BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk Piotr (Pope John II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland), Gradziuk Barbara (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
An Attempt to Evaluate Absorption of the Funds from the Operational Program Infrastructure and Environment within Action "Generation of Energy from Renewable Sources"
Próba oceny absorpcji środków z Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych"
Źródło
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 1, s. 7-16, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Energia, Energia odnawialna, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Energy, Renewable energy, Operational Programme Infrastructure and Environment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q28, Q42
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena absorpcji środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.4 - Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Materiał źródłowy stanowiły dane uzyskane w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii (instytucji wdrażającej działanie). Do oceny wykorzystano metody analizy porównawczej. Stwierdzono, że ostatecznym efektem analizowanego działania była realizacja 64 projektów w 71 lokalizacjach, o łącznej wartości 5 749 mln zł, przy dofinansowaniu 1 520 mln zł. Około 82% tej kwoty rozdysponowano na 55 inwestycji w "energetykę wiatrową", a pozostałą część na 12 biogazowni (9,3%) i 4 elektrownie zasilane biomasą stałą (8,7%). W wyniku realizacji badanego działania moc źródeł wytwarzających energię elektryczną zwiększyła się o 823 MWe, w tym w energetyce wiatrowej - o 704 MWe, w elektrowniach na biomasę stałą - o 102 MWe, w biogazowniach - o 17 MWe. Natomiast pod względem ilości energii elektrycznej planowanej do wytworzenia w ciągu roku proporcje były nieco inne i przedstawiały się następująco: w energetyce wiatrowej - 1 790 GWh, w elektrowniach biomasowych 650 GWh, w biogazowniach 144 GWh. Spośród badanych projektów najkorzystniejszymi wartościami nakładów inwestycyjnych na 1 MWh planowanej produkcji energii elektrycznej cechowały się elektrownie biomasowe. Ich średnia wartość była znacznie niższa niż dla biogazowni (o 178%) i elektrowni wiatrowych (220%). (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was the evaluation of the absorption of funds from the Cohesion Fund within the Operational Program Infrastructure and Environment for 2007-2013, Priority IX: Environmentally-friendly power infrastructure and power effectiveness, Action 9.4 - Generation of energy from renewable sources. The source material constituted data acquired from the Department of European Funds of the Ministry of Energy (institution implementing the action). The methods of comparative analysis were used for the purpose of the evaluation. The final result of the analyzed action was the performance of 64 facilities in 71 locations for total value of PLN 5 749 million, with co-funding of PLN 1 520 million. Circa 82% of this amount was allocated to 55 investments in "wind power" and the remaining part to 12 biogas plants (9,3%) and 4 power plants powered with solid biomass (8,7%). As a result of the performance of the studied action, the power of the sources generating electric energy increased by 823 MWe, including wind power - by 704 MWe, in plants powered with solid biomass - by 102 MWe, in biogas plants - by 17 MWe. Whereas, in terms of quantity of electric energy projected to be generated within one year, the proportions were slightly different and were as follows: in wind power - 1 790, in biomass power plants 650 GWh, in biogas power plants 144 GWh. Among the studied projects, biomass power plants were characteristic of the most favorable values of investment contributions for 1 MWh of planned production of electric energy. Their average value was much lower than in the case of a biogas plant (by 178%) and wind power plants (220%). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayres, R.U., L.W. Ayres, and B. Warr. 2003. "Exergy, Power and Work in the US Economy, 1900-1998." Energy 28 (3): 219-273. doi: 10.1016/S0360-5542(02)00089-0.
 2. Bastiat, F. 2006. Harmonie ekonomiczne. Translated by E. Ahrens. Wrocław: Instytut Ludwiga von Milesa.
 3. Berent-Kowalska, G., J. Kacprowska, I. Gogacz, and A. Jurgaś. 2012. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r., Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny Departament Produkcji; Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki.
 4. Brown, J.H., W.R. Burnside, A.D. Davidson, J.P. DeLong, W.C. Dunn, M.J. Hamilton, N. Mercado-Silva, J.C. Nekola, J.G. Okie, W.H. Woodruff, and W.Y. Zuo. 2011. "Energetic Limits to Economic Growth." Bioscience 61 (1): 19-26. doi: 10.1525/bio.2011.61.1.7.
 5. Cleveland, C.J., R. Costanza, C.A. Hall, and R. Kaufmann. 1984. "Energy and the U.S. Economy: a Biophysical Perspective." Science 225 (4665): 890-897. doi: 10.1126/science.225.4665.890.
 6. Cleveland, C.J., R.K. Kaufman, and D.I. Stern. 2000. "Aggregation and the Role of Energy in the Economy." Ecological Economics 32 (2): 301-317. doi: 10.1016/S0921-8009(99)00113-5.
 7. Cleveland, C.J., and M. Ruth. 1997. "When, Where, and by How Much Do Biophysical Limits Constrain the Economic Process? A Survey of Nicholas Georgescu-Roegen's Contribution to Ecological Economics." Ecological Economics 22 (3): 203-223. doi: 10.1016/S0921-8009(97)00079-7.
 8. Folmer, H., H.L. Gabel, J.B. Opschoor, and T. Żylicz. eds. 1995. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.
 9. Hall, C.A.S., C.J. Cleveland, and R. Kaufmann. 1986. Energy and Resource Quality. The Ecology of the Economic Process, Environmental Science and Technology. New York: Wiley.
 10. Mill, J.S. 1965. Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej. T. 1. Translated by E. Taylor, Biblioteka Dzieł Ekonomii Politycznej Szkoła Klasyczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 11. Say, J.-B. 1960. Traktat o ekonomii politycznej czyli Prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. Translated by W. Giełżyński and S. Czernecki, Biblioteka Dzieł Ekonomii Politycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 12. Wiśniewski, G. ed. 2011. Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych.
 13. Żylicz, T. 2012. "Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii." In Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej. Wybrane problemy i wyzwania, edited by J. Rączka, 46-50. Warszawa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu