BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Emerling Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zmiany, innowacje, kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, 2017, s. 9-23, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie, Innowacje, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Management, Innovations, Financial statements
Abstrakt
Sprawozdanie finansowe przedstawia obraz działalności gospodarczej oraz sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Wszystkie jednostki gospodarcze bez względu na rodzaj prowadzonej działalności zobowiązane są do jego sporządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacja dodatkowa stanowi integralną i opisową część sprawozdania finansowego. Nie ma jednak dokładnego wzoru podającego, jak powinna wyglądać taka informacja. Dane zawarte w informacji dodatkowej często mają istotne znaczenie dla użytkowników sprawozdań finansowych. Celem rozdziału jest przedstawienie roli i znaczenia danych prezentowanych w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów. Przyjęte w rozdziale metody badawcze opierają się na studiach literatury, przeglądzie aktów prawnych, zastosowaniu porównań oraz wnioskowaniu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bek-Gaik B. (2012), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji prawnych [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa.
 2. Buk H. (red.) (2014), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Część II, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 3. Dreliszak E., Kania D. (2006), Informacja dodatkowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 4. Emerling I. (2015), Informative Value of a Comprehensive Income Statement in the Era of Economy Globalization [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 5. Kamela-Sowińska A. (red.) (2010), Rachunkowość zaawansowana. Część II. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej i międzynarodowe standardy rachunkowości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 6. Mech C. (2012), Uwzględnienie czynników pozafinansowych istotnym elementem redukcji ryzyka inwestycyjnego, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/bazawiedzy/publikacje (dostęp: 30.06.2015).
 7. Michalczyk L. (2013), Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa [w:] Rachunkowość wariantowa a odwrócony proces decyzyjny, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 8. Micherda B., Szulc M. (2013), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji współczesnej rachunkowości [w:] B. Micherda (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji, Difin, Warszawa.
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2013) (tłumaczenie polskie), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 10. Niemczyk L. (2013), Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów.
 11. Seredyński R., Krupa M., Stawowy A., Jałowicka-Madeja S. (2009), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Poltext, Warszawa.
 12. Siewierska J., Kołosowski M. (2010), Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena, prezentacja, ujawnianie, ODDK, Gdańsk.
 13. Skoczylas W. (red.) (2007), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 14. Szobak M., Zieniuk P. (2013), Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw [w:] B. Micherda (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 15. Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 16. Walińska E. (2007), Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Walińska E., Wencel A., Jurewicz A., Gad J. (2011), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Buk H. (2016), Weryfikacja oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa po zmianie polityki rachunkowości [w:] R. Kowalak, M. Kowalewski, P. Bednarek (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 440, "Rachunkowość a Controlling".
 19. Głębocka M. (2013), Użyteczność decyzyjna informacji dodatkowej - wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 61, t. 2.
 20. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR 1) oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19.
 21. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 615.
 22. Idealnie dopasowany praktyczny przewodnik po MSSF (2015), Deloitte, Warszawa.
 23. MSSF dla spółek giełdowych (2015), Newsletter nr 11, Deloitte, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu