BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawarska Anna (Uniwersytet Warszawski, doktorantka)
Tytuł
Reguły fiskalne w Polsce
Fiscal Rules in Poland
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 213-223, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Reguły fiskalne, Polityka fiskalna, Równowaga finansowa, Finanse publiczne
Fiscal rules, Fiscal policy, Financial equilibrium, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reguły fiskalne są narzędziem dyscyplinowania polityki fiskalnej i zapewnienia równowagi finansów publicznych. Tematyka niniejszego artykułu poświęcona została regułom fiskalnym obowiązującym w Polsce. Reguły fiskalne mogą przybierać formę reguł numerycznych lub reguł proceduralnych (zwanych także procedurami). Najszerzej opisywane w literaturze przedmiotu opisywane i oceniane są reguły numeryczne wyrażane są jako liczbowe ograniczenia nakładane na wybrane agregaty polityki fiskalnej, mające długookresowy wpływ na jej dyscyplinowanie. Niemniej jednak niniejszy artykuł przybliża również tematykę tzw. reguł proceduralnych opisywanych jako działania, które zwiększają odpowiedzialność fiskalną, usprawniają zarządzanie, poprawiają komunikację z opinią publiczną i wzmacniają przejrzystość finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

Fiscal rules are a tool for disciplining fiscal policy and ensuring the balance in public finances. The article is devoted to the fiscal rules in force in Poland. Fiscal rules may take either the form of numerical rules or procedural rules (also called procedures). Numerical fiscal rules, which are expressed as numerical constraints imposed on chosen fiscal policy aggregates, exerting a long term disciplining impact, are the most widely described and evaluated in the subject literature. However, this article introduces the subject of so-called procedural rules described as activities taken to enhance fiscal responsibility, improve management, improve communication to the public opinion and enhance the transparency of public finances. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drazen, A. (2002). Fiscal Rules From A Political Economy Perspective, paper prepared for IMF - World Bank Conference on Rules-Based Fiscal Policy in Emerging Markets Economy.
 2. Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306 z􀁢dnia 23 listopada 2011 r.
 3. Guzowska, M. i Strąk, T. (2013). Analiza polityki publicznej w zakresie zatrudnienia oraz wynagrodzenia w polskiej administracji w latach 2002-2011. MBA. CE, 21(2).
 4. http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/rada-dialogu-spolecznego/rada-dialogu-spolecznego/ (data dostępu: 14.11.2016).
 5. IMF (2015). Finland. Fiscal Transparency Evaluation. IMF Country Report, No. FO/DIS/15/60.
 6. Kantorowicz, J. (2012). Reguły fiskalne - co się sprawdza. Analiza FOR, 3.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.
 8. Kopits, G. i Symansky, S. (1998). Fiscal Rules. IMF Occasional Paper 162.
 9. Kosikowski, C. i Ruśkowski, E. (2008). Finanse publiczne I 􀁢prawo finansowe. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 10. Kumar, M., Baldacci, E., Schaechter, A., Caceres, C., Kim, D., Debrun, X., Escolano, J., Jonas, J., Karam, P., Yakadina, I. i Zymek R. (2009). Fiscal Rules-Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances. Washington DC. IMF Staff Paper.
 11. Ministerstwo Finansów (2015). Analiza elastyczności wydatków budżetowych w Polsce. Podsumowanie wyników współpracy z􀁢OECD. Warszawa.
 12. Ministerstwo Finansów, Stabilizująca reguła wydatkowa. Pozyskano z http://www.mf.gov.pl.
 13. Schaechter, A., Kinda, T., Budina, N. i Weber A. (2012). Fiscal Rules in Response to the Crisis - Toward the "Next-Generation" Rules. A New Dataset. IMF Working Paper no. WP/12/187.
 14. Szpringer, Z. (2010). Procedura budżetowa w Polsce na tle innych państw. Studia BAS, 3(23).
 15. Ter-Minassian, T. (2007). Fiscal Rules for Subnational Governments: Can They Promote Fiscal Discipline? OECD Journal on Budgeting, 6(3).
 16. Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. z􀁢1999 r. Nr 110, poz. 1255 ze zm.
 17. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz.U. z 2010 r., nr 257, poz. 1726.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2013 r., poz. 1646.
 20. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2014 r., poz. 911.
 21. Ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.
 22. www.bas.sejm.gov.pl (data dostępu: 14.11.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu