BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzewicki Paweł (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Teoretyczne i empiryczne aspekty internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
Empirical Aspects of Internationalization of Polish Enterprises
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 168-184, tab., rys., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Teoria handlu, Wyniki badań
Enterprise internationalization, Trade theory, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces internacjonalizacji stał się jednym z głównych obszarów zainteresowania ekonomii oraz nauki o zarządzaniu. Zachodzące w wymiarze globalnym zmiany, obejmujące liberalizację handlu oraz postęp technologiczny, istotnie wpływają na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Ekspansja na rynki zagraniczne staje się jednym z kluczowych wymiarów rozwoju przedsiębiorstwa funkcjonującego w konkurencyjnej gospodarce rynkowej. Celem autora artykułu jest przybliżenie Czytelnikowi problematyki umiędzynarodowienia działalności przez polskie podmioty gospodarcze. Autor, stosując holistyczne podejście do omawianego zjawiska, prezentuje ramy teoretyczne, oparte na dotychczasowym dorobku ekonomii oraz nauk o zarządzaniu, a także dokonuje przeglądu literatury pod kątem badań empirycznych. Analiza została wzbogacano o wyniki prowadzonego, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, projektu pt. "Wprowadzenie euro a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych". (abstrakt oryginalny)

The process of internationalization has become one of the main areas of interest in the field of economic and management science. Global changes such as liberalization of trade and technological progress substantially influence the conditions of running a business. Expansion into foreign markets is becoming one of the key dimensions of development of enterprises that are operating in a competitive market economy. The aim of this article is to explain the phenomenon of internationalization of enterprises, in the case of Poland. The author develops a holistic approach to the discussed problem by presenting a theoretical framework - based on economic and management theories - and he makes a literature review in the empirical research context. Moreover, the analysis includes the results of "The introduction of euro currency vs. competitiveness of Polish enterprises on foreign markets" project, conducted by the author at the Faculty of Management at the University of Warsaw. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja Rozwoju Pomorza (2007). Kondycja sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. Gdańsk.
 2. Agencja Rozwoju Pomorza (2008). Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II. Gdańsk.
 3. Agencja Rozwoju Pomorza (2010). Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury. Raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego III. Gdańsk.
 4. Agencja Rozwoju Pomorza (2013). Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Raport z badania sektora MSP w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw w powiecie kościerskim. Gdańsk.
 5. Bożyk, P., Misala, J. i Puławski, M. (1998). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa: PWE.
 6. Budnikowski, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 7. Caves, R.E. (1996). Multinational Enterprise and Economic Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Cavusgil, S.T. (1984). Differences Among Exporting Firms Based on Their Degree of Internationalization. Journal of Business Research, 12(3).
 9. Dunning, J.H. (2000). The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity. International Business Review, 9.
 10. Cieślik, A., Michałek, J.J. i Michałek, A. (2012). Determinanty działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 7-8.
 11. Daszkiewicz, N. i Wach, K. (2014). Patterns of Business Internationalisation in Poland: Empirical Results from V4 Survey W: A. Durendez i K.􀁢Wach, Patterns of Business Internationalisation in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics. Cartagena.
 12. Dunning, J.H. (2003). Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-Induced Changes and the Role of Policies W: World Bank, Toward Pro-Poor Policies: Aid, Institutions and Globalization. Annual World Bank Conference on Development Europe.
 13. Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 14. Gorynia, M. i Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 15. Hymer, S. (1976). The international operations of national firms: A study of direct foreign investment. Cambridge: MIT Press.
 16. Jarosiński, M. (2013). Procesy i􀁢modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 17. Johanson, J. i Mattsson, L.G. (1998). Internationalization in industrial system - a network approach. W: N. Hood i J. Vahlne (red.), Strategies in global competition. Croom Helm.
 18. Johanson, J. i Vahlne, J. (1977). The internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. Journal of International Business Studies, 8.
 19. Johanson, J. i Vahlne, J. (1992). Management of foreign entry. Scandinavian International Business Review, 1(3).
 20. Johanson, J. i Vahlne, J. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business Studies, 40.
 21. Johanson, J., Wiedersheim-Paul, F. (1975). The Internationalization of the Firm - Four Swedish Case. Journal of Management Studies, 12(3).
 22. Karaszewski, W. (2008). Wprowadzenie W: W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
 23. Karaszewski, W. (2013). Wprowadzenie W: W. Karaszewski (red.), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą - czynniki i skutki. Warszawa: PWE.
 24. KPMG (2005). Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw. Raport.
 25. Krugman, P. (1979). Increasing returns monopolistic competition, and international trade. Journal of International Economy, 9.
 26. Krugman, P.R. (1981). Intra-industry Specialization and the Gains from Trade. Journal of Political Economy, 89(5).
 27. Krugman, P.R. i Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka 1. Warszawa: PWN.
 28. Krzewicki, P. (2016). Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Warszawa, praca magisterska.
 29. Melitz, M. (2003). The impact of trade intra industry reallocations and aggregate industry productivity. Econometrica, 71(6).
 30. Nowak, A.Z. i Niewiadomska, A. (2014). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa, wersja elektroniczna.
 31. Oczkowska, R. (2013). Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy - Strategie - Tendencje. Warszawa: Difin.
 32. Obłój, K. i Wąsowska, A. (2010). Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych. W: R. Kupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji. Prace Naukowe WWSZiP.
 33. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 34. Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Sullivan, D. (1994). Measuring the Degree of Internationalization of a Frim. Journal of International Business Studies, 25(2).
 36. Zielińska-Głębocka, A. i Rynarzewski, T. (2008). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 37. Vernon, R. (1966). International Trade and International Investment in the Product Cycle. Quarterly Journal of Economics, 80(2).
 38. Wach, K. (2014). Research Methodology of the Field Study on the Firm-Level Internationalisation in Visegrad Countries W: A. Duréndez i K. Wach, Patterns of Business Internationalisation in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics. Cartagena.
 39. Wąsowska, A. (2011). Zasobowe uwarunkowania umiędzynarodowienia polskich spółek giełdowych. Warszawa: rozprawa doktorska
 40. Witek-Hajduk, M.K. (2010). Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu