BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gelderman Cees J. (Open University of the Netherlands, Netherlands), Semeijn Janjaap (Open University of the Netherlands, Netherlands), Nagel Bart Willem (Lyreco Benelux, Netherlands)
Tytuł
The Appropriateness of Electronic Reverse Auctions - an Explanation from the Incomplete Contract Theory and the Resource Dependence Theory
Odpowiedniość elektronicznych aukcji zwrotnych - wyjaśnienie oparte na teorii niekompletnych kontraktów oraz teorii zależności od zasobów
Źródło
Central and Eastern European Journal of Management and Economics, 2017, vol. 5, nr 1, s. 9-29, rys., tab., bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe
Aukcje, Zaopatrzenie, Rynki elektroniczne
Auctions, Supply, Electronic markets
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D44, H57, L14, M29
summ., streszcz.
Abstrakt
Poza wzrostem znaczenia elektronicznych aukcji zwrotnych (ang.: electronic reversed auctions - ERAs), kilka badań empirycznych dotyczyło stosowności ich wykorzystywania. W badaniach tych opierano się najczęściej na teorii kosztów transakcyjnych, wysuwając argument, zgodnie z którym jako podstawowe wytłumaczenie ograniczeń organizacyjnych rozważano specyfikę aktywów. Autorzy niniejszego artykułu poszukują bardziej wnikliwego i dogłębnego wyjaśnienia postrzeganej odpowiedniości elektronicznych aukcji zwrotnych (ERA) w oparciu o wielość podejść teoretycznych. Opracowanie zawiera rozważania i zmienne wywodzące się z teorii niekompletnych kontraktów oraz z teorii zależności od zasobów. Zbudowano koncepcyjny model stosowności ERA bazujący na perspektywie nabywcy. Model ten zweryfikowano empirycznie poprzez badania ankietowe pośród 176 profesjonalnych nabywców. Wyniki wskazują na pozytywny wpływ siły nabywców na stosowność ERA, a całkowita wzajemna zależność zdaje się nie oddziaływać na nią negatywnie. Dalsze wyniki wykazują, że specyfika aktywów pobudza wykorzystywanie ERA. Nabywcy ukierunkowani na ERA uważają je za narzędzie pozwalające wykorzystać siłę nabywców oraz wymusić na dostawcach inwestycje oparte na relacjach. Jednocześnie, z perspektywy nabywcy, zmienne dotyczące współpracy nie wydają się ważne dla odpowiedniości ERA. Od dostawców wymaga się dokonywania inwestycji specyficznych dla danej relacji, ale nie ceni się ich za ich wysiłki związane z relacją. Nowe podejście w tym artykule wynika z faktu, że autorzy wielotorowo podeszli do zbadania i wyjaśnienia decyzji zaopatrzeniowych przedsiębiorstw włączających użycie ERA. W ten sposób autorzy odnieśli się do istotnej luki w literaturze poprzez wykorzystanie teorii niekompletności kontraktów w połączeniu z teoria zależności od zasobów, aby zapewnić lepsze rozumienie postrzeganej przez nabywców odpowiedniości ERA. (abstrakt oryginalny)

Despite the growing importance of electronic reversed auctions (ERAs) few empirical studies have explored the appropriateness of ERA usage. Most commonly, transaction cost theory has been used for these ERA-studies, relying on arguments that consider asset specificity as the primary explanation for organizational boundaries. We seek a more thorough explanation for perceived Electronic Reverse auctions (ERA) appropriateness, using multiple theoretical perspectives. This study includes insights and variables from the incomplete contract theory and the resource dependence theory. A conceptual model for ERA appropriateness was developed from the buyer perspective. This model was empirically validated using a survey of 176 purchasing professionals. The findings suggest a positive impact of buyer power on ERA appropriateness, while total interdependence does not appear to affect ERA appropriateness. The results further indicate that asset specificity stimulates ERA usage. ERA-minded purchasers consider ERAs as a tool for exploiting buyer power and for imposing relationship investments on suppliers. At the same time, variables related to collaboration do not appear to be important for ERA appropriateness from the perspective of the buyer. Suppliers are required to make relation-specific investments, but are not valued for their relational efforts. The novelty of this article Scholars have taken several approaches to investigate and to explain company's sourcing decisions that include ERA use. We address an important gap in the literature by using the incomplete contract theory in combination with the resource dependence theory to provide a better understanding of buyers' perceived ERA appropriateness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aloini D., Dulmin R., Mininno V. (2012), E-reverse auction design: critical variables in a B2B context, "Business Process Management Journal", vol. 18 no. 2, pp. 219-249.
 2. Bakos J. Y., Brynjolfsson E. (1993a), From vendors to partners: information technology and incomplete contracts in buyer-supplier relationships, "Journal of Organizational Computing", vol. 3 no. 3, pp. 301-328.
 3. Bakos J.Y., Brynjolfsson E. (1993b), Information technology, incentives, and the optimal number of suppliers, "Journal of Management Information Systems", vol. 10 no. 2, pp. 37-53.
 4. Bakker E.F., Kamann D.F. (2007), Perception and social factors as influencing supply management: a research agenda, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 13 no. 2, pp. 304-316.
 5. Beall S., Carter C., Carter P., Hendrick T., Jap S., Kaufmann L, Maciejewski D., Monczka R., Petersen K. (2003), The role of reverse auctions in strategic sourcing. Research Paper, "Center for Advanced Purchasing Studies", pp. 1-86.
 6. Bovey W.H., Hede A. (2001), Resistance to organizational change: the role of cognitive and affective processes, "Leadership & Organization Development Journal", vol. 22 no. 8, pp. 372-382.
 7. Caniëls M.C.J., Gelderman C.J. (2007), Power and interdependence in buyer supplier relationships: a purchasing portfolio approach, "Industrial Marketing Management", vol. 36 no. 2, pp. 219-229.
 8. Caniëls M.C.J., Van Raaij E.M. (2009), Do all suppliers dislike electronic reverse auctions? "Journal of Purchasing & Supply Management", vol.. 15 no. 1, pp. 12-23.
 9. Carter C.R., Stevens C.K. (2007), Electronic reverse auction configuration and its impact on buyer price and supplier perceptions of opportunism: a laboratory experiment, "Journal of Operations Management", vol. 25 no. 5, pp. 1035-1054.
 10. Chou S.W., Hung J.H., Hsieh P.H. (2012), Understanding satisfaction with service providers from the resource-based view of a firm, "PACIS 2012 Proceedings Paper 87", pp. 1-15.
 11. Choudhury V., Hartzel K.S., Konsynski B.R. (1998), Uses and consequences of electronic markets: an empirical investigation in the aircraft parts industry, "MIS Quarterly", vol. 22 no. 4, pp. 471-507.
 12. Cox A. (2004), The art of the possible: relationship management in power regimes and supply chains, "Supply Chain Management: An International Journal", vol. 9 no. 5, pp. 346-356.
 13. Croom S.R. (2000), The impact of Web-based procurement on the management of operating resources supply, "Journal of Supply Chain Management", vol. 36 no. 1, pp. 4-13.
 14. Cullen A.J., Webster M. (2007), A model of B2B e-commerce, based on connectivity and purpose, "International Journal of Operations and Production Management", vol. 27 no. 2, pp. 205-225.
 15. Davila A., Gupta M., Palmer R. (2003), Moving procurement systems to the Internet: the adoption and use of e-procurement technology models, "European Management Journal", vol. 21 no. 1, pp. 11-23.
 16. Duffy R., Fearne A. (2004), The impact of supply chain partnerships on supplier performance, "International Journal of Logistics Management", vol. 15 no. 1, pp. 57-71.
 17. Ellram L.M., Tate W., Billington C. (2007), Service supply management: the next frontier for improved organizational performance, "California Management Review", vol. 49 no. 4, pp. 44-66.
 18. Emiliani M.L. (2004), Sourcing in the global aerospace supply chain using online reverse auctions, "Industrial Marketing Management", vol. 33 no. 1, pp. 65-72.
 19. Emiliani M.L. (2005), Regulating B2B online reverse auctions through voluntary codes of conduct, "Industrial Marketing Management", vol. 34 no. 5, pp. 526-534.
 20. Fishbein M., Ajzen, I. (1975), Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research, Addison-Wesley, Reading.
 21. Frazier G.L., Gill J.D., Kale S.H. (1989), Dealer dependence and reciprocal actions in a channel of distribution in a developing country, "Journal of Marketing", vol. 53 no. 1, pp. 50-69.
 22. Gattiker T.F., Huang X., Schwarz J.L. (2007), Negotiation, email and Internet reverse auctions: how sourcing mechanisms deployed by buyers affect suppliers' trust, "Journal of Operations Management", vol. 25 no. 1, pp. 184-202.
 23. Gelderman C.J., Semeijn J., De Zoete R. (2008), The use of coercive influence strategies by dominant suppliers, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 14 no. 4, pp. 220-229.
 24. Gelderman C.J., Semeijn J., De Bruijn A. (2015), Dynamics of service definitions - an explorative case study of the purchasing process of professional ICT-services, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 21 no. 3, pp. 220-227.
 25. Geyskens I., Steenkamp J.E.M., Scheer L.K., Kumar N. (1996), The effects of trust and interdependence on relationship commitment: a trans-Atlantic study, "International Journal of Research in Marketing", vol. 13 no. 4, pp. 303-317.
 26. Giampietro C., Emiliani M.L. (2007), Coercion and reverse auctions, "Supply Chain Management: An International Journal", vol. 12 no. 2, pp. 75-84.
 27. Gumussoy C.A., Calisir F. (2009), Understanding factors affecting e-reverse auction use: an integrative approach, "Computers in Human Behavior", vol. 25 no. 4, pp. 975-988.
 28. Hackney R., Loesch A., Irani Z., Ghoneim A., Ozkan, S. (2007), Evaluating eReverse auctions (EeRa): a case research note, "Transforming Government: People, Process and Policy", vol. 1 no. 1, pp. 59-66.
 29. Hansson, L., Longva F. (2014), Contracting accountability in network governance structures, "Qualitative Research in Accounting & Management", vol. 11 no. 2, pp. 92-110.
 30. Hawkins T.G., Randall W.S., Wittmann C.M. (2009), An empirical examination of reverse auction appropriateness in B2B source selection, "Journal of Supply Chain Management", vol. 45 no. 4, pp. 55-71.
 31. Hawkins T.G., Gravier M J., Wittmann C.M. (2010), Enhancing reverse auction use theory: an exploratory study, "Supply Chain Management: An International Journal", vol. 15 no. 1, pp. 21-42.
 32. Hess C.M., Kemerer C.F. (1994), Computerized loan origination systems: an industry case study of the electronic market hypothesis, "MIS Quarterly", vol. 18 no. 3, pp. 251-275.
 33. Hoejmose S.U., Grosvold J., Millington A. (2013), Socially responsible supply chains: power asymmetries and joint dependence, "Supply Chain Management: An International Journal", vol. 18 no. 3, pp. 277-291.
 34. Hofer C. (1975), Toward a contingency theory of business strategy, "Academy of Management Journal", vol. 18 no. 4, pp. 784-810.
 35. Jap S.D., Haruvy E. (2008), Interorganizational relationships and bidding behavior in industrial online reverse auctions, "Journal of Marketing Research", vol. 45 no. 5, pp. 550-561.
 36. Jensen T.B., Kjaergaard A., Svejvig P. (2009), Using institutional theory with sensemaking theory: a case study of information systems implementation in healthcare, "Journal of Information Technology", vol. 24 no. 4, pp. 343-353.
 37. Johnson M., Whang S. (2002), E-business and supply chain management: an overview and framework, "Production and Operations Management", vol. 11 no. 4, pp. 413-423.
 38. Joo Y., Kim Y. (2004), Determinants of corporate adoption of e-marketplace. an innovation theory perspective, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 10 no. 2, pp. 89-101.
 39. Kaufmann L., Carter. C.R. (2004), Deciding on the mode of negotiation: to auction or not to auction electronically, "Journal of Supply Chain Management", vol. 40 no. 1, pp. 15-26.
 40. Kros J.F., Nadler S.S., Chen, H. (2011), The adoption and utilization of online auctions by supply chain managers, "Transportation Research Part E", vol. 47 no. 2, pp. 105-114.
 41. Kumar N., Scheer L.K., Steenkamp J.E.M. (1995), The effects of perceived interdependence on dealer attitudes, "Journal of Marketing Research", vol. 32 no. 3, pp. 348-356.
 42. Kumar S., Maher M. (2008), Are the temptations of online reverse auctions appropriate for your business?, "Supply Chain Management: An International Journal", vol. 13 no. 4, pp. 304-316.
 43. Mabert V.A., Skeels J.A. (2002), Internet reverse auctions: valuable tool in experienced hands, "Business Horizon", vol. 45 no. 4, pp. 70-76.
 44. Malone T.W., Yates J., Benjamin R.I. (1987), Electronic markets And electronic hierarchies, "Communications of the ACM", vol. 30 no. 6, pp. 484-497.
 45. Mithas S., Jones J.L., Mitchell W. (2008), Buyer intention to use internet-enabled reverse auctions: the role of asset specificity, product specialization, and non-contractibility, "MIS Quarterly", vol. 32 no. 4, pp. 705-724.
 46. Nadler S.S., Kros J.F. (2010), An assessment of supply chain managers' trust in online auctions, "Industrial Management & Data Systems", vol. 110 no. 6, pp. 805-822.
 47. Pai F.Y., Yeh T.M. (2016), The effects of interdependence and cooperative behaviors on buyer's satisfaction in the semiconductor component supply chain, "Sustainability", vol. 8 no. 2, pp. 1-14.
 48. Parente D.H., Venkataraman R., Fizel J., Millet I. (2004), A conceptual research framework for analyzing online auctions in a B2B environment, "Supply Chain Management: An International Journal", vol. 9 no. 4, pp. 287-294.
 49. Pearcy D.H., Giunipero L.C. (2006), The impact of electronic reverse auctions on purchase price reduction and governance structure: an empirical investigation, "International Journal of Services Technology and Management", vol. 7 no. 3, pp. 215-236.
 50. Pearcy D.H., Giunipero L.C., Wilson A. (2007), A model of relational governance in reverse auctions, "The Journal of Supply Chain Management", vol. 43 no. 1, pp. 4-15.
 51. Pereira G.M., Sellitto M.A., Borchardt M., Geiger A. (2011), Procurement cost reduction for customized non-critical items in an automotive supply chain: an action research project, "Industrial Marketing Management", vol. 40 no. 1, pp. 28-35.
 52. Pfeffer J., Salancik G.R. (1978), The external control of organizations - a resource dependence perspective, Harper & Row Publishers, New York.
 53. Pfeffer J. (1981), Power in organizations, Pitman Publishing, Massachusetts.
 54. Saprikis V. (2013), Suppliers' behavior on the post-adoption stage of business-to-business e-reverse auctions: an empirical study, "Telematics and Informatics", vol. 30 no. 2, pp. 132-143.
 55. Schoenherr T., Mabert V.A. (2011), A comparison of online and offline procurement in B2B markets: results from a large-scale survey, "International Journal of Production Research", vol. 49 no. 3, pp. 827-846.
 56. Selviaridis K., Agndal H., Axelsson B. (2011), Business services 'in the making': (de)stabilisation of service definitions during the sourcing process, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 17 no. 2, pp. 73-86.
 57. Sherer A.S., Meyerhoefer C.D., Peng L. (2016 ), Applying institutional theory to the adoption of electronic health records in the U.S., "Information & Management", vol. 53 no. 5, pp. 570-580.
 58. Smart A., Harrison A. (2003), Online reverse auctions and their role in buyer-supplier relationships, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 9 no. 5-6, pp. 257-268.
 59. Standaert W., Muylle S., Amelinckx O. (2015), An empirical study of electronic reverse auction project outcomes, "Electronic Commerce Research and Applications", vol. 14 no. 2, pp. 81-94.
 60. Tarazona-Bermudez G.M., Garcia-Bustelo B.C.P., Martinez O.S., Alvarez B.T., Rojal L.A.R. (2014), Reverse electronic web tool for B2B, "Computers in Industry", vol. 65 no. 5, pp. 841-849.
 61. Tassabehji R. (2010), Understanding e-auction use by procurement professionals: motivation, attitudes and perceptions, "Supply Chain Management: An International Journal", vol. 15 no. 6, pp. 425-437.
 62. Tassabehji R., Taylor W.A., Beach R., Wood A. (2006), Reverse e-auctions and supplier-buyer relationships: an exploratory study, "International Journal of Operations & Production Management", vol. 26 no. 2, 166-184.
 63. Williams J.A., Dobie K. (2011), Electronic reverse auctions: integrating an e-sourcing tool into a sales and purchasing cross-course negotiation project, "Marketing Education Review", vol. 21 no. 1, pp.35-42.
 64. Williamson O.E. (1975), Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications, Free Press, New York.
 65. Yeniyurt S., Watson S., Carter C.R., Stevens C.K. (2011), To bid or not to bid: drivers of bidding behavior in electronic reverse auctions, "Journal of Supply Chain Management", vol. 47 no. 1, pp. 60-72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9119
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu