BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feltynowski Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ustalenia polityki przestrzennej stolic regionów a polityka oparta na dowodach
Spatial Policy of Voivodeships Capitals and Evidence Based Policy
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 21-30, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne, Ludność, Wyniki badań
Spatial policy, Spatial development, Population, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystywanie wyników badań naukowych oraz dostępnych powszechnie danych statystycznych i przestrzennych staje się podstawą prawidłowego funkcjonowania samorządu lokalnego. Celem artykułu jest wykazanie braku powiązań pomiędzy ustaleniami polityki przestrzennej stolic województw i zmianami ludnościowymi w tych miastach. Analizy przeprowadzone na potrzeby artykułu dowodzą prawdziwości hipotezy, która wskazuje na brak zasadności przeznaczania coraz większych powierzchni pod zabudowę mieszkaniową w badanych miastach. (abstrakt oryginalny)

Usage of research results and widely available statistical and spatial data becomes the basis for the proper functioning of local government. The article present the lack of connections between the findings of spatial policy of voivodeships capitals and changes in population in analysed cities. Analyses conducted in the article prove the hypothesis, which indicate that too many areas are distributed for a housing purpose in the analysed cities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojanowski E., Żukowski K. (red.) (2009), Leksykon prawa administracyjnego, CH Beck, Warszawa.
 2. Burchard-Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A. (2014), Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Kisiel W. (2011), Relacja między studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzją o warunkach zabudowy (uwagi do glosy Jerzego Kopyry), "Samorząd terytorialny", nr 11.
 4. Kopyra J. (2011), Glosa (krytyczna) Wyrok NSA z 6 sierpnia 2009 r. (II OSK 1250/08), "Samorząd terytorialny", nr 6.
 5. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P. (2014), Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu, "Samorząd Terytorialny", nr 4, s. 5-21.
 6. Li-Wan-Po A. (1998), Dictionary of Evidence-based Medicine, Radcliffe Medical Press.
 7. Malisz B. (1984), Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Ossolineum, Wrocław.
 8. Niewiadomski Z. (2002), Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 9. Niewiadomski Z. (red.) (2004), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, CH Beck, Warszawa.
 10. Office of Prime Minister and the Minister for the Cabinet (1999), Modernising government, United Kingdom.
 11. Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i s-ka, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu