BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Prezentacja zmian w kapitale własnym według polskiego prawa o rachunkowości na przykładzie producentów i dystrybutorów energii inwestujących w nowe technologie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zmiany, innowacje, kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, 2017, s. 33-45, tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie, Ustawa o rachunkowości, Kapitał własny, Produkcja energii, Nowe technologie, Inwestowanie
Accounting, Management, Accounting Act, Ownership capital, Energy production, High-tech, Investing
Abstrakt
Nowe technologie wiążą się z rozwojem gospodarek w różnych obszarach geograficznych świata. Wzrastająca konkurencja, nasilające się procesy globalizacyjne, konieczność utrzymania wzrostu gospodarczego zmuszają poszczególne państwa do tworzenia takich warunków, by podmioty gospodarcze chciały perspektywicznie inwestować w rozwój technologiczny i w ten sposób pomnażały kapitały własne. Istnieją w Europie wypracowane procedury wspierania inicjatyw, których efektem jest powstawanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Wymienić tu można program ramowy Unii Europejskiej Horizon 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji. Miał on zaowocować większą liczbą przełomowych dokonań, odkryć i premier światowych dzięki opracowywaniu i wdrażaniu na rynku nowych rozwiązań technicznych. Głównym celem tego programu uczyniono powstawanie światowej klasy nauki i technologii poprzez trzy kluczowe obszary, a mianowicie doskonałą bazę naukową, wiodącą pozycję w przemyśle oraz wyzwania społeczne. W literaturze można spotkać również rozwinięcie tych procesów w postaci rozbudowanego zarządzania technologiami, tzw. technology management. W tym rozumieniu proces wykorzystywania nowych technologii musi być wzbogacony o procedurę planowania, kierowania, kontroli i koordynacji rozwoju możliwości technologicznych niezbędnych do kształtowania i osiągania celów strategicznych i operacyjnych organizacji. Nowe technologie wymusiły także zmiany w postawach ludzi. Obecnie społeczeństwo musi się charakteryzować przygotowaniem i zdolnością do użytkowania nowoczesnych systemów informatycznych, innowacyjnych rozwiązań w procesie wytwarzania, czy też nowoczesnych rozwiązań technicznych. Nowe technologie wiążą się bowiem z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń, jakimi mogą być np. urządzenia perforująco-szczelinujące w przemyśle chemicznym. Niezależnie jednak od tego, w jakiej dziedzinie przedsiębiorstwa inwestują w nowe parki maszynowe czy innowacyjne rozwiązania, istnieje problem nierówności w możliwościach angażowania kapitałów na rynku w różnych państwach. Konieczne są zatem takie rozwiązania, by nie zaistniała sytuacja, gdzie jedne państwa stają się pod względem nowych technologii poddostawcami półproduktów dla wyżej rozwiniętych krajów. Zajęcie odpowiedniej pozycji rynkowej zależy zatem od wdrażania nowych technologii (...). Należy w tym kontekście wspierać przedsiębiorstwa, które swoje rezerwy kapitałowe mogłyby inwestować w nowe technologie oraz stworzyć okoliczności, które zachęcałyby przyszłych inwestorów kapitałowych do wspierania takich podmiotów, gdyż słowa o inwestycjach giełdowych w takie podmioty gospodarcze u jednych wywołują strach przed utratą kapitału, a innym kojarzą się z ogromnymi zyskami. Prawidłowo dobrana polityka inwestycyjna zależy z jednej strony od prawidłowo dobranej strategii oceny zachowania się rynków, z drugiej natomiast strony od otrzymania odpowiedniej informacji sprawozdawczej. Aby inteligentnie inwestować w papiery wartościowe spółek, które poważnie traktują poszukiwanie nowych technologii, należy posiąść odpowiednią wiedzę na temat tego, jak różne rodzaje akcji i obligacji zachowują się w określonych warunkach, dlatego że z tymi uwarunkowaniami można spotkać się ponownie. Wszystkie podmioty gospodarcze mają obowiązek ewidencjonować zdarzenia gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwie w formie wymaganej przepisami prawa oraz udostępniać sprawozdania z tych zdarzeń określonym podmiotom. Celem obowiązków ewidencyjnych jest, obok umożliwienia przedsiębiorcy orientacji w sytuacji majątkowej swojego przedsiębiorstwa, przede wszystkim udostępnienie informacji grupie interesariuszy, w tym inwestorom. W opracowaniu skupiono uwagę na informacji ekonomicznej prezentowanej w zestawieniu zmian w kapitale własnym w myśl międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości. Celem rozdziału jest zaprezentowanie informacji płynącej z raportu o zmianach w kapitałach własnych w podmiotach inwestujących w nowe technologie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz.
 2. Buk H. (2010), Dyskusyjność wartości informacyjnej zestawienia zmian w kapitale własnym, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 3. Buk H. (2011), Wartość informacyjna zestawienia zmian w kapitale własnym [w:] H. Buk (red.), Zestawienia zmian w kapitale własnym według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 4. Duliniec H. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Dutta S., Lanvini B., Wunsch-Vincent S. (red.) (2015), The Global Innovation Index 2015, Effective Innovation Policies for Development, Geneva.
 6. Fiedor B. (1979), Teoria innowacji, PWN, Warszawa.
 7. Gos W. (2012), Kapital oraz finansowanie działalności gospodarczej, Difin, Warszawa.
 8. Graham B. (2015), Inteligentny inwestor, Studio EMKA, Warszawa.
 9. Helin A., Bernaziuk A., Kowalski R. (2006), Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej, Difin, Warszawa.
 10. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J. (2007), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 11. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 12. Janiga-Ćmiel A. (2016), Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów Unii Europejskiej [w:] Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 13. Lewandowski P. (2005), Energia z biomasy szansą na rozwój. Uwarunkowania i prognozy, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.
 14. Lewandowski W.M. (2006), Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 15. Machlup F. (1962), The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton, New Jersey.
 16. Niedzielski P. (2005), Rodzaje innowacji [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 17. NRC/National Research Council (1987), Management of Technology: The Hidden Competitive Advantage (1987), National Academy Press, Washington DC.
 18. Schwab K. (ed.) (2014), The Global Competitiveness Report 2015-16: Full Data Edition, The Economist, Special Report, Poland & World Economic Forum, Geneva.
 19. Skoczkowski T., Mazurkiewicz M. (2005), Promowanie zrównoważonej polityki energetycznej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa.
 20. Tokarski J. (red.) (1980), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 21. Turyna J. (2006), Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa.
 22. Urząd Publikacji Unii Europejskiej (2014), Horizon 2020. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, http://europa.eu.
 23. Walica H. (1999), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Triada, Dąbrowa Górnicza.
 24. Walińska E. (red.) (2014), Meritum. Rachunkowość, Wolters Kluwer, Warszawa.
 25. Whitfield P. (1979), Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa.
 26. Wiszniewski W. (1999), Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa.
 27. Woźniak-Sobczak B. (2005), Funkcja kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 28. A Golden Opportunity. Special Report. Poland (2014), "The Economist", 28.06.
 29. Halicka K. (2014), Zarządzanie technologiami z wykorzystaniem metody roadmapping, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria: "Organizacja i Zarządzanie", z. 73, nr 1914.
 30. Kamrat W., Augusiak A., Jaskólski M. (2007), Mechanizmy wspierania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, "Polityka Energetyczna", nr 10, spec. 2.
 31. Koślik P., Hadzik J., Wilk Z., Habera Ł., Frodyma A. (2016), Nowa technologia udostępniania złóż za pomocą perfogeneratorów: badania wytypowanej grupy paliw (propelantów) przeznaczonych do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu, "Przemysł Chemiczny", t. 95, nr 12.
 32. Krawczyński M., Wodzyński L. (2006), Formalno-prawne i ekonomiczne wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii, "Biuletyn URE", nr 5.
 33. Targalski J. (2006), Innowacyjność - przyczyna i skutek przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe", nr 730, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 34. Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie wspierania produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na rynku wewnętrznym energii elektrycznej. Dz.U. UE z 27.10.2001, L 283/33.
 35. Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii. Dz.U. UE z 21.2.2004, L 52/50.
 36. Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i instytucji infrastrukturalnych. Dz.U. UE z 4.2.2006, L 33/22.
 37. Polityka ekologiczna państwa (dokument z perspektywą do 2025 r.) z dnia 13 czerwca 2000 r., przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 r.
 38. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (2009), Projekt, wersja nr 6, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 39. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 40. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. 2016, poz. 1047.
 41. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu