the financial audit's assessment could impede the business from attaining its goals. There are methods allowing minimizing the risk to acceptable levels.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński K., 2004, Audyt wewnętrzny, Info Audit, Warszawa.
 2. Hirshleifer J., 1990, Time, Uncertainty and Information, Basil Blackwell.
 3. Jajuga K., 2007, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Jendra M., 2002, Czy audyt to więcej niż kontrola, Gazeta Samorządu i Administracji, nr 22.
 5. Karmańska A., 2008, Ryzyko w rachunkowości, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 6. Komunikat M.F. nr 16/2006 z 18.07.2006 r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu etyki zawodowej audytora wewnętrznego... (Dz.Urz. M.F. z 03.08.2006).
 7. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.12.2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. z 16.12.2016 r., poz. 28).
 8. Kutera M., 2008, Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin S.A., Warszawa.
 9. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., 2006, Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 10. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego - The Institute of Internal Auditors - Florida - USA, grudzień 2012 r.
 11. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, 2003, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 12. Polski Komitet Normalizacyjny, www.pkn.pl.
 13. The Institute for Internal Controls (IIC), http://iic-polska.org.pl/.
 14. Uchwała nr 1474/23/2012 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, zmieniająca uchwałę z dnia 16 lutego 2010 r. nr 1608/38/2010 KIBR.
 15. Uchwała nr 2783/2015 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
 16. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1000.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1047.
 19. Wróblewski R., 2011, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 90.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.3.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu