BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Richert-Kaźmierska Anita (Gdansk University of Technology, Poland)
Tytuł
Ageing of Society - Local Disparities : Classification of the Pomorskie Voivodship Communes According to the Pace and Progress of Local Communities' Ageing
Starzenie się społeczeństwa - lokalne dysproporcje : klasyfikacja gmin województwa pomorskiego ze względu na tempo i zaawansowanie starzenia się społeczności lokalnych
Źródło
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 1, s. 53-65, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Społeczności lokalne, Proces starzenia się ludności
Ageing of the population, Local community, Process of people ageing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J11, J14, R58
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę lokalnych dysproporcji w zakresie zaawansowania i tempa demograficznego starzenia się ludności. Stosując kombinację klasycznych miar starzenia się: współczynnik starości, współczynnik podwójnego starzenia się, medianę wieku oraz współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi zrealizowano cel artykułu, tj. zdiagnozowano i dokonano oceny stopnia zaawansowania i tempa starzenia się społeczności lokalnych we wszystkich 123 gminach województwa pomorskiego. Ponadto, zaproponowano pogrupowanie badanych gmin ze względu na kryterium zaawansowania i tempa starzenia się ludności. Wyniki przeprowadzonych analiz mogą mieć zastosowanie praktyczne - mogą zostać wykorzystane przez władze pomorskich samorządów lokalnych i samorządu regionu do optymalizacji działań w ramach polityk rozwoju, w perspektywie zachodzących zmian demograficznych. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issues of local disparities in the field of advancement and pace of demographic ageing. The subjects of the research were communes of the Pomorskie Voivodship. The purpose of the article - i.e., diagnosing and assessing the progress and pace of ageing of local communities in all 123 communes of the Pomorskie Voivodship, was achieved using a combination of traditional measures of ageing: age factor, the rate of double ageing, median age and the old age dependency ratio. In addition, grouping of the surveyed communes based on the criterion of progress and pace of population ageing was proposed. The results of the conducted analyses may be of practical use - they can be used by the commune and county governments, as well as by the regional government of the Pomorskie Voivodship to optimize the activities within the framework of development policies in view of the current demographic changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowska-Kmon, A. 2011. "O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności." Studia Demograficzne (1): 3-22.
 2. Ageing in the Twenty-First Century: a Celebration and a Challenge. 2012. New York - London: United Nations Population Fund; HelpAge International.
 3. Błędowski, P. 2016. "Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe jako podmioty polityki senioralnej." In Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne, edited by P. Błędowski and Z. Szweda-Lewandowska, 83-105. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 4. Ciura, G., and J. Szymańczak. 2012. "Starzenie się społeczeństwa polskiego." Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze 12 (126): 1-4.
 5. "Global Population Ageing: Peril or Promise?" 2012. eds. J.R. Beard, S. Biggs, D.E. Bloom, L.P. Fried, P. Hogan, A. Kalache and J.S. Olshansky. www3.weforum.org: World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalPopulationAgeing_Report_2012.pdf.
 6. Janicka, A., P. Kaczmarczyk, and M.H. Anacka. eds. 2015. Zmiany zasobów pracy i ich ekonomiczne konsekwencje oraz inne ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji, MIG/AGEING Studia i materiały. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.
 7. Kinsella, K. 2000. "Demographic Dimensions of Global Aging." Journal of Family Issues 21 (5) :541-558. doi: 10.1177/019251300021005002.
 8. Lee, R., A. Mason, and D. Cotlear. 2010. "Some Economic Consequences of Global Aging. A Discussion Note for the World Bank." In. openknowledge.worldbank.org: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13603/584080WP0Box351lobal0Aging01public1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 2017.03.11).
 9. Maksimowicz, A. 1990. "Przemiany struktury ludności według wieku." In Teoria przejścia demograficznego, edited by M. Okólski, 266-289. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Mączyńska, E. 2010. "Przełom cywilizacyjny a wzrost gospodarczy. Niedoceniane aspekty demograficzne." Biuletyn RRL(55) :18-28.
 11. Nyce, S.A., and S.J. Schieber. 2011. Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw. Translated by A. Kliber and P. Kliber, Wyzwania Globalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Richert-Kaźmierska, A. 2016. "Demograficzne starzenie się populacji jako wyzwanie dla samorządu gminnego - doświadczenia gmin województwa pomorskiego." Polityka i Społeczeństwo 3 (14): 114-128. doi: 10.15584/polispol.2016.3.8.
 13. Rosset, E. 1959. Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Gospodarcze.
 14. Samoraj, B. 2003. "Główne cechy procesu starzenia się ludności - świat i Polska." Praca Socjalna. Wydanie Specjalne 18 (2): 116-128.
 15. Sanderson, W.C., and S. Scherbov. 2007. "A New Perspective on Population Aging." Demographic Research 16: 27-57.
 16. Sanderson, W.C., and S. Scherbov. 2008. "Rethinking Age and Aging." Population Bulletin 63 (4): 3-16.
 17. Sanderson, W.C., and S. Scherbov. 2010. "Remeasuring Aging." Science 329: 1287-1288.
 18. United Nations. 2015. "World Population Ageing 2015 [report]." In. un.org: Department of Economic and Social Affairs Population Division. http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf.
 19. Wolańska, W. 2009. "Perspektywy starzenia się ludności Polski do roku 2035." Ekonometria (24): 36-48.
 20. Żołędowski, C. 2012. "Starzenie się ludności. Polska na tle Unii Europejskiej." Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje (17): 29-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu