BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nęcka Krzysztof (University of Agriculture in Krakow, Poland), Szul Tomasz (University of Agriculture in Krakow, Poland)
Tytuł
Assessment of Photovoltaic Systems in Public Utility Facilities in Light of the European Parliament Directive Requirements on Energy Efficiency
Ocena instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej w świetle wymagań dyrektywy parlamentu europejskiego w sprawie efektywności energetycznej
Źródło
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 1, s. 25-31, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność energetyczna, Gospodarka komunalna, Produkcja energii
Energy efficiency, Public utilities, Energy production
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q28, Q42
streszcz., summ., This research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland
Abstrakt
Dla obiektu użyteczności publicznej wykonano audyt efektywności energetycznej i ekonomicznej systemu fotowoltaicznego produkującego energię elektryczną na własne potrzeby. Audyt obejmował analizę wielkości produkcji energii elektrycznej przez elektrownię PV, obliczenie ilości zaoszczędzonej energii, jak również analizę opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ministra gospodarki o efektywności energetycznej. Rozważano dwie opcje finansowania inwestycji: środki własne organu publicznego lub zakup systemu z dofinansowaniem ze środków Unijnych - RPO Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Na podstawie wykonanej analizy ekonomicznej ustalono, że montaż systemu fotowoltaicznego jest uzasadniony ekonomicznie jedynie w przypadku gdy organ publiczny otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych - inwestycja taka (uwzględniając zmianę wartości pieniądza w czasie) może zwrócić się po 13 latach użytkowania, a koszt poniesiony na zaoszczędzenie energii będzie dwukrotnie niższy od kosztu zakupu energii z sieci. (abstrakt oryginalny)

A public utility facility underwent an energy and economic efficiency audit regarding the photovoltaic system generating electricity for its own needs. The audit included an analysis of the amount of energy produced by the PV generation system, the calculation of the amount of the energy conserved, as well as the economic viability of the project in accordance with the guidelines contained in the Regulation of the Minister of Economy on energy efficiency. Two options for the financing of investments were considered: own resources of the public body or the purchase of the system with the financing from the EU funds - ROP Measure 7.2 - Improving air quality and increase in the use of renewable energy sources. On the basis of the economic analysis, it was determined that the installation of a photovoltaic system is economically justified only if the public body receives funding from external sources - such an investment (taking into account the changing value of money over time) may be recovered after 13 years of use, and the cost incurred to conserve energy will be twice lower than the cost of purchasing electricity from the grid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dąbrowski, J., E. Hutnik, A. Włóka, and M. Zieliński. 2014. "Analiza wykorzystania instalacji fotowoltaicznej typu on-grid do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym." Rynek Energii (1): 53-59.
  2. Głów, A., and D. Kurz. 2013. "Analiza opłacalności inwestowania w przydomowe instalacje fotowoltaiczne na przykładzie paneli i dachówek fotowoltaicznych." Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering (74): 275-282.
  3. Laudyn, D. 1999. Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce. 2nd ed. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
  4. Nawrot, J. 2014. "Analiza efektywności wykonania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej w budynku biurowym." Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1 (13):71-78.
  5. Szul, T. 2015. "Prosumer Energy - a Benefit or Loss for Beneficiaries in the Light of the Act on Renewable Sources of Energy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 13 (2): 101-106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu