BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiciel-Lodzińska Sabina (Opole University of Technology, Poland), Ruszczak Bogdan (Opole University of Technology, Poland)
Tytuł
Non-Salary Employment Conditions Offered to Foreigners Legally Employed in Poland (study based on the Opole Voivodeship data)
Pozapłacowe warunki zatrudnienia oferowane obcokrajowcom podejmującym legalną pracę w Polsce (przykład województwa opolskiego)
Źródło
Central and Eastern European Journal of Management and Economics, 2017, vol. 5, nr 1, s. 77-91, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Motywacje pozapłacowe, Zatrudnienie, Cudzoziemcy, Rynek pracy
Nonwage motivations, Employment, Foreigners, Labour market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J15, J23, J32
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane wyniki badania przeprowadzonego wśród 263 przedsiębiorców w województwie opolskim. Dotyczyło m.in. pozapłacowych warunków zatrudnienia, jakie oferują lub skłonni byliby oferować cudzoziemcom pracodawcy. Chodziło m.in. o oferowanie kwaterunku, wyżywienia, opłacenie kosztów dojazdu. Zagadnienie pozapłacowych warunków zatrudnienia stanowi jeden z elementów badań nad imigracją zarobkową, ponieważ zatrudnienie zagranicznej siły roboczej nierzadko wiąże się dla pracodawcy z dodatkowymi kosztami i obowiązkami. Ustalono, że ponad 1/3 badanych przedsiębiorców zapytana o dodatkowe warunki zatrudnienia, jakie poza wynagrodzeniem skłonna byłaby zaoferować zagranicznym pracownikom wymieniała pomoc w znalezieniu mieszkania. Jednocześnie niewiele mniej, bo 27,5% respondentów twierdziło, że nie zamierza oferować (lub nie oferuje) dodatkowych warunków. Ponad 9% badanych zaoferowałoby wyżywienie lub dopłaty do niego, a podobna grupa (8,9%) - bezpłatne mieszkanie. Z kolei 7,6% respondentów opłaciłoby w całości (lub częściowo) koszty dojazdu obcokrajowca do Polski. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses selected results of a study carried out among 263 enterprises in the Opole Province. The study involved, among others, non-salary employment conditions the enterprises offer or would be willing to offer to foreigners. These included e.g. housing, meals, payment for travel costs. The issue of non-salary employment conditions is part of studies focusing on economic migration as employment of foreign labour often involves additional costs and obligations for employers. It was determined that, when asked about additional employment conditions that they would be willing to offer to foreign workers apart from the salary, more than 1/3 of the enterprises mentioned the help in finding housing. However, a similar number (27.5%) of respondents also claimed they did not intend to offer (or did not offer) any additional conditions. More than 9% would offer free or subsidised meals, while a similar group (8.9%) - free housing. 7.6% of respondents would fully (or partially) pay for travel costs of foreigners coming to Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson S. (2010), Regaining America's competitive advantage: Making our immigration system work, US Chamber of Commerce and American Council on International Personnel, Washington DC.
 2. Cangiano A., Walsh K. (2013), Recruitment processes and immigration regulations: The disjointed pathway to employing migrant careers in ageing societies, "Work, Employment & Society", vol. 28 no. 3, pp. 372-389.
 3. Castles S., Miller M. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. d'Cunha, J. (2012), Protecting migrant domestic workers - Enhancing their development potential, Round Table 3-3 Background paper prepared for the Global Forum for Migration and Development, Port Louis, Mauritius, November 19-22.
 5. Dickens W., Lang K. (1984), A test of dual labour market theory, NBER Working Paper Series, Working Paper No. 1314, http://www.nber.org/papers/w1314.pdf [14.04.2016].
 6. Donato K., Wakabayashi C., Hakimzadeh S., Armenta A. (2008), Shifts in the employment conditions of Mexican migrant men and women: The effects of U.S. immigration policy, "Work and Occupations", vol. 35 no. 4, pp. 462495.
 7. Golinowska S. (ed.) (2004), Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 8. Housing for EU labour migrants, https://www.government.nl/topics/new-in-the-netherlands/contents/housing-for-eu-labour-migrants [14.04.2016].
 9. Jończy R. (ed.), Kubiciel S. (2010), Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Pro Media, Opole.
 10. Kubiciel - Lodzińska S. (2011a), Regionalne zróżnicowania w zatrudnieniu obcokrajowców w Polsce (w świetle wydanych zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi), in: Kotlorz D. (ed), Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp. 465-485.
 11. Kubiciel - Lodzińska S. (2011b), Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jako skutek otwarcia rynków pracy krajów Unii Europejskiej oraz dualizacji polskiego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego) - aspekty teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych, in: Organiściak - Krzykowskia (ed.), Regionalne aspekty rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa - Olsztyn, pp. 310-328.
 12. Kubiciel - Lodzińska S. (2012), Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, war unki i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.
 13. Kubiciel - Lodzińska S. (2014), Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców Polsce i w województwie opolskim w latach 2004 - 2013 (według wybranych danych statystycznych), in: Zagórowska A. (ed.), Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Drukarnia KWANT, Opole, pp. 191-202.
 14. Kubiciel - Lodzińska S. (2016), Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 15. Kubiciel - Lodzińska S., Ustrzycki A. (2013), Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
 16. Kubiciel - Lodzińska S., Ruszczak B. (2016), The determinants of student migration to Poland based on the Opolskie Voivodeship study, "International Migration", vol. 54 no. 5, pp. 162-174.
 17. Massey D.S. (1998), Worlds in motion. Understanding international migration at the end of the Millenium, Clarendon Press, Oxford.
 18. Pittman P. (2015), Alternative approaches to the governance of transnational labor recruitment, "International Migration Review", vol. 50 no. 2, pp. 269-314.
 19. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Documents/polska_2030_raport_0609.pdf [25.05.2016].
 20. Ruhs, M., Martin P. (2008), Numbers vs rights: Trade-offs and guest worker orograms, "International Migration Review", vol. 42 no. 1, pp. 249-265.
 21. Treibel A. (1990), Migration in modernen Gesellschaften. Soziale Folgen von Einwanderung und Gastarbeit, Juventa Verlag Weinheim und Munchen.
 22. Workers' housing recomendation, (1961), No. 115, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=N0RMLEXPUB:12100:0::N0::P12100_IL0_C0DE:R115 [14.04.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9119
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu