BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasula Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza fundamentalna wybranych polskich spółek mięsnych notowanych na GPW w Warszawie z uwzględnieniem aspektów wyceny aktywów biologicznych. Komparatywne studium przypadków
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zmiany, innowacje, kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, 2017, s. 46-64, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie, Analiza fundamentalna, Rynek mięsny, Przedsiębiorstwo rolne, Aktywa, Giełda papierów wartościowych, Studium przypadku
Accounting, Management, Fundamental analysis, Meat market, Agricultural enterprises, Assets, Stock market, Case study
Abstrakt
Działalność rolnicza jest uważana za specyficzną działalność, której głównym elementem są aktywa biologiczne. W wyniku ich przekształcenia powstają produkty rolne i inne aktywa biologiczne. Istotne w przedsiębiorstwach rolnych jest właściwe zaszeregowanie aktywów biologicznych do określonej grupy aktywów, ponieważ fakt ten wpływa dalej na wybór metody wyceny oraz na sposób ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym. W związku z tym właściwe zaszeregowanie aktywów wpływa na decyzje podejmowane przez zarząd spółki, ocenę wybranych wskaźników przedsiębiorstwa, czy też na tworzenie wartości dla potencjalnych inwestorów. Celem rozdziału jest przedstawienie analizy fundamentalnej wybranych polskich spółek mięsnych notowanych na GPW w Warszawie w zależności od rodzajów wyceny aktywów biologicznych. Na realizację tak sformułowanego celu składa się przegląd regulacji prawnych oraz literatury w języku polskim i angielskim. Ponadto w rozdziale wykorzystano metodę analizy źródła, metodę opisową, metodę porównawczą oraz metodę dedukcji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Kiziukiewicz T. (2009), Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych jednostek rolniczych [w:] T. Kiziukiewicz (red.), MSR 41 Rolnictwo, Difin, Warszawa.
 2. Łukasik G. (2007), Rola analizy fundamentalnej w ocenie pozycji przedsiębiorstwa na tynku kapitałowym [w:] G. Łukasik (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 3. Nadolna B. (2006), Wycena i prezentacja w sprawozdaniach finansowych aktywów biologicznych według MSR 41 "Rolnictwo" [w:] Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom 2. Analiza standardów rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 4. Pasula K. (2015), Prezentacja i zasady ujawnienia informacji o aktywach biologicznych w sprawozdaniu finansowym według MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw [w:] M. Olkiewicz, M. Drewniak (red.), Polskie uczelnie podążające w kierunku światowej potęgi naukowej, Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk.
 5. Ritchie J.C. (1997), Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa.
 6. Argilés J., Aliberch A., Blandón J. (2012), A Comparative Study of Difficulties in Accounting Préparation and Judgement in Agriculture Using Fair Value and Historical Cost for Biological Assets Valuation, "Revista de Contabilidad", Vol. 15, No. 1.
 7. Bohušová H., Svoboda P. (2011), What Does the Implémentation of IFRS for SMEs Bring for Agricultural Enterprises? "Acta Universitatis Agriculturae et Silvi- culturae Mendelianae Brunensis", Vol. LIX, No. 7.
 8. Gwizdała J. (2006), Rola analizy fundamentalnej jako narzędzia decyzyjnego w inwestycjach kapitałowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 1, Współczesne problemy analizy ekonomicznej.
 9. Lev B., Thiagarajan S.R. (1993), Fundamental Information Analysis, "Journal of Accounting Research", Vol. 31, No. 2.
 10. Nadolna B., Rydzewska-Włodarczyk M. (2009), Księgowe ujęcie aktywów biologicznych, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica", nr 275(57).
 11. Wszelaki A. (2011), Dylematy ujmowania aktywów biologicznych na gruncie prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości [w:] A.M. Kostur (red.), Problemy harmonizacji rachunkowości, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".
 12. International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) (2015), IFRS Foundation, London.
 13. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości [w:] Z. Adamkiewicz i in. (red.) (2014), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r., SKwP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 14. [www 1] https://www.indykpol.pl/Relacje_inwestorskie/Spolka.html (dostęp: 24.07.2016).
 15. [www 2] http://www.pkmduda.pl/?pid=280 (dostęp: 26.07.2016).
 16. [www 3] http://www.zmkania.pl/akcje-na-gieldzie (dostęp: 10.08.2016).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu