BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozub-Skalska Sonia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Goodwill- różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zmiany, innowacje, kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, 2017, s. 24-32, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie, Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Wartość przedsiębiorstwa
Accounting, Management, Accounting Act, International Financial Reporting Standard, Enterprise value
Abstrakt
Spór o rozliczanie goodwill istnieje od wielu lat. W rachunkowości wartość firmy określa tę część wartości przedsiębiorstwa, która nie wynika bezpośrednio z wyceny jego aktywów netto. Wartość firmy powstaje w przypadku przejęć i jest wykazywana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Jej wielkość równa się różnicy pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto (z reguły wartością rynkową lub ustaloną przez rzeczoznawcę). Wartość firmy wykazywana jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. Z reguły jest prezentowana w oddzielnej linii. Powstaje więc, gdy cena zakupu przedsiębiorstwa jest wyższa od wartości jego aktywów netto (sumy aktywów pomniejszonej o zobowiązania). Zaistnienie tej wielkości wynika z faktu, że z reguły firma jako całość posiada dla kupującego większą wartość niż suma jej części składowych. Goodwill stanowi nadwyżkę zapłaconej ceny (w przeliczeniu na 100% udziałów) ponad wartość godziwą nabytych aktywów netto. W skład wartości aktywów netto wchodzą zarówno aktywa i zobowiązania z bilansu przejmowanej spółki, jak i nowe, zidentyfikowane aktywa, takie jak relacje z klientami czy znak towarowy. W konsekwencji ujęcie rachunkowe goodwill stało się poważnym problemem dla sporządzających sprawozdania finansowe. Problem ten wynika z faktu, iż następuje wzrost wartości spółek w stosunku do wartości księgowej aktywów. Zarówno amerykańskie, jak i polskie spółki raportujące wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości są objęte wymogami dotyczącymi prezentacji wpływu transakcji, w tym m.in. akwizycji, na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Obowiązuje je w tym zakresie wprowadzony w 2004 r. MSSF 3 "Połączenia jednostek gospodarczych". Nabywca raportujący wg MSR po dokonaniu transakcji jest zobowiązany do zaprezentowania jej wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a więc w praktyce do przeprowadzenia potransakcyjnego procesu tzw. alokacji ceny nabycia (purchase price allocation). Na gruncie ustawy o rachunkowości nie występuje pojęcie goodwill, a więc spółki niestosujące Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie są zobligowane do zaprezentowania nowych aktywów spółki, takich jak np. znak towarowy. Celem rozdziału jest wskazanie, iż goodwill mimo rosnącej roli w gospodarce globalnej nadal pozostaje nieuregulowany w krajowej wykładni ustawy o rachunkowości (UoR). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold J., Egginton D., Kirkham L., Macve R., Peasnell K. (1992), Goodwill and other Intangibles: Theoretical Considerations and Policy Issues, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
 2. Borowiecki R. (2010), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 3. Canning J. (1929), The Economics of Accountancy, The Ronald Press Company, New York.
 4. Catlett G., Norman O. (1968), Accounting for Goodwill, American Institute of Certified Public Accountants [za:] M. Marcinkowska, Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa [w:] B. Domagała-Korona, A. Herman (red.) (2006), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 5. Kamela-Sowińska A. (1996), Wartość firmy, Warszawa.
 6. Kozub-Skalska S. (2016), Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez wycenę znaku towarowego - ocena korzyści podatkowych i biznesowych, WSB, Dąbrowa Górnicza.
 7. Lyons S.M. (1997), Międzynarodowy słownik podatkowy, Warszawa.
 8. Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Rumniak P. (2010), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków.
 10. Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 11. Bryer R.A. (1995), A Political Economy of SSAP 22: Accounting for Goodwill, "British Accounting Review".
 12. Higson C. (1998), Goodwill, "British Accounting Review".
 13. Nobes C. (1992), A Political History of Goodwill in the UK: An Illustration of Cyclical Standard Setting, "ABACUS", No. 28(2).
 14. Preinreich G. (1937), The Law of Goodwill, "The Accounting Review" [za:] R. Ignatowski (1994), Prawie wszystko o wartości firmy, "Rachunkowość i Finanse", nr 1.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
 16. [www 1] http://www leszczyński.biz.pl.goodwill.htm (dostęp: 9.04.2016).
 17. [www 2] Ignatowski R., Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych według MSSF 10, Publikacje Elektroniczne ABC, https://sip.lex.p1/#/publikacja/ 469931443 (dostęp: 20.02.2017).
 18. Wyrok WSA Warszawa z dnia 25 października 2004 r. III SA/Wa 2251/03. LEX nr 1684483.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu