BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw
The Financial Security of Going Concern in Sm all and Medium Enterprises
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 279-289, rys., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo finansowe, System wczesnego ostrzegania
Small business, Financial security, Early warning system
Uwagi
streszcz., summ.
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstrakt
Cel - Badaniu p orównawczemu p oddano p oziom i kierunki zmian stopnia bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności przedsiębiorstw małych i średnich w ramach przekrojów rodzajowych, z odniesieniami do dużych. Uporządkowano obiekty (działy PKD) przedmiotowych mezostruktur oraz dokonano ich klasyfikacji względem wzorców normatywnych. Metodologia badania - Wykorzystano empiryczno-indukcyjny wielozmienny model logitowy predykcji stopnia bezpieczeństwa przedsiębiorstw, rangowanie i statystyki opisowe dla wyróżnienia cech badanych zbiorowości oraz klasyfikowanie obiektów. Wynik - Dowiedzione zostały zróżnicowane właściwości zbiorowości przedsiębiorstw małych i średnich na tle dużych w zakresie stopnia bezpieczeństwa finansowego w przekroju rodzajów działalności oraz asymetryczność klasyfikacji obiektów w ujęciu mezostrukturalnym. Oryginalność/wartość - W tworzeniu miary bezpieczeństwa finansowego, estymowanej na rozległym zbiorze uczącym, wykorzystano innowacyjne metody. Badaniu poddano pełną zbiorowość przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, co jest niezmiernie rzadkie. Prowadzone analizy porównawcze mają charakter dynamiczny.(abstrakt oryginalny)

Purpose - A comparative analysis focuses on the level and direction of changes to the financial security of going concern in small and medium entities, and refers the obtained results to large companies. The objects (sections of the Polish Classification of Activities) of the mesostructures in question are assigned to appropriate categories in accordance with the normative patterns. Design/methodology/approach - Empirical and induction multidimensional logit model for predicting the security of corporate activities, ranking and descriptive statistics for identification of the features of the analysed groups and classification of objects. Findings - Confirmation of the diversified features of small and medium enterprises as compared with large companies in terms of financial security by types of activity, and the asymmetry of the classification of objects in a mesostructural approach. Originality/value - The use of innovative methods in creating a financial security measure, estimated on a large training set. The analysis comprises the entire group of non-financial enterprises in Poland, which is a very rare case in research studies. The conducted analyses have the characteristics of a dynamic comparative analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska, A. (2009). Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. W: A. Fierla (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty (s. 12-31). Warszawa: SGH.
 2. Altman, E.I., Narayanan, P. (1997). An International Survey of Business Failure Classification Models. Financial Markets, Institutions and Instruments, 2, 1-57.
 3. Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE.
 4. Argenti, J. (1976). Corporate Collapse. The Causes and Symptoms. London: McGraw-Hill Book.
 5. Crocford, G.N. (1982). The Bibiography and History of Risk Management. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 7, 169-179.
 6. Gierszewska, G., Romanowska, M. (1995). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 7. Greiner, L.E. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review, 7-8, 37-46.
 8. Kaczmarek, J. (2012a). Construction Elements of Bankruptcy Prediction Models in Multi-dimensional Early Warning Systems. Polish Journal of Management Studies, 5, 136-149.
 9. Kaczmarek, J. (2012b). Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji - uwarunkowania, procesy, efektywność.Warszawa: Difin.
 10. Kaczmarek, T.T. (2009). Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Warszawa: Difin.
 11. Kharbanda, O.P., Stallworthy, E.A. (1985). Corporate Failure. Prediction, Panacea and Prevention. London-New York: McGraw-Hill.
 12. Lam, J. (2003). Ten Predictions for Risk Management. The RMA Journal, 5, 84-87.
 13. Mączyńska, E. (2011). Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu. W: S. Morawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie (s. 12-34). Warszawa: SGH.
 14. Obłój, K. (1987). Kryzysy organizacyjne. Przegląd Organizacji, 1, 14-19.
 15. Platt, H.D., Platt, M.B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-Based Sample Bias. Journal of Economics and Finance, 2 (26), 184-197.
 16. Pociecha, J. (2012), Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa - jego zalety i wady. W: A. Malawski, J. Tatar (red.), Spotkania z królową nauk (s. 60-74). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 17. Quinn, B., Cameron, K. (1983). Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. Management Science, 1 (29), 33-51.
 18. Rogowski, W. (1999). Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Bank i Kredyt, 6, 56-72.
 19. Schwartz, A. (2005). A Normative Theory of Business Bankruptcy. Virginia Law Rewiev, 91, 1200-1206.
 20. Slatter, S., Lovett, D. (2001). Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: WIG-Press.
 21. Smart, C.F., Thompson, W.A., Vertinsky, I. (1978). Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis. Journal of Business Administration, 9, 39-55.
 22. System Gospodarka. Pont Info Warszawa. Pobrane z: http://www.pontinfo.com.pl (18.10.2016).
 23. Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext.
 24. Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 25. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych. Warszawa: GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/publikacje (18.10.2016).
 26. Zaleska, M. (2002). Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania. Warszawa: Difin.
 27. Zavgren, C. (1983). The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art. Journal of Accounting Literature, 2, s. 1-33.
 28. Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu