BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
From Basic Tourism Products to a Comprehensive Offer of a Tourism Area
Od prostych produktów turystycznych do kompleksowej oferty obszaru turystycznego
Źródło
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 1, s. 17-24, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Usługi turystyczne, Oferta turystyczna
Tourist product, Tourism services, Touring offer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Z3, R10, R58
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie jest próbą analizy ewolucji terminologii wykorzystywanej w naukach o turystyce, dotyczącej zagadnień produktu turystycznego oraz określeń pochodnych. Zarówno w międzynarodowej jak i krajowej literaturze przedmiotu zagadnienie produktu turystycznego budzi wiele kontrowersji semantycznych i strukturalnych. Problem ten wynika głównie z faktu stosowania tego pojęcia przez przedstawicieli różnych nauk a także środowisk branżowych. Ponadto zagadnienie produktu turystycznego pozostaje w stałym procesie rozwoju, traktując rozwój w wymiarze zarówno teoretycznym jak i pragmatycznym. Celem opracowania jest przybliżenie stosowanych terminów obejmujących kategorię produktu turystycznego oraz zaproponowanie koncepcji kompleksowej oferty obszaru turystycznego, którą tworzą elementy cząstkowe. Artykuł posiada głównie wymiar teoretyczny, ale podejmowane zagadnienia mają charakter utylitarny. Wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, operacji logicznych oraz heurystyki. Podjęte rozważania mają charakter oryginalny. Efektem opracowania jest konstrukcja koncepcji kompleksowej oferty obszaru turystycznego. (abstrakt oryginalny)

This study is an attempt to analyze the evolution of terminology used in tourism sciences concerning a tourism product as well as derivative terms. The issue of a tourism product causes a lot of controversy over its semantics and structure in both international and domestic literature on the subject. The problem mainly arises from use of this term by representatives of many sciences and the industry. Moreover, the issue of a tourism product is constantly being developed in terms of both theoretical and pragmatic aspects. The objective of the study is to outline applied terms which include the category of a tourism product as well as to propose a concept of a comprehensive tourism offer of an area which is made up by particular components. The article is mainly theoretical; however, the discussed issues are of a utilitarian nature. They use the method of critical analysis of literature, logic operations and heuristics. Taken considerations are original aspects. The result of the study is to design a concept of a comprehensive offer of a tourist area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębski, M. 2006. "Marka obszarów turystycznych jako element rozwoju turystyki w regionie." Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (74): 181-197.
 2. Gaworecki, W.W. 2010. Turystyka. 6th ed. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Gołembski, G. ed. 2002. Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Hołderna-Mielcarek, B. 1998. "Regionalizacja produktu turystycznego. Część 1: koordynacja i kooperacja w kształtowaniu produktu; funkcje organizacji turystycznych." Rynek Turystyczny (12): 10.
 5. Konieczna-Domańska, A. 1994. Usługi pośrednictwa i organizacji w rozwoju rynku turystycznego, Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: SGH.
 6. Kożuch, B., and A. Kożuch. 2008. "Istota usług publicznych." Współczesne Zarządzanie (1): 19-35.
 7. Kurek, W. ed. 2007. Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Mazurkiewicz, L. 2005. "Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego." In Konkurencyjność produktu turystycznego, edited by K. Pieńkoś. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 9. Medlik, S., and V.T.C. Middleton. 1973. "Product Formulation in Tourism." Tourism and Marketing (13).
 10. Middleton, V.T.C. 1996. Marketing w turystyce. Translated by M. Nalazek. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki.
 11. Milewski, D. 2012. "Postulaty przewozowe jako cechy jakości przewozów turystycznych." Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (258): 161-171.
 12. Panasiuk, A. 2014. Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
 13. Panasiuk, A. 2016. "Asymetria informacji na rynku turystycznym." Ekonomista (5): 752-765.
 14. Pindelski, M. 2010. "Sprzedaż a marketing." Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (135): 11-19.
 15. Rogoziński, K. 2012. "Definicja usługi i to, co poniżej." Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług (95): 11-24.
 16. Smith, S.L.J. 1994. "The Tourism Product." Annals of Tourism Research 21 (3): 582-595. doi: 10.1016/0160-7383(94)90121-X.
 17. Wiktor, J.W. 2005. Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Wodejko, S. 1997. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa.
 19. Wojciechowska, J., and D. Florczak. 2005. "Oferta agroturystyczna łódzkich biur podróży - próba definicji pojęcia." Problemy Turystyki (1/2): 97-107.
 20. Zioło, Z., and T. Rachwał. eds. 2012. Innowacyjność usług turystycznych w układach przestrzennych, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica III.
 21. Żemła, M. 2000. "Produkt turystyczny - ujęcie podmiotowe." Problemy Turystyki (1/2): 25-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu