BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaskanis Adrianna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Uwarunkowania i znaczenie szkoleń w zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy pracowników małych firmach technologicznych
Factors and the Importance of Formal Training in Knowledge and Skills Acquisition and Development of Employees in Small Technology Firms
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 157-167, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenie pracowników, Wiedza w organizacji, Proces uczenia się, Przedsiębiorstwo technologiczne
Manpower training, Knowledge in organization, Learning process, Technology-based firms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem autorki niniejszego artykułu jest określenie możliwości uczenia się poprzez szkolenia, uwarunkowań związanych z uczestnictwem i dostępnością szkoleń oraz ocena znaczenia wykorzystania szkoleń w procesie rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników małych firm technologicznych w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych - wywiadów z pracownikami firm technologicznych - zidentyfikowano istotne czynniki oddziaływające na możliwości uczestnictwa w szkoleniach oraz określono czynniki kształtujące dostępność szkoleń dla pracowników badanych firm. Wśród głównych warunków uczestnictwa w szkoleniach wskazuje się brak lub niedostatek niezbędnej wiedzy i umiejętność dostrzeżony przez kierownictwo firmy, a czynnikiem determinującym uczestnictwo pracownika w szkoleniu okazało się głównie zajmowane przez niego stanowisko pracy i jej charakter. Autorka określa uwarunkowania i ocenia znaczenie szkoleń w kształtowaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności wśród pracowników małych firm technologicznych. Najistotniejszymi uwarunkowaniami w zakresie możliwości szkolenia pracowników małych firm technologicznych w świetle przeprowadzonych badań są oferta szkoleń dostępna na rynku oraz oczekiwania kierownictwa firm co do wiedzy i umiejętności zdobywanych i rozwijanych przez poszczególnych pracowników. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to determine the learning opportunities through formal training, identify factors shaping the possibility of participation in trainings and evaluate the importance of trainings in knowledge and skills development of employees in small technology firms in Poland. Based on qualitative research - interviews with employees of technology firms - the conditions related to participation in trainings were defined and the factors influencing the availability of training to the employees were identified. The lack or shortage of necessary knowledge and skills noticed by the management of the firms was found to be among the main conditions for participation in trainings, and the main determinant of an employee's participation in trainings was the position held by the employee and the job character. The article assesses the factors and importance of training in the development of appropriate knowledge and skills among employees of small technology companies. In the light of the research, the main considerations in terms of the possibility of training employees of small technology companies are the training offer available in the market and expectations of the management of companies for critical knowledge and skills acquired and developed by individual employees. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak, A. (2004). Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się. W: Z. Wiśniewski i A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki (s. 173-184). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 3. Babbie, E. (2010). The practice of social research. Belmont, CA: Wadsworth.
 4. Bohdziewicz, P. (1999). Proces szkolenia kadr w przedsiębiorstwie i jego efektywność. Acta Universitatis LodziensisFolia Oeconomica, 148, 69-81.
 5. Buhler, P.M. (2002). Managing the new millennium: building the learning organization for the 21st century: a necessary challenge. Supervision, 63, 12, 20-23.
 6. Dougherty, J. (2004). Why learning isn't about learning. Training, 4(11), 46-47.
 7. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2009). Kształcenie dorosłych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 8. Górniak, J. (red.) (2014). Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań Bilans Kapitału Ludzkiego z 2013 r. Warszawa: PARP.
 9. Kirkpatrick, D.L. (2001). Ocena efektywności szkoleń. Warszawa: Studio Emka.
 10. Kotowska, I.E. (2005). Uczenie się dorosłych. Przegląd tematyczny. Raport źródłowy - Polska/OECD. Warszawa: Biblioteka Rynku Pracy.
 11. Król, H. (2000). Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników. Humanizacja Pracy, 3, 29-43.
 12. Kunasz, M. (2006). Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań. Studia i Materiały Uniwersytetu Warszawskiego, 1, 29-36.
 13. Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Litwin, J. (2004). Szkolenie pracowników. W: W. Golnau (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, s. 343-367. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 15. Ludwiczyński, A. (red.) (1999). Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.
 16. Marsick, V.J. i Watkins, K.E. (2001). Informal and Incidental Learning. New Directions for Adult and Continuing Education, 89, 25-34.
 17. Marsick, V. i Watkins, K.E. (1990). Informal and Incidental Learning in the Workplace. New York-London: Routledge.
 18. Marsick, V.J., Watkins, K.E., Callahan, M.W. i Volpe, M. (2009). Informal and Incidental Learning in the workplace. W: M.C. Smith i N. DeFrate (red.), Handbook of Research on Adult Learning and Development (s. 571-600). New York-London: Routledge.
 19. Ministerstwo Edukacji i Nauki (2005). Edukacja ustawiczna. Warszawa: Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 20. Miś, A. (1996) Pozyskiwanie i rozwój personelu. W: A. Szałkowski, A. Miś i A. Piechnik-Kurdziel, Wprowadzenie do zarządzania personelem (s. 73-117). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 21. PARP (2013). Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki III edycji badań BKL z 2012 r. Warszawa: PARP.
 22. Pocztowski, A. (1999). Zarządzanie szkoleniami w firmie. W: A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy (s. 201-216). Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.
 23. Szczucka, A., Turek, K. i B. Worek (2012). Kształcenie po szkole. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe. Warszawa: PARP.
 24. UNDP - Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (2007). Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym, Polska 2007. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
 25. Velada, R., Caetano, A., Michale, J.W., Lyons, B.D. i M.J. Kavanagh (2007). The effects of training design, individual characteristics and work environment on transfer of training. International Journal of Training and Development, 11, 4, 282-294.
 26. Watkins, K.E. i Marsick, V.J (1992). Towards a theory of informal and incidental learning in organizations. International Journal of Lifelong Education, 11(4), 287-300.
 27. Weldy, T.G. (2009). Learning organization and transfer: strategies for improving performance. The Learning Organization, 16, 1, 58-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu