BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzętowska Agnieszka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), Jagodziński Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Tytuł
Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji - szanse i zagrożenia
Job Market in Poland in the Transformation Period - Opportunities & Threats
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 9-18, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Praca, Przemiany społeczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Uwarunkowania transformacji gospodarki
Labour market, Labour, Social change, Systemic transformation, Determinant of economic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy transformacji, globalizacji czy informatyzacji są na przełomie ostatnich kilkunastu lat jedną z najważniejszych przyczyn zmian zachodzących na rynkach pracy. Skłania to również środowiska akademickie do podejmowania badań w tym zakresie, aby móc w ten sposób reagować na negatywne sygnały płynące z regionalnych i lokalnych polskich rynków pracy. W niniejszym artykule autorzy stawiają tezę, iż polski rynek pracy w okresie transformacji, bez względu na jego rodzaj, posiada jedną wspólną cechę, a mianowicie: "...rzadko oferuje dobrą, interesującą i dającą satysfakcję pracę" Przedstawiony w zarysie krótki komunikat z badań przeprowadzonych w roku 2001 i 2010 wskazuje na ich aktualność i jest inspiracją do ich podejmowania. Porównując dwa etapy badań, Autorzy poszukiwali odpowiedzi na następujące problemy badawcze: 1. Jakim osobom jest łatwiej, a jakim trudniej znaleźć pracę? 2. Jakiego rodzaju pracę jest łatwiej znaleźć, a jakiego trudniej? Słowa kluczowe: rynek pracy w okresie transformacji, lokalny rynek pracy, cechy rynku pracy, praca na czarno, nisko płatna praca, praca na pełny etat.(abstrakt oryginalny)

Transformation, globalization or IT processes have been one of the most significant factors changing the job markets for several years. These processes also make the academic institutions take up research in this area, to be able to react to negative signals coming from the Polish regional and local job markets. In the article the authors formulate a thesis that during the transformation period the Polish job market, regardless of its type, has one common feature, i.e.: "....it hardly offers a good, interesting and satisfaction-bringing job" The short outline of research conducted in 2001 and 2010 indicates its validity and, thus, is the inspiration to take up such research. Comparing two stages of the research the authors look for the answers to the following research problems: 1. Who finds it easier or more difficult to find a job? 2. What kind of work is easier to find and what kind more difficult? Keywords: labour market transformations, local job market, job market characteristics, illegal/black market work, low-paid work, full-time job.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dach Zofia 1993. Bezrobocie w okresie przemian społecznych gospodarki polskiej. Wrocław: Ossolineum.
 2. Fazlagić Amir 2001.: "Brokerzy wiedzy". Manager: 2.
 3. Jagodziński Andrzej 2010. Zarządzanie wiedzą jako nowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. W Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, red. Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski, 147-159. Płock: PWSZ w Płocku.
 4. Kosikowski Cezary 2000. Polskie publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: PWN.
 5. Kowalski Sławomir, Nowacka Anna, Szewczyk-Jarocka Mariola 2011. Korepetycje jako szara strefa edukacji we współczesnej gospodarce - badania własne. W Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, red. Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski, 473-483. Płock: PWSZ w Płocku.
 6. Kozek Wiesława 1994. Praca w warunkach zmian rynkowych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: First Business College.
 7. Krzętowska Agnieszka, Jagodziński Andrzej 2011. Szanse i zagrożenia na rynku pracy w subregionie płockim. W Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, red. Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski, 151-162. Płock: Instytut Nauk Ekonomicznych PWSZ w Płocku.
 8. Kryńska Elżbieta, Kwiatkowski Eugeniusz 2013. Podstawy wiedzy o rynku pracy. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Kwiatkowski Eugeniusz 1995. Bezrobocie regionalne w Polsce w okresie transformacji. Łódź: OMEGA-PRAKSIS.
 10. Pocztowski Aleksy 1990. "Teorie zatrudnienia a bezrobocie". Polityka Społeczna: 11-12.
 11. Sztanderska Urszuka 1992. "Bezrobocie a popyt na pracę w Polsce". Polityka Społeczna: 5-6.
 12. Szyłko-Skoczny Mirosław 1998. "Bezrobocie jaki kwestia społeczna - współczesne problemy i tendencje'. Polityka Społeczna: 3.
 13. Wesołowska Ewa, Jagodziński Andrzej 2002. "Wybrane cechy rynku pracy w okresie transformacji w świetle badań". Antidotum:10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu