BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (University of Szczecin, Poland), Gardzińska Anna (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Development of Tourism in a Cross-Border Area on the Example of the Zachodniopomorskie Voivodship and Mecklenburg-Vorpommern
Rozwój turystyki na obszarze transgranicznym, na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego
Źródło
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 1, s. 89-96, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych
Tourism, Border areas, Region cross-border cooperation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L83
streszcz., summ., This paper has been written in frame of a project financed by National Science Centre of Polish Ministry of Science based on the decision DEC-2013/09/B/HS4/01286
Kraj/Region
Meklemburgia-Pomorze Przednie
Mecklenburg-Vorpommern
Abstrakt
Obszary transgraniczne mogą być miejscem zróżnicowanej aktywności gospodarczej, społecznej, kulturowej, a także turystycznej. Rozwój turystyki na obszarach tego typu uzależniony jest nie tylko od poziomu atrakcyjności walorów turystycznych i infrastruktury turystycznej, ale przede wszystkim współpracy wielu podmiotów występujących na szczeblu regionalnym i lokalnym, znajdujących wyraz m.in. w skutecznej promocji transgranicznych produktów turystycznych. Celem artykułu jest identyfikacja determinant i barier rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego. W opracowaniu wykorzystano metodę desk research. Dla określenia potencjału turystycznego badanego obszaru został przeprowadzony audyt zagospodarowania turystycznego. Znaczenie współpracy dla kreowania transgranicznych produktów turystycznych zostało zilustrowane przykładami wybranych projektów. Województwo zachodniopomorskie oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie tworzą obszar transgraniczny predysponowany do rozwoju turystyki, ze względu na liczne walory turystyczne, dobre zagospodarowanie turystyczne oraz aktywność i zaangażowanie podmiotów turystycznych w realizację wspólnych inicjatyw turystycznych. Bariery zaś mają charakter głównie administracyjny i finansowy. Analizowane projekty realizowane przez polskie i niemieckie podmioty na badanym obszarze wskazują na kluczowe znaczenie współpracy dla rozwoju turystyki na obszarach transgranicznych. (abstrakt oryginalny)

Cross-border areas can be places of economic, social, cultural and tourism activity. Tourism development in such areas depends not only on the level of attractiveness of tourism assets and tourist infrastructure but, primarily, on the cooperation of many regional and local entities, expressed e.g. in the effective promotion of cross-border tourism products. The objective of the article is to identify determinants of tourism development and specify barriers to its development in the cross-border area of the Zachodniopomorskie Voivodship and Mecklenburg-Vorpommern. The desk research method was used for the purposes of this paper. An audit of the current tourist development of the researched area (based on data provided by the Polish and German Statistical Offices) was used to determine the area's tourism potential. The significance of cooperation for the creation of cross-border tourist products was illustrated by case studies of selected projects. The Zachodniopomorskie Voivodship and the German Federal State of Mecklenburg-Vorpommern make up a cross-border area well placed for tourism development, on the account of numerous tourism assets, good tourism development and the activity and involvement of tourism entities in the implementation of common tourist initiatives. The obstacles in turn are mainly of an administrative and financial nature. The analyzed projects, realized in the researched area by Polish and German entities, indicate the key importance of cooperation in cross-border areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fic, M. 1996a. "Elementy metodologii obszarów przygranicznych." Wiadomości Statystyczne (11): 21-28.
  2. Fic, M. 1996b. "Obszary przygraniczne w badaniach statystycznych." In Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej, edited by A. Miszczuk and R. Wiśniewski, 23-33. Lublin: "Norbertinum."
  3. Gardzińska, A. 2015. Transgraniczny produkt turystyczny, Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  4. Gorzym-Wilkowski, W. 1999. "Tworzenie regionu transgranicznego w warunkach niepełnej przenikalności granicy: polsko-białorusko-ukraiński obszar przygraniczny." In Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, edited by J. Kitowski. Rzeszów: UMCS. Filia w Rzeszowie.
  5. Malendowski, W., and M. Ratajczak. 2000. Euroregiony. Polski krok do integracji. Wrocław: "Atla2."
  6. Meyer, B. 2016. "Środowisko przyrodnicze jako podstawa rozwoju niszowych form turystyki. Przykład gminy Stepnica." In Kreatywność w turystyce. Innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce, edited by D. Sokołowski and P. Tomczykowska, 181-196. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  7. Palmowski, T. 2000. Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  8. Salmonowicz, H. 1999. Determinanty współpracy i integracji gospodarczej regionów przygranicznych, Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.
  9. Tomaszewski, K. 2007. Regiony w procesie integracji europejskiej. Kraków-Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu